Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Historiek

 

Jeugdverblijfcentra

De jeugdverblijfcentra werden voor het eerst gesubsidieerd in 1984 op basis van het decreet van 27 november 1984 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdverblijfcentra. Op dat moment kwamen 39 centra in aanmerking voor een toelage. Dat aantal steeg geleidelijk tot 71 in 2003, bijna een verdubbeling. In het decreet van 1984 telde niet alleen het aantal gerealiseerde overnachtingen van jeugdgroepen mee voor de puntentelling, maar ook het aanbod aan diensten en infrastructuur. In het decreet van 3 maart 2004 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme wordt de werkingssubsidie berekend alleen op basis van het aantal overnachtingen van het jeugdwerk. Voor de toekenning van de personeelssubsidies worden de aard van de dienstverlening en de grootte en het variabele van het domein wel nog mee in aanmerking genomen.

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (vzw ADJ)

De vzw ADJ bestaat sinds 1977. Zij nam toen het beheer van Jeugdcentrum De Hoge Rielen waar en had ook de Uitleendienst Kampeermateriaal onder haar hoede. Die bestond al van in de jaren ’40, onder de naam ‘Nationale Dienst voor de Jeugd’. In 1994 nam ADJ ook het beheer van het Vormingscentrum Destelheide over. Ook de ombudsdienst Kompas maakte geruime tijd deel uit van A.D.J., maar die dienst werd begin 2000 ondergebracht bij het Steunpunt Jeugd. Sinds 1 januari 2009 is de Uitleendienst Kampeermateriaal ingesourcet bij het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Dat betekent dat het agentschap het volledige beheer van de uitleendienst heeft overgenomen.

Ondersteuningsstructuren

Centrum voor Jeugdtoerisme vzw en Vlaamse Jeugdherbergen vzw, de twee ondersteuningsstructuren, zijn lange tijd erkend en gesubsidieerd als landelijk georganiseerde jeugdvereniging. Door de inwerkingtreding van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse Jeugdbeleid voldeden ze eigenlijk niet meer aan de decretale voorwaarden voor het landelijk georganiseerde jeugdwerk. Ze kregen dan ook een ‘uitwijkmogelijkheid’ naar het decreet op de jeugdverblijfcentra. Daar worden ze gesubsidieerd om hun functie als jeugdtoeristische koepel verder uit te oefenen.