Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaams niveau

Coördinerende functie

Binnen de Belgische staatsstructuur heeft de Vlaamse overheid heel wat bevoegdheden die raken aan de rechten van kinderen. Belangrijk is dat de uitoefening van die bevoegdheden bijdraagt tot een betere naleving van de rechten van kinderen in Vlaanderen.

Sinds 1997 kiest de Vlaamse overheid voor een duidelijke coördinatie van het kinderrechtenbeleid, en dat zowel op politiek niveau (Vlaamse Regering) als op het niveau van de administratie. In 1997 duidde de Vlaamse Regering voor de eerste keer een coördinerende minister kinderrechten aan. Op administratief niveau volgde de aanduiding van het eerste aanspreekpunt kinderrechten. In 1999 duidde de Vlaamse Regering onder haar leden ook een Vlaamse minister bevoegd voor de jeugd aan. Sinds 2004 wordt deze functie uitgevoerd door één en dezelfde minister, de Vlaamse minister van Jeugd.

Bij de hervorming van de Vlaamse overheid in 2006 werd de coördinatie kinderrechten verschoven van welzijn naar jeugd. Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media staat in voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid. Concreet gebeurt de coördinatie door de afdeling Jeugd, met onder meer een coördinator kinderrechten.

Beleidsinstrumenten

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Wat het Vlaamse beleidsinstrumentarium betreft, kan verwezen worden naar het jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het Kinderrechtenverdrag is het wettelijke en ethische kader voor het beleid van de Vlaamse overheid ten aanzien van kinderen en jongeren. Zo moet het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan invulling geven aan de slotbeschouwingen die het VN-Comité voor de Rechten van het kind heeft geformuleerd bij het door België ingediende periodiek rapport over de implementatie van het Kinderrechtenverdrag. Het kind- en jongereneffectrapport (JoKER) peilt naar de effecten van geplande wetgeving (ontwerpdecreten) op kinderen en jongeren.

Een specifiek instrument dat ontwikkeld werd om de situatie van kinderen vanuit het kinderrechtenperspectief op te volgen, is de kinderrechtenmonitor.

Voor de samenwerking binnen de Vlaamse overheid kan vanuit de coördinatie een beroep gedaan worden op de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid. De reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid is daarentegen het overlegplatform van de Vlaamse overheid met de (jeugd- en) kinderrechtenorganisaties.

Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat heeft bij decreet van 1997 van het Vlaams Parlement het mandaat gekregen op onafhankelijke wijze toe te zien op de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Die rol maken ze waar door signalen van kinderen, jongeren en professionals te detecteren en om te zetten in concreet beleidsadvies. De klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten van schendingen en waakt over het toepassen en naleven van kinderrechten. Jaarlijks brengt het Kinderrechtencommissariaat ook verslag uit bij de voorzitter van het Vlaams Parlement. Dat gebeurt steeds in de week van 20 november, de verjaardag van de goedkeuring door de Verenigde Naties van het Kinderrechtenverdrag.
Jaarverslagen van het Kinderrechtencommissariaat

Vlaams Actieplan Kinderrechten

In uitvoering van het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014 gaf de Vlaamse Regering als volgt gehoor aan de aanbevelingen en knelpunten uit de jaarverslagen van het kinderrechtencommissariaat:

Koepelorganisatie kinderrechten

Op basis van het decreet van 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid subsidieert de Vlaamse Regering de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen als koepelorganisatie van niet-gouvernementele organisaties voor de voorbereiding, redactie en verspreiding van een alternatief rapport over de wijze waarop in Vlaanderen invulling gegeven wordt aan het Kinderrechtenverdrag.


Vanuit de coördinatie wordt ook gestreefd naar nationale en internationale samenwerking op het vlak van kinderrechten.