Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

05.07.2019 | Terugkoppelingsmoment werkgroep kadervorming - presentatie beschikbaar

Op 25 juni koppelden we terug over de werkzaamheden van de werkgroep kadervorming. Die werkgroep startte begin 2019 met een analyse van de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek kadervorming, met als doel de huidige regelgeving te optimaliseren. We lichtten de wijzigingsvoorstellen toe en gaven duiding bij de onderwerpen waarover nog geen consensus bestaat. Tot slot stonden we nog even stil bij de verdere stappen in het traject.

Bekijk de presentatie van de terugkoppeling (pdf)

Waarover gaat het?
Op 1 oktober 2015 trad het decreet betreffende de kadervormingstrajecten in werking. Deze regelgeving werd gedurende drie jaar opgevolgd en geëvalueerd en de resultaten van dat onderzoek werden eind vorig jaar voorgesteld. Begin 2019 startte de werkgroep kadervorming met een analyse van de aanbevelingen, met als doel om de huidige regelgeving te optimaliseren. De werkgroep werkte intussen enkele voorstellen tot wijziging uit. Die voorstellen en de discussiepunten stelden we op 25 juni voor aan de sector.


12.03.2019 | Aanpassing mijnkadervorming.be - Integratie eID

Na de paasvakantie voeren we enkele aanpassingen aan de KAVO-tool door. Vooral het inloggen zal anders verlopen. Na de wijziging moeten deelnemers, stageplaatsverantwoordelijken en medewerkers van verenigingen zich inloggen met hun elektronische identiteitskaart (eID) en pincode, via itsme of aan de hand van een beveiligingscode via mobiele app en sms. Voor min-18-jarigen blijft het wel mogelijk om in te loggen via een e-mailadres en wachtwoord.

Wat verandert er precies?

De overschakeling naar eID kadert in een bredere tendens binnen de Vlaamse overheid om digitale gegevens veiliger en gebruiksvriendelijker aan te bieden. Concreet worden de gegevens van de burger verzameld op één plaats, namelijk het Burgerprofiel. In de toekomst zal het dus mogelijk zijn om attesten in het jeugdwerk te raadplegen naast bijvoorbeeld behaalde diploma’s, persoonlijke gegevens of belastinginformatie.

Inloggen zal alleen verplicht zijn voor gebruikers die meerderjarig zijn en in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart. Daarmee komen we tegemoet aan de onrust bij de jeugdsector. Gebruikers onder 18 jaar krijgen de keuze: ofwel inloggen met de eID ofwel met een e-mailadres en wachtwoord. Voor gebruikers zonder geldige identiteitskaart verandert er niets: zij vragen een account aan bij het Departement CJM en kunnen daarna inloggen met hun e-mailadres en wachtwoord.

Verder zal het mogelijk zijn om een deelnemer aan meerdere stageplaatsen te koppelen. Er werd ook een systeem ingebouwd om de stageplaatsverantwoordelijken up-to-date te houden.

Handleidingen

Door de aanpassingen aan de KAVO-tool hebben we ook de handleidingen moeten bijwerken:


Promotiemateriaal aanpassingen KAVO-tool en nieuwe inlogprocedure

 

 


09.01.2019 | Kadervormingsattest voor ruim 6.000 jongeren

In 2018 behaalden 6.233 jongeren een attest kadervorming. Ten opzichte van 2017 betekent dat een stijging van bijna 10 procent. Jongeren die een kadervormingsattest behalen, volgden een cursus, deden stage en namen deel aan een evaluatiemoment.

Geïnteresseerd om zelf een attest in het jeugdwerk te behalen? Neem een kijkje op mijnkadervorming.be.

Type 2015 2016 2017 2018
  Vorige regelgeving Nieuwe regelgeving
Animator 5.464

3.285

2.408

4.839 5.218
Hoofdanimator 1.200 843 436 677 816
Instructeur 370 416 53 168 199
Hoofdinstructeur 34 13 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
TOTAAL 7.068 7.454 5.684 6.233

 


10.12.2018 | Evaluatie kadervorming in het jeugdwerk

Op 10 december 2018 stelde het Departement Cultuur, Jeugd en Media de resultaten voor van een onderzoek over de kadervormingstrajecten in het jeugdwerk. Sinds oktober 2015 zijn die trajecten immers grondig gewijzigd en is de nieuwe regelgeving over kadervorming opgenomen in het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Bekijk de resultaten: Evaluatie kadervorming in het jeugdwerk (pdf)

De voorbije drie jaar deed Hogeschool VIVES, in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe regelgeving. De onderzoekers focusten zich op de volgende vragen:

  • Op welke manier wordt de nieuwe regelgeving in de praktijk gebracht?
  • Wat zijn de ervaringen van deelnemers, verenigingen, stageplaatsen en administratie bij de vernieuwingen?
  • Wat is het effect van de nieuwe trajecten op de competenties die de deelnemers verwerven?

Algemeen besluit van de onderzoekers:

  • Het decreet kadervorming is een 'compromis' voor een zeer diverse sector om tot een generiek attest te komen. Er is tijd nodig om alle gevolgen van het decreet zichtbaar te maken, maar de meeste organisaties hebben er mee leren leven.
  • De hoge waardering voor de kwaliteit van de kadervorming en het feit dat deelname aan een traject jongeren versterkt als animator, hoofdanimator or instructeur, maar ook als mens, vormen een bevestiging van het belang van kadervorming en van een overheid die kadervormingsinitiatieven ondersteunt.
  • Een aantal wijzigingen in het decreet zouden het draagvlak verder kunnen versterken, zonder noodzakelijkerwijs het 'generieke' karakter van de attesten uit te hollen. Doel van het evaluatierapport is bij te dragen tot een inhoudelijk debat daarover.