Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdgemeente van Vlaanderen 2017-2018: Eeklo en Leuven

Op 22 oktober werd de nieuwe Jeugdgemeente van Vlaanderen bekend gemaakt. Eeklo en Leuven delen dit keer deze eervolle titel.Jeugdgemeente van Vlaanderen

Om de twee jaar kan de Vlaamse minister van Jeugd een of meer gemeenten of steden bekronen voor de inspanningen die ze geleverd hebben voor kinderen en jongeren. Met deze prijs wil de minister het lokale jeugdbeleid extra in de kijker plaatsen en gemeentebesturen uitdagen om te blijven vernieuwen en verbreden in hun beleid. De bekroonde gemeente draagt twee jaar lang de titel Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen en krijgt een bedrag van 20.000 euro.

De jeugdraad is aan zet!

In het voorjaar van 2017 lanceerde minister van Jeugd, Sven Gatz voor de vijfde keer een oproep aan alle jeugdraden om hun gemeentebestuur voor te dragen voor de titel van 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'. Jeugdraden zijn het best geplaatst om het jeugdbeleid in hun gemeente of stad naar waarde te schatten. Ze staan er immers dagelijks middenin en vertegenwoordigen de stem van kinderen en jongeren in het lokale bestuur. Ze weten dus beter dan wie ook of hun gemeente of stad de prijs verdient. De titel van Jeugdgemeente of Jeugdstad van Vlaanderen is een grote 'Vind ik leuk' van jongeren voor het jeugdbeleid in hun gemeente!

Twintig kandidaten dienden per 1 april 2017 een dossier in, dat door een jury werd getoetst aan zes inhoudelijke criteria. Bert Mellebeek, Roos Van Acker, Veerle Beel, Nozizwe Dube en Katrien Vanhove vormden samen de jury.

  1. de concrete participatie van de jeugd in het gemeentelijk jeugdbeleid
  2. het bereiken van nieuwe en diverse doelgroepen
  3. de aandacht voor duurzame ontwikkeling binnen het gemeentelijk jeugdbeleid, waarbij minstens de ecologische pijler wordt ingevuld
  4. de vernieuwende aspecten van het beleid op het vlak van jeugdcultuur
  5. de vernieuwende aspecten van het beleid op het vlak van jeugdinformatie
  6. de inspanningen van het beleid om publieke ruimte toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren.

En de winnaar is...

Vier kandidaat-lokale jeugdraden met de hoogste scores bleven in de running: Wevelgem en Geraardsbergen, Eeklo en Leuven. Die lichtten in de tweede ronde hun dossier verder toe. Uiteindelijk adviseerde de jury twee winnaars: Eeklo en Leuven. Twee compleet verschillende gemeenten, niet te vergelijken qua inwonersaantal en beschikbare middelen. De specifieke situatie van beide, sterke dossiers en de wijze waarop het jeugdbeleid in beide steden vorm krijgt, gaf de doorslag om beide als laureaat voor te stellen en de geldprijs over de twee steden te verdelen.

Eeklo

Als kleine stad in een eerder landelijke omgeving probeert Eeklo met minder middelen op zoek te gaan naar gerichte oplossingen. Zo zijn er bv de twee 'schoolspotters'. Schoolspotters zijn jongeren die door omstandighedenhun diploma middelbare school niet hebben behaald en via tewerkstelling op de jeugddienst opnieuw studeer- of werkattitudes. Ze zijn aangesteld als aanspreekpunt door de stad Eeklo, de politiezone Meetjesland Centrum, De LIJN en de Eeklose scholen. Jongeren, de buurt, de buschauffeurs van de LIJN,…. kunnen bij hen terecht met problemen, melding van overlast, afval… Problemen, moeilijkheden, opmerkingen stromen via de schoolspotter door naar De LIJN, de politie of de directies, waar er verder gewerkt wordt aan oplossingen. Pesterijen op de bus, te weinig zitplaatsen, drukte aan de haltes, te weinig tijd om de trein te halen,…alles wordt op die manier makkelijker bespreekbaar. De schoolspotters maken deel uit van overlegstructuren zoals het schooldirectieoverleg, het jeugdwelzijnsoverleg, het lokaal drugsoverleg… Ze worden ook ingezet bij de werkingen met maatschappelijk kwetsbare jongeren en bouwen een vertrouwensband met hen op.

De oplossingen die Eeklo uitwerkt, zijn vaak eenvoudig, zoals sneeuwstraten in de winter waar op vraag eens niet gestrooid wordt.

Leuven

Op veel aspecten is Leuven een voorbeeld voor Vlaanderen. Er zijn brede, structurele acties, maar ook kleine, plezante activiteiten. De stad werkt multidisciplinair. Daarbij worden kwesties, zoals hangjongeren, niet uit de weg omzeild. Baanbrekend is Kabinet J. Als officiële spreekbuis van de stad probeert Kabinet J alle jongeren te bereiken. Als officiële jeugdraad van stad Leuven kan Kabinet J op vraag van het stadsbestuur rond een bepaald thema een traject zal opzetten om tot een door jongeren gedragen advies te komen. Daarnaast kan Kabinet J ook op eigen initiatief of op vraag van Leuvense jongeren een proces opstarten om een advies te formuleren aan het stadsbestuur. Er volgden al tal van adviezen: over ruimte voor jongeren in de stad, geluidsnormen in jeugdhuizen, verkeersveiligheid, noem maar op. Kabinet J is dus meer dan louter een jeugdraad.

Verder werkt Leuven met deelraden, overlegstructuren rond specifieke thema’s, het jeugdwelzijnsoverleg, stuurgroepen, de jeugdwerkraad en de “mijnLeuven-methodiek”.’ is het jongerenlabel van de jeugddienst. Bij het uitwerken van verschillende projecten wordt steeds gezocht naar betekenisvolle partners. Dat kunnen stadsdiensten zijn, maar ook scholen of lokale organisaties. De meest belangrijke partner is uiteraard de jongere zelf. Vertrekkende van het idee voor én door jongeren staan zij mee aan het stuur van het project of evenement waar ze instappen. Om mijnLeuven zo laagdrempelig mogelijk te houdenzijn er verschillende manieren voor jongeren om ermee in contact te komen. Zo werkt mijnLeuven enerzijds projecten uit waar jongeren meteen kunnen instappen en waarvan de lijnen al redelijk vastliggen. Anderzijds kunnen jongeren ook mee de grondlijnen van projecten bepalen en hebben ze de vrijheid om het uit te voeren op de manier die zij als meest geschikt zien. Om kansen te geven aan de wildste ideeën is er een specifiek projecten- en concertenfonds.

Er is ook structurele ondersteuning van verschillende vernieuwende initiatieven rond duurzaamheid zoals Urban Camping.

Elk jaar kan je in Leuven één keer overnachten tijdens de Urban Camping in één van de parken. Overdag worden er allerlei sessies, workshops... over duurzaamheid en klimaat gegeven.

Kijk eens… zo doen we dat!

Meestal bevatten de ingediende dossiers een schat aan informatie met waardevolle praktijkvoorbeelden. We bundelden de leukste en meest inspirerende ideeën in een brochure Kijk eens… zo doen wij dat!

Op die manier willen we niet alleen de winnaar, maar ook de andere kandidaten in de bloemetjes zetten. We verspreiden de brochure naar alle jeugdraden en lokale besturen, zodat ze ideeën kunnen uitwisselen en de nodige inspiratie vinden om hun jeugdbeleid verder creatief uit te bouwen.

Een mooie kans om aan de buitenwereld te tonen hoe goed de lokale jeugdraden en besturen bezig zijn!

Bekroonde gemeenten/steden vorige uitreikingen

Jeugdgemeente 2015-2016: Dilbeek (meer info)

Jeugdgemeente 2013-2014: Lommel (meer info)

Jeugdgemeenten 2011-2012: Sint Niklaas en Tienen (meer info)