Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

20.06.2017 | Periodieke rapportage van België over het VN-Kinderrechtenverdrag

De Vlaamse Regering nam akte van de gecombineerde vijfde en zesde periodieke rapportage van België over het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het rapport bundelt de bijdragen van de verschillende Belgische overheden over de toepassing en naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.

In het rapport worden acht thema's belicht die door de Belgische kinderrechtenactoren als prioritair worden beschouwd, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen: migratie, armoede, participatie in de gedwongen hulpverlening, jeugdzorg en geestelijke gezondheidzorg, handicap, onderwijs en justitie en geïntegreerd kinderrechtenbeleid.

Het rapport wordt half juli 2017 ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité, na goedkeuring door de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK).

Vijfde en zesde periodieke rapportage van België over het VN-Kinderrechtenverdrag (pdf)


30.05.2017 | Nieuwe update (2016) van de Europese en internationale beleidsagenda’s inzake kinderen, jongeren en kinderrechten

Op Europees en internationaal niveau worden verschillende beleidsmaatregelen voor kinderen, jeugd en kinderrechten genomen. Het Belgische EU-voorzitterschap Jeugd stelde in 2010 een publicatie ter beschikking met een overzicht van al die beleidsmaatregelen. De tweede update (2016) van deze publicatie is nu beschikbaar.

Meer info - 2016 update: 'The European and International Policy Agendas on Children, Youth and Children’s Rights'


26.04.2016 | Nieuwe Strategie Kinderrechten 2016-2021 van de Raad van Europa

Op 2 maart 2016 keurde de Raad van Europa haar Strategie Kinderrechten 2016-2021 definitief goed.

Deze nieuwe strategie wil inzetten op vijf prioriteiten:

  • gelijke kansen voor kinderen
  • participatie van alle kinderen
  • een leven vrij van geweld voor alle kinderen
  • kindvriendelijke justitie voor alle kinderen
  • de rechten van kinderen in de digitale omgeving.

Met deze laatste (nieuwe) prioriteit wil de Raad van Europa tegemoetkomen aan de realiteit van kinderen vandaag.

De nieuwe strategie werd begin april gelanceerd op een conferentie in Sofia onder het Bulgaarse voorzitterschap. In de thematische sessies kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de vluchtelingencrisis, kindvriendelijke justitie, participatie, digitalisering, radicalisering, eerste monitoringsrapport over het Verdrag Lanzarote, de VN-studie over geweld tegen kinderen, overheidsuitgaven en non-discriminatie van LGBTI. Vernieuwend voor deze conferentie was de actieve inbreng en medewerking van jongerenvertegenwoordigers.


26.04.2016 | Publicatie van de Raad van Europa over 'het belang van het kind'

Conferentie

"Het belang van het kind – een dialoog tussen theorie en praktijk". Onder deze titel organiseerde het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa in december 2014 een conferentie om meer zicht te krijgen op de betekenis en de toepassing van het principe van het belang van het kind. Volgens artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag moet het belang van het kind de eerste overweging zijn bij het nemen van maatregelen die betrekking hebben op kinderen.

De conferentie was een initiatief en organisatie van de Vlaamse overheid (afdeling Jeugd), de Franse Gemeenschap, de FOD Justitie en de Divisie Kinderrechten van de Raad van Europa. De documenten van de conferentie, waaronder ook de presentaties van de sprekers, zijn nog steeds te raadplegen op de conferentiewebsite

Publicatie

De Raad van Europa geeft nu een Engelstalige publicatie uit met de bijdragen van de experten die op de conferentie gesproken hebben: "The best interests of the child – A dialogue between theory and practice (2016)". De publicatie is echter meer dan een verslagboek. Na de conferentie actualiseerden de experten hun teksten op basis van de debatten en besluiten van de conferentie.

De publicatie is verkrijgbaar op de website van de Raad van Europa:

De conferentie heeft er mee kunnen toe bijdragen dat het belang van het kind een plaats gekregen heeft in de nieuwe Strategie Kinderrechten 2016-2021 van de Raad van Europa.


01.03.2016 | Kinderen in migratie: advies NCRK en Vlaamse beleidsmaatregelen

Het nieuwe adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK) bracht een advies uit over de situatie van kinderen in migratie. Na een technisch overleg op Vlaams en nationaal niveau formuleerde de Vlaamse Regering, onder coördinatie van minister van Jeugd Sven Gatz, hierop een antwoord. Het antwoord bevat een toelichting bij de Vlaamse beleidsmaatregelen ten aanzien van kinderen in migratie.


01.03.2016 | NCRK ontwikkelt nationale indicatoren kinderrechten

Op aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité ontwikkelde de NCRK veertig nationale kinderrechtenindicatoren. Die moeten helpen een beter zicht te krijgen op de mate waarin de rechten van kinderen in België worden nageleefd, en dat vanuit het perspectief van kinderen zelf.

Meer informatie over de nationale indicatoren kinderrechten