Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Nationaal niveau

Kinderrechten zijn de mensenrechten die gelden voor alle personen jonger dan achttien jaar. Die moeten zowel door de federale overheid als door de deelstaten nageleefd worden bij de uitoefening van hun bevoegdheden. De implementatie van het Kinderrechtenverdrag is dan ook een verplichting voor de verschillende Belgische overheden. Vandaar het belang van nationaal overleg, afstemming en toezicht. 

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK)

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind is opgericht bij samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de federale overheid en de deelstaten van België. Ze is het wettelijke, Belgische instrument om te komen tot nationale afstemming op het vlak van het kinder(rechten)beleid tussen de Belgische overheden. De commissie vatte haar werkzaamheden aan in het voorjaar van 2007. Aanleiding was de aanbeveling van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (1995 en 2002) om een permanent mechanisme te installeren voor de coördinatie, de evaluatie en het toezicht op de toepassing en de naleving van het Kinderrechtenverdrag, zowel op federaal als regionaal niveau.

Opdrachten

Het samenwerkingsakkoord dat tussen de verschillende betrokken overheden werd afgesloten, geeft zes opdrachten aan de NCRK:

  • Bijdragen aan de uitwerking van het periodieke verslag dat België moet opstellen overeenkomstig artikel 44 van het Verdrag inzake de rechten van het kind en de voorstelling ervan bij het Comité
  • Bijdragen aan de uitwerking van andere documenten in verband met de rechten van het kind die de Belgische Staat moet voorleggen aan internationale instanties
  • De nodige maatregelen nemen om een minimum aan gegevensverzameling, -analyse en -verwerkening te coördineren ten behoeve van het Comité, om de situatie van de kinderen op het nationale grondgebied te kunnen beoordelen
  • De bevordering van het overleg en de permanente gegevensuitwisseling tussen de verschillende autoriteiten en instanties die zich bezighouden met de rechten van het kind, dit om een maximale afstemming van het op elk niveau gevoerde beleid te bereiken.
  • Toezien op en onderzoeken welke uitvoeringsmaatregelen nog nodig zijn om te voldoen aan de voorstellen en aanbevelingen van het Comité. In dat verband kan zij voorstellen of aanbevelingen doen, die niet bindend zijn voor de bevoegde overheden
  • Advies verstrekken met betrekking tot ontwerpen van internationaal Verdrag en Protocol, zodra deze invloed hebben op de rechten van het kind.

Het akkoord bepaalt daarbij dat deze opdrachten steeds moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de respectieve bevoegdheden van de verschillende betrokken overheden en met respect voor de autonomie van deze overheden.

Meer informatie over de werkzaamheden van de Nationale Commssie voor de Rechten van het Kind

Samenstelling

De NCRK brengt een negentigtal gouvernementele en niet-gouvernementele kinderrechten actoren samen. De vertegenwoordigers van deze organisaties vormen samen de plenaire vergadering.

De Commissie beschikt over een voltijdse voorzitter die werkt in dienst van de Commissie. De benoeming gebeurt bij koninklijk besluit na advies van de Gemeenschappen. De voorzitter heeft een mandaat van 5 jaar en wordt in de werkzaamheden ondersteund door een beperkt secretariaat. Het secretariaat bestaat uit twee stafmedewerkers en een halftijdse administratieve kracht.

Binnen de commissie zijn er negen stemgerechtigde leden. Elk van de negen stemgerechtigde leden wordt aangeduid door één van de betrokken regeringen. De Vlaamse Regering heeft twee vertegenwoordigers (zoals de federale). Tot hiertoe waren dat steeds vertegenwoordigers van de Vlaamse ministers van Jeugd en van Welzijn. De stemgerechtigde leden beslissen onder meer over de goedkeuring van de begroting van de commissie, het periodiek rapport… De andere leden van de commissie zijn adviesgerechtigd.

Onder de adviesgerechtigde vertegenwoordigers bevinden zich de vertegenwoordigers van de Vlaamse administraties. Die komen uit het Departement Onderwijs en Vorming, het agentschap Jongerenwelzijn en het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Deze laatste levert tevens de Nederlandstalige ondervoorzitter van de commissie. Hij bewaakt de linken met het Vlaamse beleid en coördineert de Vlaamse inbreng via de aanspreekpunten. De Vlaamse NGO’s worden vertegenwoordigd door de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen. De Vlaamse kinderen en jongeren door de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Scholierenkoepel.

Er worden twee ondervoorzitters aangeduid op voorstel van respectievelijk de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. In tegenstelling tot de voorzitter werken deze niet voor de commissie. Het bureau, dat instaat voor het dagelijks bestuur van de Commissie, bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitters en enkele leden van de commissie.

Werking

Voorbeelden van realisaties van de NCRK zijn de coördinatie van de Belgische landenrapporten in 2008 en 2009), de presentatie ervan (Genève, 2010) en de opvolging van de slotbeschouwingen die daaruit zijn voortgevloeid, de uitwerking van een sjabloon voor de periodieke rapportage in 2017, het beantwoorden van vragenlijsten vanuit internationale organisaties, het uitbrengen van adviezen waaronder dat over de toepassing van het klachtenprotocol in België, het onderzoeken van de mogelijkheid van toewijzing van budgetten aan kinder(rechten)beleid, het onderzoeken van nationale indicatoren kinderrechten…

Website

Meer informatie: website Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Onder Alles over de NCRK vind je meer informatie over de wettelijke grondslag, de samenstelling, werkingsverslagen, colloquia, de opdrachten, documenten over kinderrechten en link en partners.

Verder op deze website vind je de richtlijnen, aanbevelingen en slotbeschouwingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind en de Belgische rapporten, waaraan ook de Vlaamse overheid heeft bijgedragen.

Contactpersonen kinderrechten

Op vraag van respectievelijk de Raad van Europa en de Europese Commissie hebben drie Belgische overheden een contactpunt Kinderrechten aangeduid. Naast de Vlaamse overheid (afdeling Jeugd) gaat het om de Federale overheidsdienst Justitie en de Franse Gemeenschap (Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse). Zij maken deel uit van het Europe Network of Children's Rights Coordinators bij de Raad van Europa (Programma voor en met kinderen) en de Informal Member State expert group on the rights of the child bij de Europese Commissie (DG Justitie/ eenheid Fundamentele rechten en rechten van het kind)

Coörmulti

De algemene coördinatie tussen de Belgische overheden voor rapportages aan, standpuntbepalingen bij, samenstelling van delegaties die naar internationale instellingen worden afgevaardigd e.a. gebeurt door de dienst Coörmulti van de Federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het Departement Internationaal Vlaanderen (iV) staat binnen de Vlaamse overheid in voor de opvolging van deze vergadering, i.s.m. de bevoegde administratie. Voor de kinderrechten is dat de afdeling Jeugd.