Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Meerjarenplan

De sectorale plannen, zoals het jeugdbeleidsplan, het cultuurbeleidsplan, het sportbeleidsplan, ... werden afgeschaft en geïntegreerd in de lokale strategische meerjarenplanning. Gemeenten moeten dus over de grenzen van sectoren heen werken en alles bundelen in een strategisch meerjarenplan. Het meerjarenplan wordt telkens opgemaakt tijdens het eerste jaar van de legislatuur en heeft een looptijd heeft van zes jaar. Het eerste meerjarenplan omvat de beleidsperiode 2014-2019. 

Inhoud meerjarenplan

Het meerjarenplan bevat twee onderdelen:

 1. De strategische nota. Dit is het inhoudelijke luik, dat de geplande beleidsdoelstellingen en actieplannen bevat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid:
  • Prioritaire beleidsdoelstellingen zijn de belangrijkste doelstellingen, waarover naar de gemeenteraad moet worden gerapporteerd
  • Onder overig beleid vallen alle niet-prioritaire doelstellingen en acties, waarover niet naar de gemeenteraad moet worden gerapporteerd.

  Voor elke prioritaire beleidsdoelstelling wordt een actieplan opgemaakt met de kosten en opbrengsten, de timing en de wijze waarop de doelstelling zal worden gerealiseerd.

 2. De financiële nota. Dit is het financiële luik: het geeft financiële doelstellingenplan weer en de staat van het financiële evenwicht. Het financiële doelstellingenplan wordt opgebouwd per beleidsdomein (bijvoorbeeld jeugd of vrije tijd) en per jaar. Daarnaast moet de gemeente ook een overzicht geven van alle verwachte ontvangsten en uitgaven voor de prioritaire doelstellingen en het overige beleid.

Nieuwe bestuurlijke indeling van gemeenten

 1. Elke gemeente werkt met beleidsdomeinen en mag zelf het aantal beleidsdomeinen bepalen (minimaal twee beleidsdomeinen) en de wijze waarop de beleidsdomeinen zijn samengesteld. Voor jeugd zijn er verschillende mogelijkheden: een beleidsdomein jeugd, of een beleidsdomein vrije tijd, cultuur of welzijn… De middelen worden per beleidsdomein vastgelegd en kunnen binnen het beleidsdomein worden verschoven. Om middelen tussen de beleidsdomeinen te verschuiven is een goedkeuring van de gemeenteraad nodig.

 2. En beleidsdomein omvat verschillende beleidsvelden (bijvoorbeeld het beleidsveld jeugd binnen het beleidsdomein vrije tijd). Elk beleidsveld krijgt een nummer of code. Het beleidsveld jeugd krijgt de code 0750. De gemeente bepaalt zelf of ze een beleid ontwikkelt op een bepaald beleidsveld. Als ze geen beleid ontwikkelt op een bepaald beleidsveld, ontvangt de gemeente ook geen subsidies van de Vlaamse overheid.

 3. Beleidsvelden kunnen verder worden opgedeeld in beleidsitems. Zo kan het beleidsveld jeugd bijvoorbeeld worden opgesplitst in een beleidsitem jeugdwerk en een beleidsitem jeugdcultuur. Een beleidsitem mag maar tot één beleidsveld behoren.

De nieuwe bestuurlijke indeling (in beleidsdomeinen, beleidsvelden… ) kan ook leiden tot een aanpassing van het gemeentelijke organigram. Een jeugddienst kan een autonome dienst vormen, maar kan ook een onderdeel vormen van een grotere vrijetijds- of andere dienst.

Prioriteiten voor het jeugdbeleid

Hoe kan het jeugdbeleid van de lokale besturen hierin vertaald worden? Het decreet lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 voorziet in de subsidiëring van lokale besturen (en de Vlaamse Gemeenschapscommissie) die intekenen op één van de prioriteiten die door de Vlaamse Regering bepaald werden. Voor de periode 2014-2019 zijn er drie prioriteiten voor het jeugdbeleid, ten behoeve van het jeugdwerk. De algemene voorwaarden voor subsidiëring zijn vastgelegd in het decreet lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012. De specifieke vereisten per prioriteit zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 ter bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid.

Algemene subsidievoorwaarden en procedure

Subsidievoorwaarden

Gemeenten die in aanmerking willen komen voor subsidiëring op basis van één of meerdere Vlaamse beleidsprioriteiten, moeten in het meerjarenplan aantonen dat ze hierrond een beleid ontwikkelen/en of acties opzetten. Het kan gaan om prioritaire doelstellingen of om overig beleid. Een gemeente kan met één beleidsdoelstelling intekenen op verschillende Vlaamse beleidsprioriteiten. Wel zal de financiële rapportage voldoende duidelijk moeten zijn zodat de gebruikte subsidies kunnen worden verantwoord en gelinkt aan de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie die voor subsidiëring in aanmerking willen komen, moeten binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het jeugdbeleid specifieke aandacht besteden aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

De gemeenteraad moet een jeugdraad oprichten of een al bestaande jeugdraad erkennen.

De subsidies die de gemeentebesturen ontvangen, kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de ondersteuning van jeugdwerkinitiatieven die hun zetel hebben in het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Op deze zetel moeten in het Nederlands de gegevens aanwezig zijn over de werking, de leden, de vorming van de begeleiders en het financiële beheer. Deze jeugdwerkinitiatieven moeten het Nederlands gebruiken bij hun werking.

Procedure

Zowel over het meerjarenplan als over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid (dus ook over de actieplannen betreffende het beleidsveld jeugd) moet de gemeente een advies vragen aan de gemeentelijke jeugdraad.

Uiterlijk op 30 april van het eerste jaar van de beleidsperiode (2014) brengt de Vlaamse overheid (afdeling Jeugd) de lokale besturen op de hoogte dat de subsidieaanvraag al dan niet werd aanvaard en deelt ze het jaarlijkse subsidiebedrag mee voor de volledige zes jaar.

Na drie jaar kan de Vlaamse Regering de prioriteiten aanpassen. In dat geval deelt de Vlaamse overheid in het vierde jaar van de beleidsperiode (2016) de wijziging van de prioriteit mee aan de gemeenten.

Overzicht tekortkomingen + suggesties voor aanpassing

De afdeling Jeugd behandelde driehonderd subsidieaanvragen Jeugd in het kader van de gemeentelijke strategische meerjarenplanning 2014-2019. Ongeveer de helft van de gemeentebesturen ontving een beslissingsbrief met opmerkingen of bijkomende voorwaarden tot subsidiëring.

Om alles wat meer te duiden, stelden we een nota op over de rapporten Jeugd en de meest voorkomende tekortkomingen. We geven daarin ook voorbeelden van te vaag of te algemeen omschreven acties en bieden suggesties om ze te herformuleren en te concretiseren. Op die manier hopen we je gemeentebestuur op weg te helpen om tegemoet te komen aan onze opmerkingen en/of voorwaarden.

Nota tekortkomingen + suggesties voor aanpassing (.pdf) - Voorbeeld rapport subsidieaanvraag (.xlsx)

Vind je het antwoord op je vraag niet in deze nota of heb je nog bijkomende vragen, neem dan contact op met de dossierbehandelaar van je stad of gemeente.