Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vaak gestelde vragen

Gemeentebesturen die intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd moeten in het lokale meerjarenplan voor de beleidsperiode 2014-2019 aantonen dat ze daarrond een beleid ontwikkelen en acties opzetten. Heel wat gemeentebesturen vroegen en vragen hierover feedback aan de dossierbehandelaars van het team Lokaal Jeugdbeleid. Hieronder vind je een bundeling van de meest gestelde vragen.
Waar vind je algemene informatie over de Vlaamse beleidsprioriteiten?

Op de website van Bestuurszaken is een interessante brochure beschikbaar. De brochure vermeldt de verschillende deelrapportagecodes voor alle prioriteiten en biedt een antwoord op tal van algemene vragen.


Wat zijn de juiste codes voor de verschillende Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd?

De gemeentebesturen moeten in hun meerjarenplanning aangeven hoe ze op de Vlaamse beleidsprioriteiten inspelen. Ze doen dat door geplande acties te koppelen aan de corresponderende deelrapportagecodes. De deelrapportagecodes zijn

 1. LJBVBP01 voor de 1ste beleidsprioriteit
 2. LJBVBP02 voor de 2de beleidsprioriteit
 3. LJBVBP03 voor de 3de beleidsprioriteit.

De codes moeten op actieniveau geplaatst worden. Wij zien trouwens ook geen niveau onder dit actieniveau. Sommige softwareleveranciers voorzien onder het actieniveau nog deelacties, taken …. Die niveaus zijn echter niet zichtbaar voor de Vlaamse administratie.

Meerdere codes aan één bepaalde actie koppelen, zelfs van verschillende beleidsdomeinen, kan wel. Bij de rapportage is het voor de afdeling Jeugd wel van belang dat er dan een verdeling of verdeelsleutel voor de uitgaven wordt opgenomen in het commentaarvak. Anders is het voor ons niet mogelijk te onderscheiden welke uitgaven aan een bepaalde beleidsprioriteit toe te wijzen zijn. Of welk deel van de middelen wordt ingebracht ter verantwoording van de jeugdsubsidie.


Aan welke vereisten moeten gemeentebesturen voldoen om in aanmerking te komen voor de eerste prioriteit 'de ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin'?

De gemeentebesturen moeten minstens:

 • het particulier jeugdwerk ondersteunen
 • ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien
 • voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie, al dan niet door subsidiering
 • specifieke aandacht aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties besteden.


Wat moet worden verstaan onder ontmoetingsplaatsen- en mogelijkheden voor jongeren?

Het gemeentebestuur moet voorzien in een mogelijkheid voor tieners en jongeren om elkaar te ontmoeten: bijvoorbeeld een jeugdhuis ondersteunen, hangplekken voorzien of activiteiten organiseren. Het moet wel specifiek om de doelgroep tieners en jongeren gaan. Speelpleintjes of verenigingen die zich ook naar kinderen richten worden hiermee niet beoogd.


Het gemeentebestuur voorziet in kampsubsidies. Voldoet het dan aan de voorwaarde 'voorzien in een jeugdwerkaanbod, tenminste tijdens de zomervakantie, al dan niet door subsidiering'?

Neen, kampen maken deel uit van de reguliere werking van jeugdverenigingen. In principe moet het jeugdwerkaanbod toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren, niet louter voor de leden van een vereniging. Maar als het gemeentebestuur bijvoorbeeld speelpleinwerking of activiteiten organiseert of subsidieert, dan wordt wel aan de voorwaarde voldaan. Het moet wel duidelijk zijn dat dit gebeurt tijdens de zomervakantie, dus neem je deze term (of bijvoorbeeld grote vakantie) best ergens uitdrukkelijk op.


Het gemeentebestuur is geselecteerd voor de tweede prioriteit 'de bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties'. Aan welke vereisten moet het voldoen om voor subsidiëring in aanmerking te komen?

Het gemeentebestuur moet minstens:

 • het particuliere jeugdwerk ondersteunen dat kinderen en jongeren bereikt die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties
 • ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voorzien voor jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties
 • voorzien in een jeugdwerkaanbod dat kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt, al dan niet via subsidiëring

en dit minimum

 • tijdens de zomervakantie
 • met aandacht voor taalstimulering Nederlands.

Als het gemeentebestuur voor deze prioriteit meer dan 75 000 euro ontvangt, moet het ook de professionalisering bevorderen van het particuliere jeugdwerkaanbod voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Dat gebeurt door de financiering van een of meer beroepskrachten.


Het gemeentebestuur komt niet in aanmerking voor de tweede prioriteit. Moet het dan ook nog specifieke aandacht besteden aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties?

Zeer zeker, en dit zowel voor de eerste als de derde prioriteit. Het gemeentebestuur kan dat op verschillende manieren in de praktijk brengen. Ofwel besteedt het hieraan aandacht door algemene maatregelen of binnen een ander beleidsdomein. Ofwel werkt men hieraan in een actie of doelstelling die geldt voor beide (of zelfs meerdere prioriteiten of beleidsdomeinen). Ofwel neemt men acties per prioriteit apart.

Maar in alle gevallen blijven de codes wel het enige instrument om dat voor ons zichtbaar te maken. Daarom moeten de codes voor de eerste en de derde prioriteit gelinkt worden aan een actie waaruit blijkt dat men specifieke aandacht aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties besteedt.


Het gemeentesbtuur komt niet in aanmerking voor de tweede prioriteit en heeft al specifieke aandacht aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties besteed bij de eerste prioriteit. Is dat niet voldoende?

Neen, ook voor de derde prioriteit is dit een vereiste. Het gemeentebestuur kan wel maatregelen nemen die gelden voor beide prioriteiten, maar dan moeten die ook gelden voor jeugdcultuur en moet ook de bijhorende code aan de actie(s) worden gekoppeld.


Aan welke vereisten moeten gemeentebesturen voldoen om in aanmerking te komen voor de derde prioriteit 'het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen'?

De gemeentebesturen moeten minstens één van de volgende drie aspecten aan bod laten komen:

 • de wijze waarop de gemeente jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert
 • de wijze waarop de gemeente de artistiek-expressieve beleving van kinderen en jongeren ondersteunt, stimuleert en faciliteert
 • het ondersteunen, stimuleren, faciliteren van jeugdwerk als een actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd.

Daarnaast moet ze ook hier specifieke aandacht besteden aan kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.


Is een jeugdraad nog steeds verplicht en moet die nog altijd om advies gevraagd worden?

Ja, om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet de gemeenteraad een jeugdraad oprichten of een al bestaande jeugdraad erkennen. Die jeugdraad wordt opgericht met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid, in het bijzonder in het kader van het meerjarenplan. De jeugdraad is er dus niet alleen om een formeel advies af te leveren bij de opmaak van het plan.


Wanneer moet de jeugdraad om advies gevraagd worden?

De jeugdraad wordt betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid. De jeugdraad moet dan ook om advies gevraagd worden over het jeugdbeleid zoals dat in het meerjarenplan wordt opgenomen, vóór dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het college moet aantonen dat ze advies vraagt aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan. In de toelichting bij de strategische nota vermeldt het gemeentebestuur wanneer het de jeugdraad om advies heeft gevraagd.


Moeten Vlaamse beleidsprioriteiten opgenomen worden onder de prioritaire beleidsdoelstellingen?

Neen, de Vlaamse beleidsprioriteiten moeten niet noodzakelijk worden opgenomen bij het bepalen van de prioritaire doelstellingen. De Vlaamse beleidsprioriteiten kunnen ook worden opgenomen in het overige beleid. Maar ook daar moet dan duidelijk blijken dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Dus ook binnen het overige beleid moet men op actieniveau plannen en begroten en de vereiste codes koppelen, wil men in aanmerking komen voor subsidiëring.


Moet elke actie jaarlijks voorzien worden, met eventueel bijhorend budget?

Neen, het gemeentebestuur moet niet elke actie ook noodzakelijk elk jaar plannen en uitvoeren. Wel is het van belang dat het gemeentebestuur elk jaar aan de minimale voorwaarden voldoet. Zo moet het bijvoorbeeld voor de eerste prioriteit elk jaar aan de vereiste van een jeugdwerkaanbod in de zomervakantie voldoen. En kom het gemeentebestuur in aanmerking voor de tweede prioriteit, dan moet het ook elk jaar werken rond de vereiste taalstimulering.


Hoe concreet moeten de acties geformuleerd worden?

De afdeling Jeugd moet alleszins kunnen nagaan of aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. Het louter overnemen van de tekst uit het decreet en de besluiten is onvoldoende. Acties moeten duidelijk geformuleerd worden met het oog op de uitvoering. Eventueel kunnen de acties in het commentaarvak nog verder worden uitgesplitst of toegelicht.


Moeten er voor de acties voor de Vlaamse beleidsprioriteiten jeugd indicatoren worden aangeven?

Neen. Hoewel indicatoren een interessant instrument kunnen zijn, is men niet verplicht ze voor jeugd te gebruiken.


Kan een AGB, EVA of OCMW doelstellingen of acties uitvoeren in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten?

Ja. Als een deel van het beleid wordt uitgevoerd door een autonoom gemeentebedrijf (AGB), dan moet in de beleids- en beheerscyclus van het AGB de koppeling worden gemaakt met de Vlaamse beleidsprioriteiten d.m.v. de juiste deelrapportagecodes. De autonome gemeentebedrijven zullen vanaf 2014 immers ook de BBC voeren. De Vlaamse overheid kan er dan de relevante onderdelen uit lichten en die combineren met de beleids- en beheerscylcus van de gemeente. Op dezelfde wijze zijn we overigens in staat het lokale sociale beleid in kaart te brengen door de BBC van gemeente en OCMW te combineren. We vragen wel om in de mate van het mogelijke bij de gemeentelijke acties al een link te leggen naar de acties van het AGB of het OCMW. Dat kan door de overdracht van Vlaamse subsidie aan het AGB of OCMW op te nemen als actie, er de code aan te koppelen en in het commentaarvak toe te lichten.

Als een gedeelte van het gemeentelijke beleid echter wordt uitgevoerd door een privaatrechterlijke EVA, zoals een gemeentelijke vzw, dan kan de Vlaamse overheid de relevante informatie niet op die wijze ontvangen en kan de sectoraal bevoegde minister bijkomende rapporteringsverplichtingen opleggen. Voor jeugd wordt geen afzonderlijke rapportage gevraagd. Als het om een EVA gaat, moet men in het SMJP aangeven voor welke beleidsdoelstellingen/acties dat EVA gefinancierd wordt. In het commentaarvak kan ook een link worden opgenomen naar documenten die op de uitvoering ervan betrekking hebben en via het internet raadpleegbaar zijn. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over een beheersovereenkomst in geval van planning en over een jaarverslag in geval van rapportering.


Zijn de voorwaarden en verwachtingen voor alle Vlaamse administraties dezelfde?

Neen, de Vlaamse beleidsprioriteiten zijn terug te vinden in verschillende sectorale decreten en uitvoeringsbesluiten. Die bepalen de nadere voorwaarden waaraan telkens moet worden voldaan en zijn dus verschillende per sector. De functionele administraties zijn het eerste aanspreekpunt voor de sectorale regelgeving. Bij hen kan je terecht voor de specifieke voorwaarden per sector en eventueel per prioriteit. Die zijn inderdaad verschillend.