Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Budget en subsidiebedragen


Sinds 1 januari 2016 zijn de sectorale middelen Jeugd toegevoegd aan het Gemeentefonds, met uitzondering van de middelen voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de randgemeenten. Uitzondering hierop vormen Sint-Genius-Rode en Wemmel: sinds 2018 zijn de middelen van deze randgemeenten ook toegevoegd aan het Gemeentefonds.