Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Meerjarenplan

De sectorale plannen, zoals het jeugdbeleidsplan, het cultuurbeleidsplan, het sportbeleidsplan, ... werden afgeschaft en geïntegreerd in de lokale strategische meerjarenplanning. Gemeenten moeten dus over de grenzen van sectoren heen werken en alles bundelen in een strategisch meerjarenplan. Het meerjarenplan wordt telkens opgemaakt tijdens het eerste jaar van de legislatuur en heeft een looptijd heeft van zes jaar. Het eerste meerjarenplan omvat de beleidsperiode 2014-2019.

Inhoud meerjarenplan

Het meerjarenplan bevat twee onderdelen:

  1. De strategische nota. Dit is het inhoudelijke luik, dat de geplande beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid:
    • Prioritaire beleidsdoelstellingen zijn de belangrijkste doelstellingen, waarover naar de gemeenteraad moet worden gerapporteerd
    • Onder overig beleid vallen alle niet-prioritaire doelstellingen en acties, waarover niet naar de gemeenteraad moet worden gerapporteerd.

    Voor elke prioritaire beleidsdoelstelling wordt een actieplan opgemaakt met de kosten en opbrengsten, de timing en de wijze waarop de doelstelling zal worden gerealiseerd.

  2. De financiële nota. Dit is het financiële luik: het geeft financiële doelstellingenplan weer en de staat van het financiële evenwicht. Het financiële doelstellingenplan wordt opgebouwd per beleidsdomein (bijvoorbeeld jeugd of vrije tijd) en per jaar. Daarnaast moet de gemeente ook een overzicht geven van alle verwachte ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire doelstellingen en het overige beleid.