Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Reflectiegroep lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Opdracht

De reflectiegroep lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid heeft als doel te reflecteren over het lokale en bovenlokale jeugdbeleid, het te evalueren en te voeden. De reflectiegroep is geen beslissings- of adviesorgaan, maar fungeert veeleer als klankbord voor de beleidsmakers. De reflectiegroep biedt ruimte voor netwerkvorming en voor informatie-uitwisseling tussen de administratie, de jeugdsector en de lokale overheden.

Samenstelling

De reflectiegroep bestaat uit actoren die betrokken zijn bij het lokale en bovenlokale jeugdbeleid: vertegenwoordigers van de jeugdsector, van lokale overheden en hun belangenbehartigers en van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Samenstelling reflectiegroep (pdf)

Organisatie en werkwijze

het Departement Cultuur, Jeugd en Media roept de reflectiegroep een aantal keer per jaar samen. Op de agenda staan een aantal vaste items en een aantal losse, actualiteitsgebonden items. Alle leden van de reflectiegroep kunnen thema’s of agendapunten voorstellen en staan zelf in voor de inhoudelijke voorbereiding. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn de stand van zaken van bepaalde dossiers, decreetsaanpassingen, studiedagen, publicaties, vorming en begeleiding, onderzoek, enzovoort.

Soms kan er beslist worden om een aantal zaken concreet uit te werken, sterker te ondersteunen, nieuwe impulsen te geven. Het kan gaan om de voorbereiding van een publicatie, een studiemoment,… Daarvoor wordt dan een werkgroep opgericht, die een duidelijke opdracht krijgt van de reflectiegroep. De werkgroepen kunnen eventueel ook uitgebreid worden met personen die niet tot de reflectiegroep behoren. De werkgroepen koppelen regelmatig terug naar de reflectiegroep.