Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Verantwoordingsnota

Verantwoordingsnota 2013

De verantwoordingsnota beschrijft de wijze waarop het college of de deputatie het jeugdbeleidsplan in het voorbije jaar heeft uitgevoerd.

2013 was het laatste jaar van het lokale jeugdbeleidsplan 2011-2013. Dat betekent voor de lokale besturen ook het laatste jaar waarin ze de jeugdwerkprioriteit brandveiligheid (of een andere, zelf gekozen prioriteit) konden uitvoeren. Om aanspraak te kunnen maken op de gereserveerde subsidie voor deze prioriteit, moeten gemeentebesturen aantonen dat ze voldoende subsidiabele uitgaven hebben gedaan. Ten laatste in de verantwoordingsnota 2013 moet de aanwending van de subsidiebedragen 2011-2012-2013 voor deze prioriteit worden verantwoord.

Leidraad voor de opmaak van de verantwoordingsnota 2013 (.pdf)

Korte samenvating van de leidraad

1. Informatie over de uitvoering van het jeugdbeleidsplan in het voorbije jaar

De verantwoordingsnota bevat een verklaring van het college van burgemeester en schepenen en een financieel overzicht. In de verklaring deelt het college mee dat het jeugdbeleidsplan in 2013 werd uitgevoerd zoals gepland en dat er voldoende subsidiabele uitgaven werden gedaan. Daarbij hoort ook een argumentatie bij de doelstellingen van het plan die anders of niet werden uitgevoerd.

  • de verklaring:
    • als de doelstellingen, beleidsmaatregelen en acties die werden vooropgesteld in het jeugdbeleidsplan werden uitgevoerd, volstaat het dat het college dit uitdrukkelijk verklaart in de verantwoordingsnota
    • een motivatie moet alleen worden toegevoegd als de doelstellingen, beleidsmaatregelen en acties die werden vooropgesteld, niet werden uitgevoerd zoals gepland

  • het financieel overzicht: een overzicht van alle uitgaven met betrekking tot de uitvoering van het jeugdbeleid

2. Procedure

De verantwoordingsnota moet niet door de gemeenteraad of de provincieraad worden goedgekeurd, de bekrachtiging van het college of de bestendige deputatie volstaat. Alleen wanneer het jeugdbeleidsplan via de verantwoordingsnota werd gewijzigd, is de beslissing van de gemeenteraad- of de provincieraad nog verplicht. Aangezien de beleidsperiode 2011-2013 voorbij, is deze laatste bepaling niet meer van toepassing.

Het advies van de jeugdraad is steeds vereist. De verantwoordingsnota moet jaarlijks voor advies aan de gemeentelijke/provinciale jeugdraad worden voorgelegd, die ten minste 30 dagen tijd krijgt om zijn advies te formuleren. Het advies van de jeugdraad bij de verantwoordingsnota blijft dus vereist. Indien de gemeentelijke of provinciale jeugdraad opmerkingen maakt, moet ook het gemotiveerde standpunt van het college of de deputatie ten aanzien van deze opmerkingen worden toegevoegd.

De verantwoordingsnota moet jaarlijks vóór 1 juni aan de afdeling Jeugd worden bezorgd. Binnen de 7 werkdagen bezorgt de afdeling Jeugd een ontvangstmelding aan het college.

3. Bezwaar

De gemeentelijke jeugdraad of één of meer plaatselijke of intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven samen kunnen tegen de goedkeuring van de verantwoordingsnota een bezwaar indienen bij de minister. Dat kan tot 30 dagen nadat de afdeling Jeugd de verantwoordingsnota heeft ontvangen. Alle partijen worden uitgenodigd om hun standpunt te verduidelijken. De minister neemt uiterlijk 50 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing.