Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kinderrechtenmonitor

De Vlaamse overheid wil haar kinderrechtenbeleid verder versterken. De kinderrechtenmonitor moet de Vlaamse minister bevoegd voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid, zijn collega’s en de betrokken administraties ondersteunen in de uitvoering en naleving van het Kinderrechtenverdrag.

De kinderrechtenmonitor moet ervoor zorgen dat kinderrechten binnen de verschillende beleidsdomeinen sterker op de agenda geplaatst worden, dat het beleid inhoudelijk gevoed wordt en dat er gewerkt wordt aan de verbetering van de leefsituatie van kinderen, vanuit het oogpunt van het Kinderrechtenverdrag. De focus ligt daarbij uiteraard op bevoegdheden van de Vlaamse overheid.

De monitor brengt daarom (een deel van) de leefsituatie van kinderen in beeld, evenals de context, processen en structuren die daar een impact op hebben. Hij biedt materiaal om (toekomstig) beleid te ontwikkelen of bestaand beleid aan te passen. De kinderrechtenmonitor levert een meerwaarde door:

  • het kind als uitgangspunt te nemen
  • de context waarin beleid gevoerd wordt, mee in beeld te brengen
  • verdieping van bestaande resultaten te brengen
  • het lokale beleid mee in beeld te brengen.

Bij de ontwikkeling van de kinderrechtenmonitor bekijken we kinderrechten op een maximalistische wijze. Dat wil zeggen dat we ons niet alleen beperken tot het opsporen van schendingen van kinderrechten, maar dat we er ook naar streven om kinderrechten zo proactief en maximaal mogelijk toe te passen.

We zien het Kinderrechtenverdrag als één geheel, waarbij we de ene bepaling niet los van de andere zien. De specifieke aandacht voor bepaalde groepen, die in andere mensenrechtenverdragen wordt geregeld, worden op die manier ook gevat, want Kinderrechtenverdrag verleent voorrang aan verdragen en nationale regelgevingen die meer waarborgen bieden.