Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vaak gestelde vragen 

Moet ik erkend zijn op het ogenblik van de aanvraag of op het ogenblik dat de subsidie wordt toegekend?

In principe hoef je niet erkend te zijn op het ogenblik van de aanvraag of op het ogenblik dat de subsidie wordt toegezegd, maar wel op 1 januari van het eerste jaar van de beleidsperiode waarop de subsidie betrekking heeft.

Kan ik elk jaar instappen in het vierjaarlijkse systeem?

Je kunt elk jaar instappen in het vierjaarlijkse systeem. De eerste beleidsperiode van de meeste reeds gesubsidieerde centra zal 2014-2017 zijn, maar het is perfect mogelijk om in een ander jaar in te stappen. In dat geval is er wel een andere beleidsperiode van toepassing voor jouw centrum.

Kan ik de subsidies combineren met subsidies van het provinciebestuur?

Provinciebesturen zijn niet langer bevoegd voor het subsidiëren van verenigingen die van de Vlaamse overheid, in het kader van haar jeugdbeleid, een werkingssubsidie ontvangen voor de personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit een structurele activiteit met een continu en permanent karakter. Met andere woorden: vanaf 2014 kun je beide subsidies niet langer combineren en zal je dus moeten kiezen tussen een subsidie van de Vlaamse overheid of een subsidie van het provinciebestuur. Beide subsidies kunnen wel nog gecombineerd worden met een subsidie van het gemeentebestuur.

Ik sta nog niet / niet volledig vermeld op de website www.jeugdverblijven.be, maar zou graag in aanmerking komen voor een infrastructuursubsidie en voor een werkings- of personeelssubsidie. Wat moet ik doen?

Je moet een erkenning aanvragen bij Toerisme Vlaanderen:

Toerisme Vlaanderen
Dienst aanbodsontwikkeling
Afdeling Toerisme voor Allen
Rosita Goossens
T 02 504 04 02
@ rosita.goossens@toerismevlaanderen.be
@ aanbodsontwikkeling@toerismevlaanderen.be

Moet mijn centrum de juridische vorm van een vzw of (gemeentelijk) IVA aannemen om gesubsidieerd te kunnen worden (zelfs alleen voor de werkingssubsidie)?

Ja, dat moet om fiscale redenen. Mocht de subsidie toegekend worden aan een individueel persoon, dan zou ze onderworpen zijn aan de personenbelasting.

Wat is een voorrangsboekingsperiode?

Jeugdverenigingen moeten altijd zes maanden vroeger kunnen boeken dan andere verenigingen. Je moet dus een periode voorzien vanaf wanneer men kan boeken, zowel voor jeugdwerk- als voor andere verenigingen. Die periode moet in het huishoudelijk reglement of de prijzenfolder vermeld staan.

Een voorbeeld
Men kan vanaf 1 juli 2013 boeken voor 2015. Jeugdverenigingen moeten dan zes maanden vroeger kunnen boeken, dus vanaf 1 januari 2013.

Je kunt dat op de volgende manier formuleren in het huishoudelijk reglement of prijzenfolder: 'Jeugdwerkverenigingen kunnen vanaf twee jaar voor datum reserveren, terwijl andere verenigingen pas anderhalf jaar voor datum kunnen reserveren.'

Waarom moet ik een substantieel lagere prijscategorie voor jeugdverenigingen voorzien? Mijn prijzen zijn al laag en ik werk (bijna) alleen voor het jeugdwerk?

Je moet in elk geval in het huishoudelijk reglement of de prijzenfolder een onderscheid maken tussen het tarief voor jeugdverenigingen en het tarief voor andere verenigingen, ook al verhuur je zelden aan andere groepen. Wanneer je alleen aan het jeugdwerk verhuurt, volstaat het om één prijs te hanteren. Dat moet je dan wel motiveren in de prijzenfolder of het huishoudelijk reglement. De bestaande prijzen mogen gerust behouden blijven voor jeugdverenigingen. Je kunt de prijzen voor andere groepen iets optrekken, zodat er een prijsverschil ontstaat.