Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

08.12.2016 | Vier verenigingen erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Omdat ze aan de decretale voorwaarden voldoen, worden vier verenigingen vanaf 2017 erkend als landelijk georganiseerde jeugdvereniging. De erkende verenigingen ontvangen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks een basissubsidie van 80 000 euro. De erkenning wordt voor onbepaalde duur toegekend.

 • Bloemenstad vzw
  Bloemenstad is een vrijwilligersorganisatie die kampen, vakanties en vrijetijdsactiviteiten organiseert voor personen met een lichte tot diepe verstandelijke beperking en bijkomende zorgvragen (bv. autismespectrumstoornissen, gedragsstoornissen, fysieke beperking, ...).

 • Coderdojo Belgium vzw
  CoderDojo Belgium is een digitaal knutselatelier waarin kinderen en jongeren zelf op ontdekkingstocht kunnen gaan in de wondere wereld van technologie. Samen met vrijwilligers organiseert Coderdojo Belgium vzw maandelijks, verspreid over alle Vlaamse provincies, technologie workshops - "Dojo’s" genaamd - voor jongens en meisjes van zes tot en met achttien jaar.

 • Talencentrum Le Crayon vzw
  Talencentrum Le Crayon is een jeugdvereniging die taalkampen organiseert in combinatie met recreatieve, culturele en sportieve activiteiten op basis van het Europees Referentiekader voor Talen. Talencentrum Le Crayon vzw biedt kampen aan voor kinderen en jongeren van vijf tot vijftien jaar.

 • Tsjaka vzw
  Tsjaka is een onderdeel van de groep Tsjaka.be. Tsjaka organiseert sport- en themakampen waarbij ze gespecialiseerd is in avonturen- en boerderijkampen. Ze organiseert ook sport- en/of themakampen in opdracht van steden en gemeenten.

21.10.2016 | Fusie van vereniging: richtlijnen

Het gewijzigde decreet vernieuwd jeugd-en kinderrechtenbeleid voorziet de mogelijkheid voor twee of meer verenigingen om een fusie aan te gaan: "Art. 19/5 Wanneer in de periode 1 januari 2017 - 31 december 2019 twee of meer op basis van dit decreet gesubsidieerde organisaties fuseren, wordt de hoogte van de werkingssubsidie voor de fusieorganisatie bepaald op de som van de werkingssubsidies toegekend aan de fuserende organisaties voor de lopende beleidsplanperiode".

Concreet: verenigingen die vrezen dat ze de nieuwe erkenningsnormen niet zullen halen, krijgen de mogelijkheid om in de periode 2017-2019 zonder verlies van middelen een fusie aan te gaan met een andere vereniging die op basis van het decreet gesubsidieerd wordt.

Welke stappen moeten de verenigingen ondernemen?

 • De beslissing om te fuseren tot één vereniging wordt bekrachtigd door de algemene vergaderingen van de betrokken verenigingen. Zij beslissen ook welke van de betrokken verenigingen zal blijven bestaan in functie van de verdere subsidiëring. De verenigingen melden dat meteen na de beslissing aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 • Van één van de gesubsidieerde verenigingen blijft het ondernemingsnummer behouden, met name de vereniging die verder gesubsidieerd blijft. Men kan dus geen nieuwe fusievereniging oprichten. Die zou immers als een volledig nieuwe vereniging moeten worden beschouwd.

 • De fusie gaat effectief in op 1 januari van het jaar dat volgt op de beslissing. De andere vereniging(en) worden effectief ontbonden in het jaar dat daarop volgt. Voorbeeld: wanneer de fusie ingaat op 1 januari 2018, dan worden de andere verenigingen ontbonden in 2019.
  De datum van de effectieve ontbinding wordt aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media meegedeeld in het eerste werkingsverslag dat na de fusie door de vereniging wordt opgemaakt. De resterende financiële middelen van de te ontbinden verenigingen worden aan het kapitaal van de fusievereniging toegevoegd.

 • De verenigingen rapporteren afzonderlijk over hun laatste werkjaar als zelfstandige vereniging (modules en overeenkomst). Vanaf het jaar van de fusie is er alleen nog een gemeenschappelijk werkings-en financieel verslag.

 • Uiterlijk op 31 maart van het eerste werkjaar als fusievereniging wordt een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten tussen de vereniging en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze nieuwe subsidieovereenkomst betreft de resterende duur van de beleidsperiode. Basis voor de nieuwe subsidieovereenkomst vormen de overeenkomsten van de fusieverenigingen. Indien nodig worden artikels verwijderd, toegevoegd of aangepast. Daarover wordt overlegd tussen de vereniging en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het bedrag dat aan de vereniging wordt toegekend, is de som van de bedragen van de fuserende verenigingen.


02.02.2016 | Vier verenigingen structureel erkend of gesubsidieerd als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Aangezien ze aan de decretale voorwaarden voldoen, worden drie verenigingen vanaf 2016 structureel erkend en wordt één vereniging gesubsidieerd als landelijk georganiseerde jeugdvereniging. De erkende verenigingen ontvangen een basissubsidie van 80 000 euro, de gesubsidieerde vereniging ontvangt een basissubsidie van 55 000 euro. Aangezien de verenigingen bij hun erkennings- of subsidiëringsaanvraag geen beleidsnota hebben ingediend, komen ze niet in aanmerking voor variabele subsidies.

Creafant vzw: 80 000 euro
Creafant is een vereniging die kinderen op een creatieve manier plezier laat beleven. Creafant gaat actief aan het werk vanuit de fantasie van kinderen en brengt hen in contact met verschillende thema's via workshops, kampen en theater. Creafant staat synoniem voor creatief, krachtig en kindvriendelijk en neemt samen met een gemotiveerde ploeg kinderen op sleeptouw in hun eigen avontuur.

Platform Allochtone Jeugdwerkingen vzw (PAJ): 80 000 euro
PAJ is een koepelvereniging van allochtone jeugdwerkingen. Ze biedt allochtone jongeren de kans om kennis te maken en te experimenteren met vormen van jeugdwerk, om zo op te groeien tot maatschappijkritische en bewuste burgers.

Taalvakanties Depauw Buitenland vzw: 80 000 euro
Deze vereniging organiseert taalvakanties in het buitenland voor verschillende leeftijdscategorieën. Elk programma brengt een evenwichtige mix van taallessen en sport, spel en cultuur.

Talencentrum Le Crayon vzw: 55 000 euro
Le Crayon organiseert taalkampen Frans en Engels voor kinderen en tieners van vijf tot vijften jaar (in externaat- en internaatsverband). De taalactiviteiten tijdens de kampen worden gecombineerd met recreatieve, sportieve en culturele activiteiten. Naast kampen organiseert Le Crayon ook taalateliers voor kinderen.


08.01.2016| Projectsubsidie 2016 voor Wel Jong Niet Hetero

In het kader van de subsidieregeling voor projecten van gesubsidieerde verenigingen (indienronde september 2015) ontving de afdeling Jeugd van één landelijk georganiseerde jeugdvereniging een subsidieaanvraag: Wel Jong Niet Hetero. Minister van Jeugd Sven Gatz besliste om het project te aanvaarden voor subsidiëring.

Communicatiestrategie voor min 19-jarige holebi-jongeren - 30 000 euro
(project van Wel Jong Niet Hetero vzw)
WJNH beschikt over een communicatiestrategie en een online platform voor holebi- en transgenderjongeren. Deze instrumenten zijn vooral gericht op jongeren boven de negentien jaar en worden ook vooral door hen gebruikt. Ook andere, bestaande fora zijn niet geschikt voor deze leeftijdsgroep, omdat de contacten die daar gezocht worden, vaak seksueel getint zijn. Daarnaast stelt WJNH vast dat de leeftijd waarop jongeren zich seksueel uiten als holebi of transgender, blijft dalen. Vanuit deze vaststellingen wil WJNH een nieuwe communicatiestrategie ontwikkelen die zich specifiek richt naar jongeren onder de negentien. Daarnaast wil WJNH deze jongeren een online forum geven waar ze in een beveiligde omgeving in contact kunnen komen met andere jongeren binnen hun leeftijdsgroep.