Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget en subsidiebedragen

Beleidscyclus 2014-2019

Op basis van het decreet van 6 juli 2012 verleent de Vlaamse overheid subsidies aan gemeenten uit het Nederlandse taalgebied en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de uitvoering van een of meer beleidsprioriteiten voor het jeugdbeleid, ten behoeve van het jeugdwerk.

HV: herverdeling

  Initieel Budget Definitief budget Bedrag per gemeente Bedrag per gemeente -
definitief uitbetaald
Begroting 2015

19 151 000
HV: - 165 000

18 986 000

Definitieve bedragen 2015 (xlsx)

Raming bedragen 2015 na HV (.xlsx)

 
18 986 000
Begroting 2014 21 469 000 21 298 000

Definitieve bedragen 2014 (.xlsx)

Initiële bedragen 2014 (.xls)

 

Beleidsperiode 2011-2013

Op basis van het decreet van 14 februari 2003 verleent de Vlaamse overheid subsidies aan gemeente- en de provinciebesturen en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de opmaak en uitvoering van een jeugdbeleidsplan.

1. Subsidiebedragen gemeenten en Vlaamse Gemeenschapscommissie

De onderstaande overzichten bevatten zowel de gewone subsidiebedragen als de bedragen voor de prioriteiten. Voor een aantal gemeenten wordt ook het bedrag voor de ondersteuning van jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren vermeld.

  Initieel budget Definitief budget Bedrag per gemeente - initieel Bedrag per gemeente - definitief uitbetaald
Begroting 2013 21 610 000   Raming bedragen 2013 (.xls)  
Begroting 2012 20 633 000   Raming bedragen 2012 (.xls)  
Begroting 2011 20 228 000 20 228 000 Raming bedragen 2011 (.xls)   

2. Subsidiebedragen provincies

De onderstaande overzichten bevatten zowel de gewone subsidiebedragen als de extra middelen voor de ondersteuning van regionale jeugdwerkinitiatieven die werken met gehandicapte kinderen en jongeren.

  Initieel budget Definitief budget Bedrag per provincie - initieel Bedrag per provincie -
definitief uitbetaald
Begroting 2013 1 362 000   Raming bedragen 2013 (.xls)  
Begroting 2012 1 393 000 1 366 000 Raming bedragen 2012 (.xls)  
Begroting 2011 1 366 000 1 366 000 Raming bedragen 2011 (.xls)   

 

Initieel budget: het initieel op de uitgavenbegroting ingeschreven bedrag

Definitief budget: het uiteindelijk beschikbare bedrag, met inbegrip van eventuele begrotingsaanpassingen

Initieel subsidiebedrag: de raming wordt elk jaar berekend op basis van het aantal kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar in de gemeente op 1 januari van het jaar dat voorafging

Definitief uitbetaald subsidiebedrag: het uiteindelijke bedrag dat de lokale overheid ontvangt van de afdeling Jeugd. Dat bedrag kan pas worden vastgesteld na controle van de verantwoordingsnota. Uit die nota moet blijken of de lokale overheid het toegekende subsidiebedrag voor dat bepaald jaar maximaal heeft aangewend.