Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Criteria en voorwaarden 

Aan welke voorwaarden moet het jeugdhuis voldoen?

Openingstijden

 • het jeugdhuis is ten minste 20 uur per week open
 • de openingsuren zijn gespreid over ten minste 3 dagen
 • het jeugdhuis is ten minste 4 uur open tijdens het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag)
 • het jeugdhuis is ten hoogste 4 weken per jaar gesloten.

In uitzonderlijke gevallen kan van de sluitingsperiode worden afgeweken. Behalve in geval van overmacht moet het jeugdhuis uiterlijk een maand voor de sluiting van het jeugdhuis, bij de afdeling Jeugd een aanvraag tot afwijking van deze voorwaarde aanvragen.

Accommodatie

De werking van het jeugdhuis vindt plaats in een accommodatie die aangepast is aan de georganiseerde activiteiten. Het jeugdhuis beschikt daarbij over

 • een afzonderlijke ontmoetingsruimte
 • een activiteitenruimte
 • een secretariaatsruimte.

Openheid en toegankelijkheid

Het jeugdhuis en zijn activiteiten staan open voor alle jongeren, zonder onderscheid naar geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, opleiding, levensbeschouwing en sociaal-economische positie. Dat blijkt uit de statuten, het huishoudelijk reglement en de werking van het jeugdhuis.

Administratieve voorwaarden

 • het jeugdhuis is een vereniging zonder winstoogmerk, als vermeld in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
 • het jeugdhuis beschikt over een algemene vergadering van ten minste twintig stemgerechtigde leden, waarvan ten minste tien leden jonger is dan dertig jaar
 • het jeugdhuis is gevestigd en heeft zijn zetel in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
 • het jeugdhuis is werkgever van ten minste een halftijds personeelslid, gefinancierd met andere middelen dan de subsidies die toegekend zijn met toepassing van dit besluit
 • het jeugdhuis beschikt over een voor iedere burger toegankelijk digitaal medium waarmee het jeugdhuis communiceert over de georganiseerde activiteiten, zijn openingsuren en zijn doelstellingen.

Verenigbaarheid met andere subsidies

Jeugdhuizen die een werkingssubsidie ontvangen met toepassing van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, komen niet in aanmerking voor deze subsidiëring.

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidiëring?

Jeugdhuizen die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen, kunnen gesubsidieerd worden voor de uitvoering van

 • een bovenlokaal project ter bevordering van de artistieke expressie bij jongeren
 • een bovenlokaal project ter ondersteuning van het ondernemerschap bij jongeren.

In de subsidieaanvraag moet het jeugdhuis de volgende elementen aangeven:

 • de meerwaarde van het project voor de huidige werking van het jeugdhuis
 • de doelgroepen die het jeugdhuis wenst te bereiken, ook in geografisch opzicht
 • hoe het jeugdhuis het project ziet evolueren over een periode van drie jaar.

Het jeugdhuis moet bovendien aantonen hoe het samenwerkt met, dan wel ondersteund en begeleid wordt door andere actoren die ter zake deskundig zijn.

Bij onvoldoende middelen zal de afdeling Jeugd vanaf het werkjaar 2015 prioriteit geven aan de subsidiëring van projecten van jeugdhuizen die in het daaraan voorafgaande werkjaar gesubsidieerd werden op basis van het besluit van 5 juli 2013. Voorwaarde is dat ze voldoen aan de bepalingen die in dat besluit vermeld zijn en dat de uitvoering van het project in het lopende of het daaraan voorafgaande jaar een positieve evaluatie heeft gekregen.

Wanneer moet de subsidieaanvraag worden ingediend?

De subsidieaanvragenmoeten uiterlijk op 1 juni worden ingediend. De minister beslist ten laatste op 15 september over de toekenning van de subsidies.

De subsidieaanvraag wordt via e-mail ingediend aan de hand van het aanvraagformulier dat de afdeling Jeugd ter beschikking stelt. De datum van het e-mailbericht geldt als indiendatum.

Welk subsidiebedrag kan het jeugdhuis krijgen?

Per jaar kan aan een jeugdhuis per project maximaal 40 000 euro personeelssubsidie en maximaal 5 000 euro werkingssubsidie worden toegekend. Een project kan over verschillende jaren lopen, maar de subsidie wordt telkens voor ten hoogste één jaar toegezegd.

Bij een positieve beslissing van de minister van Jeugd wordt het subsidiebedrag als volgt ter beschikking gesteld:

 • vier voorschotten (één per kwartaal) van 22,50 procent van het toegezegde subsidiebedrag
 • een saldo van 10 procent, dat wordt uitbetaald voor 1 juli van het jaar dat volgt op het werkjaar.

  Het saldo wordt pas uitbetaald nadat de afdeling Jeugd heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie werd toegekend, nageleefd werden en dat de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het werkingsverslag en het financieel verslag, dat bij de afdeling Jeugd wordt ingediend uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het projectjaar.

Aan welke voorwaarden moet het jeugdhuis voldoen na de toekenning van de subsidie?

Vanaf het ogenblik dat het gesubsidieerd wordt, moet elk jeugdhuis ook:

 • het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen op alle informatiedragers *
 • een boekhouding voeren zodat de aanwending van de subsidies op elk ogenblik financieel kan worden gecontroleerd
 • toestaan dat de afdeling Jeugd en het Rekenhof de boekhouding, zo nodig ter plaatse, kunnen onderzoeken
 • bijzondere aandacht besteden aan de communicatie over het gesubsidieerde project.

* Om het juiste logo toegestuurd te krijgen, neem je contact op met de communicatieverantwoordelijke van de afdeling Jeugd.