Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Indicatoren

We werken met een vaste kern van indicatoren die we over een bepaalde termijn willen opvolgen. Die set kan later aangevuld worden met tijdelijke of vaste indicatoren. Die kunnen gebaseerd zijn op prioriteiten in het beleid en/ of de slotbeschouwingen van het VN-comité voor de Rechten van het Kind.

De indicatorenset wordt, waar mogelijk, jaarlijks bijgewerkt op basis van het meest actuele, beschikbare materiaal.

Elke indicator wordt op een overzichtelijke wijze gepresenteerd met een grafiek die focust op de verschillen tussen groepen van kinderen, een korte bespreking van het materiaal, een link met het Kinderrechtenverdrag en een bronvermelding.

Indicator Meest actuele cijfers Bron Vorige cijfers
1. GEZINSLEVEN
Kinderen die niet leven bij natuurlijke ouders Te ontwikkelen 2017 BINK, Departement Welzijn, registratie  
Inspraak minderjarige bij beslissing tot plaatsing Herbekijken opties INSISTO, Departement Welzijn, registratie  
Gebruik kinderopvang baby’s en peuters (.pdf) 2013 Kind en Gezin, survey  
Gebruik buitenschoolse opvang (.pdf) 2013 Kind en Gezin, survey  
Preventieve gezinsondersteuning (.pdf) 2013 Kind en Gezin, registratie 2012 (.pdf)
2. RELATIES
Band met ouders (.pdf) 2018 JOP 4 2013 (.pdf)
Band met vrienden (.pdf) 2018 JOP 4 2013 (.pdf)
Terecht kunnen bij problemen (.pdf) 2018 JOP 4 2013 (.pdf)
3. TIJD EN RUIMTE
Participatie aan groepsgericht vrijetijdsaanbod (.pdf) 2018 JOP 4 2013 (.pdf)
Vrije tijd in de publieke ruimte (.pdf) 2018 JOP 4 2013 (.pdf)
Speelruimte (.pdf) 2014 Stadsmonitor 2011 (.pdf)
Gebrek aan woonruimte (.pdf) 2017 EU-SILC

2012 (.pdf)

2013 (.pdf)

2016 (.pdf)

Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen (.pdf) 2015 Onderzoek 'Vrije tijd van jongeren in een residentiële voorziening', uitgevoerd door Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen  
Vrije tijd van kinderen en jongeren met een handicap (.pdf) 2014 Onderzoek 'Vrije tijd als handicapsituatie', uitgevoerd door Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen  
4. ONDERWIJS
Vroegtijdige schoolverlaters (.pdf) 2017 Departement Onderwijs, EAK

2012 (.pdf)

2013 (.pdf)

Leerlingen in het buitengewoon onderwijs (.pdf) 2017 Departement Onderwijs, registratie

2012 (.pdf)

2013 (.pdf)

2016 (.pdf)

5. GEZONDHEID
Toegang tot gezondheidszorg (.pdf) 2017 EU-SILC

2012 (.pdf)

2013 (.pdf)

2016 (.pdf)

Zelfmoord (.pdf) 2013 Gezondheidsenquête 2008 (.pdf)
Gezonde levensstijl (.pdf) 2014 HBSC 2010 (.pdf)
Risicogedrag: middelengebruik (.pdf) 2014 HBSC 2010 (.pdf)
6. KWETSBARE KINDEREN
Armoede: achterstallige betalingen (.pdf) 2017 EU-SILC

2012 (.pdf)

2013 (.pdf)

2016 (.pdf)

Wachtlijsten hulp Te ontwikkelen 2016 INSISTO, Departement Welzijn, registratie  
Geweld (.pdf) 2018 JOP 4 2013 (.pdf)
Pesten (.pdf) 2018 JOP 4 2013 (.pdf)
Kindermishandeling (.pdf) 2014 Meldingen vertrouwenscentra, registratie 2013 (.pdf)
Instroom jeugdzorg Te ontwikkelen 2016 INSISTO, Departement Welzijn, registratie  
7. INSPRAAK EN WELBEVINDEN
Inspraak (.pdf) 2018 JOP 4 2013 (.pdf)
Welbevinden (.pdf) 2018 JOP 4 2013 (.pdf)