Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Regelgeving

We publiceren steeds de gecoördineerde tekst: dat is de oorspronkelijke tekst met alle latere wijzigingen erin vervat. Meer informatie over de aanpassingen aan het decreet of de uitvoeringsbesluiten vind je in de algemene rubriek 'regelgeving'.

Decreet

Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid, zoals gewijzigd (.pdf)
(Oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen - versie van kracht op 01.01.2018)

Uitvoeringsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid (.pdf)

Wijzigingen

Het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid werd gewijzigd door vijf andere decreten.

Het besluit van 9 december 2016 is een nieuw uitvoeringsbesluit, dat de twee vorige uitvoeringsbesluiten opheft.