Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Lokaal jeugdbeleid

Lokale besturen hebben vanaf 2014, als gevolg van het Planlastendecreet en de algemene invoering van de Beleids-en Beheerscyclus (BBC), meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Lokale besturen kunnen op de Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en er subsidies voor krijgen. Door het afschaffen van de sectorale plannen én de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning, dalen de planlasten en rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen aanzienlijk.

Het nieuwe decreet lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 kadert in dit Planlastendecreet. Dit decreet geeft de lokale besturen sinds 1 januari 2014 nog meer verantwoordelijkheid en vrijheid om een jeugdbeleid op maat te voeren.

Meerjarenplan

De sectorale plannen, zoals het jeugdbeleidsplan, het cultuurbeleidsplan, het sportbeleidsplan, ... werden afgeschaft en geïntegreerd in de lokale strategische meerjarenplanning. Gemeenten moeten dus over de grenzen van sectoren heen werken en alles bundelen in een strategisch meerjarenplan. Het meerjarenplan wordt telkens opgemaakt tijdens het eerste jaar van de legislatuur en heeft een looptijd heeft van zes jaar. Het eerste meerjarenplan omvat de beleidsperiode 2014-2019.

Beleidsprioriteiten

Aan de hand van Vlaamse beleidsprioriteiten wil de Vlaamse overheid de steden en gemeenten ondersteunen bij de uitbouw van hun lokale beleid. Een gemeente die financiële ondersteuning wil vanuit het decreet lokaal jeugdbeleid, moet intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het jeugdbeleid, ten behoeve van het jeugdwerk. Voor de periode 2014-2019 zijn dat:

  • de ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin
  • de bevordering van de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties
  • het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen