Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Toezicht op de naleving van het IVRK

De goedkeuring van het Kinderrechtenverdrag is niets waard als er geen werk wordt gemaakt van de uitvoering ervan. Binnen de Belgische staatsstructuur heeft de Vlaamse overheid heel wat bevoegdheden die raken aan de rechten van kinderen. Belangrijk is dat de uitoefening van die bevoegdheden bijdraagt tot een betere naleving van de rechten van kinderen in Vlaanderen.

De federale overheid heeft evenwel ook nog steeds bevoegdheden die de rechten van kinderen in Vlaanderen raken. Verder is er behoefte aan duidelijke afspraken met de andere overheden binnen België. Uiteindelijk is België als verdragsstaat verantwoordelijkheid voor de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Vandaar het belang van toezicht en samenwerking op nationaal niveau.

De Verenigde Naties vormen het internationale platform bij uitstek voor overleg over en toezicht op de rechten van het kind. Het Kinderrechtenverdrag riep met het Comité voor de Rechten van het Kind een internationale instantie in het leven die toezicht houdt op de naleving van de kinderrechten door de afzonderlijke lidstaten. Daarnaast roept het Kinderrechtenverdrag de staten op tot internationale samenwerking bij de uitvoering ervan. Vandaar het belang van samenwerking op het niveau van de Raad van Europa en de Europese Unie om de rechten van het kind op te volgen en te waken over de naleving ervan.