Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Kadervorming en attesten

Kadervorming is een overkoepelende term voor de kadervormingstrajecten die jeugdverenigingen aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een theoretisch gedeelte, een begeleide stage en een evaluatie.

Aan het eind van zo’n traject moet de jongere bepaalde competenties verworven hebben. Die competenties staan beschreven in de competentieprofielen van respectievelijk animator, hoofdanimator of instructeur. Pas als de jongere het hele traject met succes beëindigd heeft, krijgt hij of zij een attest.

Het attest is dus een bewijs dat de jongere over de nodige competenties beschikt om de rol van animator, hoofdanimator of instructeur op te nemen in het jeugdwerk.

Welke verenigingen kunnen (erkende) kadervorming inrichten?

  • Gesubsidieerde landelijk georganiseerde jeugdverenigingen
  • Gesubsidieerde cultuureducatieve verenigingen
  • Gesubsidieerde verenigingen informatie en participatie
  • Gesubsidieerde politieke jongerenbewegingen
  • Verenigingen met een bijzondere opdracht, zoals De Ambrassade, VVJ, Jint, Kenniscentrum Kinderrechten en de Kinderrechtencoalitie.

Zij kunnen vormingsprogramma's inrichten voor het behalen van een attest animator, hoofdanimator en instructeur in het jeugdwerk.

Overzicht van de verenigingen met een erkend kadervormingsprogramma (pdf)

Wat zijn de voorwaarden en regels voor erkenning van een kadervormingstraject?

Verenigingen die kadervorming aanbieden, moeten bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een aanvraag tot erkenning van een kadervormingstraject indienen. Het aanvraagdossier moet worden samengesteld volgens de leidraad die de administratie ter beschikking stelt.

De verenigingen moeten elk afzonderlijk kadervormingstraject melden aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media, dit uiterlijk twee weken voor de start van het traject. De kadervormingstrajecten bestaan uit een theoretisch gedeelte van vijftig uur, een begeleide stage van vijftig uur en een evaluatie van vier aaneengesloten uren na afloop van de stage.

Voor de begeleiding van de trajecten gelden specifieke kwalificatievereisten, afhankelijk van het soort traject (animator, hoofdanimator of instructeur). De deelnemers aan een traject moeten voldoen aan bepaalde leeftijds- en competentievereisten, afhankelijk van het soort traject.

Al die voorwaarden en regels zijn beschreven in de regelgeving, meer bepaald het uitvoeringsbesluit van 9 mei 2014 betreffende de kadervormingstrajecten.

Wat zijn de voorwaarden voor het behalen van een attest?

Om een attest te behalen, moet de jongere het volledige traject met succes beëindigd hebben: het theoretische gedeelte, de stage en de evaluatie. Daarnaast moet de jongere ook voldoen aan bepaalde leeftijdsvereisten, afhankelijk van het gevolgde traject. De vereniging bezorgt het attest uiterlijk drie maanden na de afronding van het kadervormingstraject aan de jongere.

Mijnkadervorming.be

Op de website mijnkadervorming.be vind je een overzicht van de kadervormingstrajecten die in de komende maanden worden georganiseerd. Jeugdverenigingen met een erkenning voor een kadervormingstraject kunnen er cursussen en stageplaatsen aanmaken en de trajectinformatie over de cursisten opvolgen. Jongeren die een attest van animator, hoofdanimator of instructeur willen behalen, kunnen er zich registreren en er het verloop van hun traject raadplegen en beheren. Meer informatie