Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdbeleid

Subsidies

Via subsidiëring van jeugdverenigingen, jongerenprojecten en lokale besturen wil de Vlaamse overheid een rijk en gedifferentieerd aanbod aan niet-commerciële, sociaal-culturele activiteiten voor de jeugd stimuleren.

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

De afdeling Jeugd is het aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid voor en van de Vlaamse overheid. De afdeling staat in voor de voorbereiding en follow-up van het jeugdbeleid, inclusief de opvolging van het jeugdbeleidsplan, en voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid.

Kinderrechten

De Vlaamse overheid neemt verscheidene initiatieven om de toepassing van het Kinderrechtenverdrag te waarborgen. De afdeling Jeugd staat in voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid, zowel op Vlaams, nationaal als internationaal niveau.

Internationale samenwerking

Vlaanderen werkt nauw samen met andere landen en regio’s rond jeugd en jeugdbeleid. Daarnaast neemt Vlaanderen permanent deel aan de jeugdagenda's van heel wat internationale, multilaterale fora (Benelux, Europese Unie, Raad van Europa,...).

Uitleendienst Kampeermateriaal

De Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (ULDK) heeft als doel materiaal voor kampeeractiviteiten uit te lenen. Jeugdverenigingen vormen hierbij de prioritaire doelgroep. De ULDK maakt deel uit van de afdeling Jeugd.

Begroting

De uitgavenbegroting Jeugd bevat een overzicht van de kredieten die de afdeling Jeugd ter beschikking heeft voor de uitvoering van het jeugdbeleid.

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek, monitoring van de jeugdsector, geïnformatiseerde toepassingen voor gegevensverzameling, enzovoort zorgen voor een op feiten en cijfers gebaseerd beleid en leiden tot een beter begrip en kennis van kinderen en jongeren.

Beleidsdocumenten

De beleidsnota Jeugd en de beleidsbrief Jeugd geven de inhoudelijke beleidskeuzes en -prioriteiten weer van de minister van Jeugd.

Belastingvermindering kinderopvang

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen. Concreet gaat het om alle kinderopvang buiten de normale lesuren (door scholen, het jeugdwerk, de sportsector, ...). De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de twaalf jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de achttien jaar.

Publicaties

Overzicht van de meest recente publicaties van de afdeling Jeugd of publicaties waaraan de afdeling heeft meegewerkt.