Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Regelgeving

De subsidiëring van jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project zit vervat in een decreet en een uitvoeringsbesluit.

Decreet

Decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, zoals gewijzigd (.pdf)

Uitvoeringsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project, zoals gewijzigd (.pdf)

Wijzigingsbesluit

Het uitvoeringsbesluit van 5 juli 2013 werd gewijzigd door twee andere besluiten. Tekst wijzigingsbesluiten