Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

14.12.2016 | Nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal jeugdbeleid

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2016 een nieuw uitvoeringsbesluit bij het decreet lokaal jeugdbeleid definitief goed, na advies van de SARC, van de Vlaamse Jeugdraad, en daarna van de Raad van State. Concreet bundelt dit nieuwe besluit de bepalingen uit de twee bestaande uitvoeringsbesluiten en zorgt het voor de verdere uitwerking van de decretale bepalingen die nog behouden werden na de laatste aanpassingen van het decreet (3 juli 2015 en 20 mei 2016).

Het besluit brengt zo goed als geen inhoudelijke wijzigingen of wijzigingen in de procedure met zich mee. Alleen in het artikel over de criteria voor de Prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen worden enkele inhoudelijke wijzigingen opgenomen, om ze beter af te stemmen aan de voornemens die in de beleidsnota Jeugd zijn opgenomen.

Toelichting

Met het decreet van 3 juli 2015 werd de integratie van de sectorale middelen voor lokale besturen in het Gemeentefonds geregeld. Het gevolg was dat er geen afzonderlijke decretale regeling meer nodig was voor de toekenning van de middelen voor de ondersteuning van het gemeentelijk jeugdbeleid op basis van Vlaamse beleidsprioriteiten. Een uitzondering gold echter voor de zes faciliteitengemeenten uit de Vlaamse Rand rond Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Voor hen bleven de decretale bepalingen ongewijzigd. De bepaling in verband met de gemeentelijke jeugdraad werd nauwelijks gewijzigd, en ook de toekenning van de Prijs Jeugdgemeente van Vlaanderen bleef in het decreet behouden.

Met het decreet van 20 mei 2016 werden de modaliteiten voor de berekening van de middelen voor de randgemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie aangepast aan de nieuwe realiteit en werd voor de randgemeenten één van de Vlaamse beleidsprioriteiten geschrapt.

Het nieuwe besluit bundelt de bepalingen uit de bestaande twee besluiten en stemt ze af op de decreetswijzigingen van 2015 en 2016.


16.11.2016 | Decreet afslanking provincies aangenomen door Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement nam op 9 november het 'decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies' aan. Dit decreet regelt de afslanking van het provinciale bestuursniveau vanaf 1 januari 2018. De persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies zullen samen met de middelen, het personeel en de infrastructuur overgeheveld worden naar de Vlaamse overheid of de lokale besturen. Het decreet regelt ook een aanpassing van de wijze waarop de provincies worden gefinancierd.

Met dit decreet wil de Vlaamse Regering uitvoering geven aan het regeerakkoord en vooral ook bijdragen aan een meer gestroomlijnde bestuurlijke organisatie in Vlaanderen. Vanaf 2018 zullen nog slechts twee bestuursniveaus verantwoordelijk zijn voor de persoonsgebonden zaken: de Vlaamse overheid voor de bepaling van het kader en de grotere lijnen, en de lokale overheid, dicht bij de burger, voor het lokale beleid. De nadruk ligt dus op sterkere lokale besturen met meer bevoegdheden en bestuurskracht én op een kaderstellende Vlaamse overheid. Het afgeslankte provinciale niveau zal zich enkel nog focussen op zijn grondgebonden taken.

Met dit decreet wordt ook het 'decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid' gewijzigd: alle bepalingen over en verwijzingen naar de provinciale bevoegdheden worden daarin opgeheven.