Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Attesten en documenten

  

Fiscaal attest


Omschrijving Te bezorgen aan de ouders Attest
Fiscaal attest i.v.m. de uitgaven voor de opvang van kinderen beneden de 12 jaar of kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar* bij voorkeur vóór 1 maart van het aanslagjaar (het jaar waarin men de inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar aangeeft)

Fiscaal attest (.doc)

Het attest omvat twee luiken:

Een eerste luik vermeldt een bevestiging:

 • van het gemeente- of provinciebestuur: bevestigt dat het jeugdwerkinitiatief door hen erkend, gecontroleerd of gesubsidieerd is.

  OF

 • van de Vlaamse overheid: bevestigt dat het jeugdwerkinitiatief of de jeugdvereniging (die rechtstreeks met kinderen werkt), erkend of gesubsidieerd is. In ons geval betekent dit een erkenning of subsidiëring op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid .

  Jeugdwerkinitiatieven uit gemeenten die geen jeugdbeleidsplan indienen, en die op basis van het door het jeugdwerk ingediende jeugdbeleidsplan rechtstreeks subsidies krijgen van de Vlaamse overheid, krijgen ook rechtstreeks van de afdeling Jeugd een erkenningsbewijs.

Een tweede luik: wordt ingevuld door het jeugdwerkinitiatief of de jeugdvereniging, per kind en per vakantieperiode.
Hierop staan vermeld:

 • volgnummer van het attest
 • naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven
 • de naam en voornaam van het kind
 • de geboortedatum van het kind (alleen kinderen beneden de 12 jaar en kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar komen in aanmerking)
 • de periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van het kamp, het weekend of de betaalde activiteit)
 • het aantal opvangdagen
 • het dagtarief (er is maximum 11,20 euro per dag aftrekbaar)
 • het totaal ontvangen bedrag

Toelichting: nuttige links


>> Website FOD Financiën - Rubriek 'Belastingvermindering voor kinderopvang'

>> Artikel 145/35 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen