Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vaak gestelde vragen


Het traject: doel, onderdelen, aanvraag, trajectboekje, doelgroep

Het profiel van de begeleider

Registratie op www.mijnkadervorming.be

Het theoretische gedeelte

De stage - stageplaats - stagebegeleider

De beoordeling

De attesten


Het traject: doel, onderdelen, aanvraag, doelgroep, trajectboekje

Wat is het doel van een kadervormingstraject en van de verschillende onderdelen?

Bedoeling is dat jongeren tijdens een kadervormingstraject de decretaal bepaalde competenties van respectievelijk animator, hoofdanimator en instructeur verwerven. Bij ieder onderdeel moeten de verschillende competenties aan bod komen. Een traject bestaat uit een theoretisch gedeelte, een begeleide stage en een evaluatie.

Bij het theoretische gedeelte is het vooral belangrijk dat de deelnemers de bedoelde competenties begrijpen, ze bij zichzelf erkennen en weten hoe ze hun competenties kunnen verbeteren en/of versterken. Bij de begeleide stage leren de deelnemers hoe ze hun competenties kunnen toepassen in de praktijk en hoe ze vanuit hun ervaringen hun competenties kunnen verbeteren en/of versterken. De evaluatie is bedoeld om de ontwikkeling van de jongere doorheen het gevolgde traject te beoordelen. De begeleider staat samen met de deelnemer stil bij de ontwikkelde competenties en de werkpunten voor de toekomst.

Moeten de drie onderdelen ook in die volgorde aangereikt worden aan de deelnemers?

Ja. Het competentiegerichte werken staat centraal in de nieuwe regelgeving kadervorming. Het doel van het traject is jongeren de kans te geven om hun competenties te herkennen, eraan te werken en te versterken. De deelnemers werken tijdens het theoretische gedeelte eerst in groep aan die competenties, daarna doen ze dat tijdens hun stage met de kinderen en jongeren die hun toevertrouwd worden.

Mag een vereniging in het theoretische gedeelte ook vorming geven over de visie en structuur van de vereniging?

Neen. Het hoofddoel van het decreet betreffende de kadervormingstrajecten is dat iedere jongere op een gelijkwaardige manier inzicht krijgt in het werken aan competenties. Tijdens het 50 uur durende theoretische gedeelte staat het verwerven van de decretaal bepaalde competenties van respectievelijk animator, hoofdanimator en instructeur centraal. Het staat de vereniging wel vrij met welke methodieken ze aan de slag gaat.

Binnen het traject dat tot een attest leidt, is er geen plaats meer voor specifieke informatie over de visie, werking en structuur van de eigen vereniging. Organisatiespecifieke thema's moeten tijdens een ander vormingsmoment aan bod komen. Het staat een vereniging uiteraard vrij om die zaken facultatief en buiten het traject van 50 uur aan te bieden. Een vereniging kan deelnemers dus in geen geval verplichten om binnen het traject een deel vorming rond de eigen organisatie te volgen. Algemene informatie over de stage hoort thuis binnen het traject, informatie over specifieke stageplaatsen binnen uw vereniging dan weer niet.

Mag een bepaald onderdeel van het traject meer uren omvatten dan de decretaal bepaalde uren?

Neen. Een kadervormingstraject bestaat uit drie onderdelen:

 1. een theoretisch gedeelte van 50 uur
 2. een begeleide stage van 50 uur
 3. een evaluatie van 4 uur na de stage (uitzonderlijk kan dit vervangen worden door 2 uur individuele evaluatie).

De decretaal bepaalde uren zijn tegelijk de minimum- en de maximumuren.

Wanneer moet het aanvraagdossier voor de erkenning van een traject ingediend worden bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)?

Het decreet bepaalt dat verenigingen ten minste zes maanden voor de aanvang van het traject een aanvraagdossier moeten indienen. Als het Departement CJM vaststelt dat een aanvraag onvolledig is, vraagt ze uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de aanvraag aanvullende gegevens op. De vereniging vervolledigt haar dossier uiterlijk dertig dagen nadat het Departement CJM dat verzoek heeft verzonden. Het Departement CJM deelt vervolgens uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de aanvullende gegevens haar beslissing mee aan de aanvragende vereniging.

Moet er in het aanvraagdossier een uurschema zitten met een aanduiding van de competenties waaraan wordt gewerkt?

Neen, dat is niet nodig. Op de cursus zelf moet er wel een document met een uurschema beschikbaar zijn, waarop aangeduid is aan welke competenties er per sessie wordt gewerkt.

Moet de vereniging verschillende aanvragen indienen per type traject (animator, hoofdanimator, instructeur)?

Neen, per type moet er slechts één aanvraag tot erkenning ingediend worden. De aanvraag moet ook niet bepalen hoe het theoretische gedeelte praktisch wordt georganiseerd (zie ook de leidraad voor het indienen van een erkenningsaanvraag).

Kan een vereniging kiezen voor welke doelgroep ze een traject opzet?

Ja. Verenigingen hebben daarin de vrije keuze. Vanaf het moment dat een vereniging over het traject extern communiceert, moet ze de gegevens ook inbrengen in de kadervormingsdatabank. Op dat moment kan ze aangeven voor welke doelgroep het traject bedoeld is. Uiteraard moet de vereniging wel binnen het wettelijke kader blijven: het moet een traject zijn voor jeugdwerkers én de minimumleeftijd bij aanvang van het traject moet worden gerespecteerd.

Wat gebeurt er met het trajectboekje?

Het trajectboekje is een persoonlijk werkdocument van de deelnemer. De deelnemer krijgt dit boekje bij aanvang van de cursus. Hij moet het tijdens het hele traject goed bijhouden en meenemen naar de stageplaats en de eindevaluatie.

Moet de vereniging het trajectboekje aanbieden?

Ja. De trajecten die worden opgezet, zijn generiek en hebben een generiek attest als resultaat. Het is dan ook logisch dat iedereen met hetzelfde trajectboekje werkt.

Kan het trajectboekje worden geüpload?

Nee, dat kan niet.

Het profiel van de begeleider

Moet er per traject een hoofdverantwoordelijke aanwezig zijn?

Ja, ook al worden er op dezelfde plaats verschillende trajecten ingericht op het zelfde moment. Stel dat er op één plaats twee verschillende trajecten worden georganiseerd, dan moeten er ook twee verschillende hoofdverantwoordelijken zijn. Wel kan een hoofdverantwoordelijke daarnaast taken van een begeleider opnemen. De norm van één begeleider per vijftien deelnemers moet steeds gehaald worden én de hoofdverantwoordelijke en alle begeleiders moeten over de juiste kwalificaties beschikken.

We verduidelijken aan de hand van een voorbeeld:

 • als er bijvoorbeeld veertig deelnemers op een evaluatiemoment aanwezig zijn, dan kunnen één hoofdverantwoordelijke en twee begeleiders volstaan, tenminste als de hoofdverantwoordelijke ook taken van een begeleider opneemt én als zowel de hoofdverantwoordelijke als de begeleiders over de juiste kwalificaties beschikken.
 • Als er op een cursus bijvoorbeeld acht deelnemers zijn, dan kan één hoofdverantwoordelijke volstaan, tenminste als hij ook de taken van een begeleider opneemt.

Moet er steeds een hoofdverantwoordelijke zijn voor het theoretisch gedeelte en de evaluatie?

Ja. Bij iedere cursus (theoretisch gedeelte) en evaluatiemoment moet er een hoofdverantwoordelijke zijn. Als er drie cursussen of evaluatiemomenten op eenzelfde domein doorgaan, dan moeten er ook drie hoofdverantwoordelijken aanwezig zijn.

Kan iemand die een instructeursattest heeft en al tweemaal een animatorcursus begeleid heeft, hoofdverantwoordelijke zijn van het theoretische gedeelte in een animatortraject?

Ja. De vereniging moet wel kunnen aantonen dat de begeleiding over de nodige kwalificatievereisten beschikt.

Om aan te tonen dat men het instructeursattest heeft behaald, volstaat een kopie van het attest of het attestnummer. Om aan te tonen dat men twee animatorcursussen heeft begeleid, moet men kunnen aangeven welke cursussen dat precies waren (bijvoorbeeld via het cursusnummer).

Kan iemand die een instructeursattest heeft en al tweemaal een hoofdanimatorcursus begeleid heeft, hoofdverantwoordelijke zijn van het theoretische gedeelte in een hoofdanimatortraject?

Ja. De vereniging moet wel kunnen aantonen dat de begeleiding over de nodige kwalificatievereisten beschikt.

Om aan te tonen dat men het instructeursattest heeft behaald, volstaat een kopie van het attest of het attestnummer. Om aan te tonen dat men twee hoofdanimatorcursussen heeft begeleid, moet men kunnen aangeven welke cursussen dat precies waren (bijvoorbeeld via het cursusnummer).

Kan iemand die een instructeursattest heeft en eenmaal een instructeurscursus begeleid heeft, hoofdverantwoordelijke zijn van het theoretische gedeelte in een instructeurstraject?

Ja. De vereniging moet wel kunnen aantonen dat de begeleiding over de nodige kwalificatievereisten beschikt.

Om aan te tonen dat men het instructeursattest heeft behaald, volstaat een kopie van het attest of het attestnummer. Om aan te tonen dat men een instructeurscursus heeft begeleid, moet men kunnen aangeven welke cursus dat precies was (bijvoorbeeld via het cursusnummer).

Aan welke voorwaarden moet een begeleider voldoen om een cursus (theoretisch gedeelte) te begeleiden?

Voor het begeleiden van een animatorcursus moet er per 15 deelnemers een begeleider zijn die

 • in het bezit is van een attest hoofdanimator
  OF
 • in het bezit is van een attest instructeur
  OF
 • al 3 animatorcursussen begeleid heeft.

Voor het begeleiden van een hoofdanimatorcursus moet er per 15 deelnemers een begeleider zijn die

 • in het bezit is van een attest hoofdanimator
  OF
 • in het bezit is van een attest instructeur
  OF
 • al 3 hoofdanimatorcursussen begeleid heeft.

Voor het begeleiden van een instructeurcursus moet er per 15 deelnemers een begeleider zijn die

 • in het bezit is van een attest instructeur
  OF
 • al 1 instructeurcursus begeleid heeft.

Aan welke voorwaarden moet een begeleider voldoen om een stage te begeleiden?

Voor het begeleiden van een animatorstage moet de begeleider

 • in het bezit zijn van een attest hoofdanimator
  OF
 • in het bezit zijn van een attest instructeur
  OF
 • in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uren pedagogische vorming omvatten
  OF
 • een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid zijn op een jeugddienst of in het jeugdwerk
  OF
 • een aantoonbare specifieke vorming gevolgd hebben om stagiairs in het jeugdwerk te begeleiden.

Voor het begeleiden van een hoofdanimatorstage moet de begeleider

 • in het bezit zijn van een attest hoofdanimator
  OF
 • in het bezit zijn van een attest instructeur
  OF
 • in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uren pedagogische vorming omvatten
  OF
 • een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid zijn op een jeugddienst of in het jeugdwerk
  OF
 • een aantoonbare specifieke vorming gevolgd hebben om stagiairs in het jeugdwerk te begeleiden.

Voor het begeleiden van een instructeurstage moet de begeleider

 • in het bezit zijn van een attest instructeur
  OF
 • in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uren pedagogische vorming omvatten
  OF
 • een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid zijn op een jeugddienst of in het jeugdwerk
  OF
 • een aantoonbare specifieke vorming gevolgd hebben om stagiairs in het jeugdwerk te begeleiden.

Aan welke voorwaarden moet een begeleider voldoen om een evaluatiemoment te begeleiden?

Voor het begeleiden van een animatorcursus moet er per 15 deelnemers een begeleider zijn die

 • in het bezit is van een attest hoofdanimator
  OF
 • in het bezit is van een attest instructeur
  OF
 • al 3 animatorcursussen begeleid heeft.

Voor het begeleiden van een hoofdanimatorcursus moet er per 15 deelnemers een begeleider zijn die

 • in het bezit is van een attest hoofdanimator
  OF
 • in het bezit is van een attest instructeur
  OF
 • al 3 hoofdanimatorcursussen begeleid heeft.

Voor het begeleiden van een instructeurcursus moet er per 15 deelnemers een begeleider zijn die

 • in het bezit is van een attest instructeur
  OF
 • al 1 instructeurcursus begeleid heeft.

Aan welke voorwaarden moet een hoofdverantwoordelijke voldoen om een cursus of evaluatiemoment te begeleiden?

De hoofdverantwoordelijke van een animatorcursus of evaluatiemoment voor animatoren moet voldoen aan de volgende kwalificatievereisten:

 • De hoofdverantwoordelijke is in het bezit van een attest instructeur en heeft minimaal twee animatorcursussen begeleid.
  OF
 • De hoofdverantwoordelijke is in het bezit van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uren pedagogische vorming en heeft minimaal twee animatorcursussen begeleid.

De hoofdverantwoordelijke van een hoofdanimatorcursus of evaluatiemoment voor hoofdanimatoren moet voldoen aan de volgende kwalificatievereisten:

 • De hoofdverantwoordelijke is in het bezit van een attest instructeur en heeft minimaal twee hoofdanimatorcursussen begeleid.
  OF
 • De hoofdverantwoordelijke is in het bezit van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uren pedagogische vorming en heeft minimaal twee hoofdanimatorcursussen begeleid.

De hoofdverantwoordelijke van een instructeurcursus of evaluatiemoment voor instructeurs moet voldoen aan de volgende kwalificatievereisten:

 • De hoofdverantwoordelijke is in het bezit van een attest instructeur en heeft minimaal één instructeurcursus begeleid.
  OF
 • De hoofdverantwoordelijke is in het bezit van een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal 60 uren pedagogische vorming en heeft minimaal één instructeurcursus begeleid.

Registratie op mijnkadervorming.be - uploaden portfolio

Kan een deelnemer zich registreren via een smartphone of tablet?

Ja, maar alleen via mijnkadervorming.be, er bestaat geen mobiele app.

Wat als de jongere geen rijksregisternummer of geen papieren heeft? Kan de jongere dan met een traject starten?

Iedereen die legaal in België verblijft, beschikt over een rijksregisternummer. Dit unieke nummer is te vinden op de identiteitskaart (of een equivalent hiervan). Alleen in uitzonderlijke situaties zal een jongere geen nummer hebben. In dat geval meldt de vereniging dit aan het Departement CJM. Het departement maakt een KAVO-ID aan voor de betrokken deelnemer, zodat die toch met een traject kan starten.

Kan een jongere zich via de tool inschrijven voor een cursus of evaluatiemoment?

Nee, dat is niet mogelijk. De deelnemer schrijft zich bij de vereniging zelf in in voor een cursus of evaluatiemoment. Vaak is het mogelijk om zich via de website van de vereniging in te schrijven. De vereniging maakt daarna op mijnkadervorming.be de koppeling tussen de deelnemer en de cursus.

Wordt een deelnemer die zich registreert, automatisch gelinkt aan de cursus die hij/zij wil volgen? Kan een cursist zelf de cursus aanduiden waaraan hij deelneemt?

Neen, een deelnemer registreert zich in de tool, maar niet bij een vereniging. We kozen ervoor om de verantwoordelijkheid voor het linken van een deelnemer aan een cursus, bij de vereniging te leggen. Die keuze werd gemaakt om fouten te vermijden.

Is de jongere zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van een profiel?

Ja. Er moeten immers een aantal persoonlijke gegevens opgenomen worden in het profiel. Daarnaast moet de jongere ook toestemming geven over wie zijn persoonlijke gegevens kan zien.

Kan het profiel ook worden aangemaakt bij het begin van een cursus?

Ja, dat is mogelijk, maar de deelnemer moet het zelf doen.

Wat als de kandidaat-animator zijn e-mails niet opent en meldingen mist?

De e-mails met meldingen worden verzonden naar het e-mailadres van de jongere én ook naar een tweede e-mailadres (bijvoorbeeld van een ouder of de begeleider). Uiteraard moeten beide e-mailadressen opgenomen zijn in het profiel van de jongere.

Wanneer moet er een portfolio worden opgemaakt?

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Je wenst een traject voor hoofdanimator te volgen, je bent minimaal 16 jaar en je hebt geen attest van animator
  Om toch een traject voor hoofdanimator te kunnen volgen, moet je kunnen aantonen dat je de competenties van animator bezit. Dat kun je aantonen door een portfolio op te maken, waarin je aantoont dat je minimaal 100 uur ervaring hebt als jeugdwerker vanaf de leeftijd van 16 jaar.
  Ervaring betekent dat je binnen een jeugdwerkinitiatief als begeleider verantwoordelijkheid hebt opgenomen en/of dat je vorming over het jeugdwerk hebt gevolgd.
 2. Je wenst een traject voor instructeur te volgen, je bent minimaal 17 jaar en je hebt geen attest van animator
  Om toch een traject voor instructeur te kunnen volgen, moet je kunnen aantonen dat je de competenties van animator bezit. Dat kun je aantonen door een portfolio op te maken, waarin je aantoont dat je minimaal 100 uur ervaring hebt als jeugdwerker vanaf de leeftijd van 16 jaar.
  Ervaring betekent dat je binnen een jeugdwerkinitiatief als begeleider verantwoordelijkheid hebt opgenomen en/of dat je vorming over het jeugdwerk hebt gevolgd.

Hoe ziet een portfolio eruit?

Voorbeeld van een ervaringsportfolio: Aantoonbare ervaring om een traject hoofdanimator of instructeur op te starten (100 uur) (.docx)

Wie keurt het portfolio met de aantoonbare ervaring goed?

Het portfolio wordt niet goedgekeurd door het Departement CJM. De verantwoordelijkheid ligt bij de vereniging: zij moet nagaan of de gegevens overeenstemmen met de werkelijkheid. De vereniging moet dus het portfolio goedkeuren. Dat gebeurt buiten de tool om.

Het theoretische gedeelte

Hoeveel deelnemers moeten er minimaal zijn om een traject te kunnen opstarten?

Het theoretisch gedeelte en de evaluatie moeten door minimaal vier deelnemers bijgewoond worden.

Wat als een jongere die al ingeschreven is, niet komt opdagen of afhaakt in de loop van de cursus - het traject?

Die persoon wordt dan niet beoordeeld en de deelname wordt geannuleerd.

Wordt de jongere na het theoretische gedeelte geëvalueerd?

Ja, de vereniging moet na het theoretische gedeelte in mijnkadervorming.be aangeven of de kandidaat voldoende kennis, attitudes of vaardigheden bezit om als stagiair aan de slag te gaan bij een jeugdwerkinitiatief. Voor de evaluatie moet de vereniging het evaluatieschema uit het trajectboekje gebruiken.

Kan een vereniging beslissen om jongeren na het theoretische gedeelte geen stage te laten lopen?

Ja, dat kan als de vereniging van oordeel is dat de kandidaat A/HA/I onvoldoende kennis, attitudes of vaardigheden bezit om aan de slag te gaan bij een jeugdwerkinitiatief.

Moet de vereniging na de cursus voor het Departement CJM een overzicht maken van de deelnemers die geslaagd zijn?

Neen, de cursus wordt (door de vereniging) ingevoerd in mijnkadervorming.be. Na de cursus vermeldt de vereniging in de tool wie geslaagd is en aan zijn of haar stage kan beginnen.

Is de door de vereniging geëxporteerde informatie ook rechtstreeks bruikbaar voor het indienen van de modules (provinciale spreiding)?

Neen, dit is een ander gegeven en niet opgenomen in de tool.

Moet de vereniging in de nieuwe regeling voor kadervorming nog lijsten met handtekeningen bijhouden voor het Departement CJM?

In principe moet dat niet meer. Een dergelijke lijst kan wel nuttig zijn voor intern gebruik bij de vereniging. Als de vereniging het theoretische gedeelte en/of het evaluatiemoment wil inbrengen voor de modules die in het decreet vernieuwd Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid bepaald zijn, moeten de aanwezigheden wel worden geregistreerd aan de hand van een aanwezigheidslijst.

Stage - stageplaats - stagebegeleider

Waar kan een deelnemer stage lopen?

De deelnemer heeft twee keuzes:

 1. Hij/zij loopt stage bij de vereniging die het theoretische gedeelte organiseerde
 2. Hij/zij loopt stage bij een andere vereniging.

De vereniging waarbij de deelnemer het theoretische kader volgde, moet in beide gevallen de deelnemer wel blijven opvolgen. Dat betekent dat de vereniging een stageplaats voor de deelnemer moet faciliteren, dat ze de deelnemer moet opvolgen tijdens de stage én dat ze een eindevaluatie moet houden met de deelnemer.

Opgelet: het moet steeds om een jeugdwerkvereniging gaan. Onder jeugdwerk wordt verstaan: 'sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis' (zie artikel 2 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid). BKO’s (initiatieven buitenschoolse kinderopvang) en sportverenigingen worden niet als jeugdwerk beschouwd. Daar kan men dus geen stage lopen.

Kan tijdens het theoretische gedeelte ook al gestart worden met de begeleide stage?

Neen. De begeleide stage kan pas starten na de afronding van het theoretische gedeelte. Oefenmomenten tijdens het theoretische gedeelte zijn wel mogelijk, maar worden niet beschouwd als begeleide stage.

Kunnen jongeren alleen stage lopen bij verenigingen die stageplaatsen aanbieden?

Neen, ze kunnen ook stage lopen bij een andere vzw die jeugdwerk opzet. In dat geval meldt de jongere aan de vereniging die zijn traject opvolgt, dat hij of zij graag stage wil lopen bij die vzw. De vereniging kan dan nagaan of er een gekwalificeerde begeleider aanwezig is en aan de stageplaats vragen zich te registreren in mijnkadervorming.be

Kan een sportkamp of een sportdienst ook een stageplaats zijn?

Neen. Alleen initiatieven die aan jeugdwerk doen, komen in aanmerking als stageplaats. Voorbeelden daarvan zijn een lokale jeugdvereniging, een landelijk georganiseerde jeugdvereniging, een cultuureducatieve vereniging die met kinderen en jongeren werkt, een jeugdhuis, een speelpleinwerking. De enige uitzondering op deze regel zijn buurtsportverenigingen die met kinderen en jongeren werken.

Wie linkt een cursist aan een stageplaats?

Zowel de stageplaats als de vereniging kunnen dat doen op www.mijnkadervorming.be.

Kan een cursist in één traject aan verschillende stageplaatsen worden gelinkt?

In de tool wordt een cursist aan slechts één stageplaats gelinkt, ook al doet hij/zij op verschillende plaatsen stage.

Wie registreert een stageplaats? Kan dit zowel door de lokale vereniging als door de eventuele koepelvereniging worden gedaan?

Beide kunnen dit doen. Als de koepelvereniging beschikt over alle informatie, dan kan zij dit doen voor haar lokale afdelingen.

Is er een verschil tussen stageplaatsen voor animator en hoofdanimator?

Nee. Enkel voor de stage van instructeur kan de stageplaats het volgende vakje aankruisen: "Tijdens specifieke vormingssessies (enkel voor instructeurs)", omdat het dan om vorming gaat.

Kan een externe vereniging een deelnemer weigeren voor de stage?

Nee. Als er zich problemen voordoen, dan moet de externe vereniging contact opnemen met de vereniging die de deelnemer begeleidt tijdens het hele traject. De gegevens van de begeleidende vereniging moeten in het trajectboekje worden ingevuld.

Kan een specifieke vereniging, zoals een vereniging voor taalvakanties, jongeren die elders hun attest halen, weigeren om stage te lopen? (De stage verloopt immers in een andere taal en een voorkennis van die taal is vereist voor de stage).

Nee. Het uitgangspunt is dat elke jongere stage kan lopen waar hij of zij dat wil. Een gesprek tussen de kandidaat-stagiair en de vereniging vóór de stage over de stagevereisten kan hier een oplossing bieden.

Kan een vereniging die maar een beperkt aantal stageplaatsen heeft, andere jongeren weigeren om de eigen cursisten te bevoordelen?

Nee, dat kan niet.

Mag een jeugdwerkinitiatief dat alleen stagiairs-hoofdanimator uit de eigen animatorenploeg toelaat, externe stagiairs-hoofdanimator weigeren?

Nee. Het uitgangspunt is dat elke jongere stage kan lopen waar hij of zij dat wil.

Komt een buitenlands pedagogisch diploma in aanmerking voor de functie van stagebegeleider?

Ja.

Kan iemand die een pedagogische opleiding volgt, maar het diploma nog niet behaald heeft, stagebegeleider zijn?

Vanaf het moment dat de begeleider via een getuigschrift kan aantonen dat hij in hoger onderwijs 60 uur pedagogische vorming heeft gevolgd, voldoet hij aan één van de voorwaarden om stagebegeleider te mogen zijn.

Wat als er op één stageplaats meerdere stagebegeleiders zijn?

In dat geval wordt er één verantwoordelijke opgegeven, iemand met een zeker overzicht, die ook weet wat er op het terrein gebeurt.

Kan één persoon als stageplaatsverantwoordelijke worden opgegeven voor verschillende stageplaatsen?

Ja, dat kan.

De beoordeling

Wie kan de stage van een cursist beoordelen via www.mijnkadervorming.be?

Zowel de stageplaats als de vereniging kunnen de stagiair beoordelen. Best maken de verenigingen hieromtrent afspraken met de stageplaatsen waar hun cursisten stage lopen.

Kan een vereniging deelnemers aan meerdere cursussen in bulk beoordelen?

Nee. In bulk beoordelen kan alleen voor meerdere deelnemers aan één cursus, niet voor meerdere deelnemers aan meerdere cursussen.

Wat als het volgen van een cursus of het stagelopen niet succesvol is geweest en de deelnemer de cursus of stage opnieuw moet doen?

Als de vereniging vindt dat de jongere de cursus best opnieuw volgt, geeft de vereniging dat in de tool aan als "succesvol : nee" en moet hij of zij zich opnieuw inschrijven. De vereniging linkt de jongere dan aan een andere cursus. Als de vereniging vindt dat de cursist best nog wat langer stage loopt, dan vinkt de vereniging de optie "succesvol" best niet aan tot wanneer het hele traject succesvol is afgerond.

Wat als de vereniging vindt dat de stageplaats een cursist ten onrechte een negatieve beoordeling heeft gegeven? Kan de vereniging in dat geval een positieve eindbeoordeling geven en kan het attest dan toch worden toegekend?

Als een stageplaats een negatieve beoordeling heeft gegeven, dan kan dat niet leiden tot een positieve eindbeoordeling. Als er meer dan één stageplaats is, dan moet de vereniging met de stageplaatsen goede afspraken maken over wie de beoordeling invult.

Om te vermijden dat twee stageplaatsen respectievelijk een negatieve en een positieve beoordeling geven, kan de vereniging met de stageplaatsen afspreken dat ze zelf de beoordeling invult in het daarvoor voorziene luik in het trajectboekje.

Mocht het desondanks toch nog fout lopen, dan kan uitzonderlijk het Departement CJM worden gecontacteerd.

Wanneer de cursus in drie luiken wordt georganiseerd, kan de deelnemer dan al na één luik worden beoordeeld?

Nee, de deelnemer kan pas worden beoordeeld als hij of zij de volledige cursus heeft gevolgd.

De attesten

Kan de deelnemer zijn attest zelf downloaden?

Ja. De deelnemer kan zijn attest via de webtool zelf downloaden als PDF. De attesten blijven voor onbepaalde tijd beschikbaar in de applicatie.

Wordt er een vaste lay-out gehanteerd bij de attesten? Of mag die nog aangepast worden per organisatie?

Voor de attesten wordt een vaste lay-out voorzien. De vereniging zal automatisch een attest kunnen opmaken als een deelnemer een volledig traject positief heeft doorlopen en aan de leeftijdsvereiste voldoet. Wanneer aan die twee voorwaarden voldaan is, heeft de vereniging drie maanden de tijd om het attest af te drukken en aan de deelnemer te bezorgen. De deelnemer kan het attest trouwens ook zelf afdrukken.

Hebben de attesten nog een nummer?

De attesten zijn niet genummerd. De gegevens van de deelnemer worden automatisch ingevuld.

Als een deelnemer een volledig traject heeft afgerond voor zijn zestiende verjaardag (meer bepaald een animatortraject), zeventiende verjaardag (meer bepaald een hoofdanimatortraject) of achttiende verjaardag (meer bepaald een instructeurtraject), kan hij dan al een attest ontvangen?

Nee. De deelnemer kan het attest pas ontvangen wanneer hij of zij respectievelijk zestien, zeventien en achttien jaar oud is.

Wat is het verschil tussen de attesten in de oude en de nieuwe regeling?

Vóór 1 oktober 2015 werden de attesten animator, hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur uitgereikt op basis van de criteria voor het toekennen van attesten aan jeugdwerkers (pdf). Sinds 1 oktober 2015 is deze regeling vervangen door een nieuwe regeling. Die regeling zit vervat in een decreet en een uitvoeringsbesluit. De nieuwe regeling legt de focus op het werken met competenties om zo tot een generiek attest te komen. Tot 31 december 2016 konden er nog attesten worden aangevraagd volgens de oude regeling. In het nieuwe systeem kunnen de deelnemers zelf hun attest downloaden en printen.

Je bent je attest, afgeleverd op basis van de oude regeling, kwijt. Waar kun je een duplicaat aanvragen?

Wie tussen 1 januari 1995 en 31 december 2016 een attest behaalde, maar dat niet meer terugvindt, kan een duplicaat aanvragen bij het Departement CJM.

Stuur daarvoor een mailtje naar kadervorming.cjm@vlaanderen.be met de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • vereniging waarbij je de cursus volgde
 • jaar en maand waarin je de cursus volgde
 • het soort attest dat je behaalde (animator, instructeur, enz…)
 • eventueel het cursusnummer.

Kun je een attest krijgen op basis van een portfolio?

Nee. Het aantonen van ervaring als animator in het portfolio geeft geen recht op een attest. Het geldt wel voor de inschrijving voor een cursus hoofdanimator of instructeur.