Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Subsidievoorwaarden 

Welke soorten experimentele projecten komen in aanmerking voor subsidiëring?

Het moet gaan om projecten rond de volgende thema's of terreinen:

 • Jeugdwerk
 • Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd
 • Cultuureducatie van de jeugd
 • Bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap.

Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze zijn vernieuwend op het vlak van methodiek of inhoud. De projecten over jeugdwerk, informatie en participatie en cultuureducatie zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op Vlaams niveau. De projecten over bovenlokaal jeugdwerk zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op bovenlokaal niveau.

Voorbeelden van experimentele projecten zijn het opstarten van jeugdwerk via nieuwe methodieken, het aanspreken van nieuwe doelgroepen, of het opstarten van jeugdwerk dat inspeelt op een nood van bijzondere doelgroepen die op het lokale niveau niet kan worden beantwoord.

Wat zijn de indiendata?

Er is maar één indiendatum per jaar. Je moet de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 september bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media indienen, aan de hand van het aanvraagformulier dat de afdeling ter beschikking stelt.

Aan welke voorwaarden moet de vereniging voldoen om te worden gesubsidieerd?

Om te worden gesubsidieerd moet de begunstigde:

 1. een vereniging zonder winstoogmerk zijn; wat bovenlokaal jeugdwerk betreft, komen ook feitelijke verenigingen, privaatrechtelijke rechtspersonen met een niet-commercieel karakter en intergemeentelijke projectverenigingen in aanmerking
 2. in zijn werking de principes en de regels van de democratie aanvaarden en ook de rechten van het kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden onderschrijven en uitdragen
 3. zijn zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
 4. ervoor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden op de zetel voorhanden zijn in het Nederlands en die ter beschikking stellen voor onderzoek door de administratie
 5. de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur, niet overdragen aan een derde
 6. op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen, wat blijkt uit het feit dat de vereniging of rechtspersoon:
  • over een eigen secretariaat beschikt dat duidelijk kan worden onderscheiden van elke andere rechtspersoon; het secretariaat van de vereniging is ondergebracht op de zetel van de vereniging
  • werkgever en opdrachtgever is van haar personee
  • de programmering van de vereniging of rechtspersoon bepaalt en uitvoert
  • over een eigen post- of bankrekening beschikt
  • activiteiten organiseert of diensten verleent in eigen naam.

Wat als jouw project of jouw vereniging al subsidies ontvangt van de Vlaamse overheid?

Projecten waarvoor de vereniging al een subsidie ontvangt van de Vlaamse overheid of projecten van verenigingen die al werkingssubsidies ontvangen op basis van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, komen niet in aanmerking voor deze subsidiëring.

Welke procedure doorloopt een aanvraagdossier?

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media gaat eerst na of je dossier ontvankelijk is (volledig is en tijdig ingediend) en of je project voldoet aan de algemene subsidievoorwaarden. Alle ontvankelijke aanvraagdossiers worden voorgelegd aan de adviescommissie voor experimentele projecten. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bezorgt het advies van de adviescommissie, samen met haar eigen advies, aan de bevoegde minister vóór 1 november. In dat advies wordt eventueel gemotiveerd waarom de adviescommissie het standpunt van de aanvrager niet of slechts gedeeltelijk bijtreedt.

De minister van Jeugd beslist over de toekenning van de subsidie uiterlijk op 30 november. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media brengt de aanvrager per brief op de hoogte van de beslissing van de minister en van het toegekende subsidiebedrag.

Welk subsidiebedrag kan de aanvrager krijgen?

De subsidie bedraagt maximaal 50 000 euro per jaar (decretaal vastgelegd bedrag dat aangepast wordt aan de evolutie van de gezondheidsindex).

Hoe wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald?

Rekening houdend met de specificiteit van de organisatie worden de volgende beoordelingscriteria gehanteerd:

 1. profilering en positionering
 2. langetermijnvisie
 3. inhoudelijk concept en concrete uitwerking
 4. samenwerking en netwerking met andere actoren in binnen- of buitenland
 5. haalbaarheid
 6. bereik
 7. gelijkekansenbeleid
 8. financiële onderbouw van de werking
 9. transparantie die wordt verschaft over de relatie van de initiatieven van de vereniging die voor subsidiëring worden voorgesteld enerzijds met andere initiatieven van deze vereniging anderzijds, en de wijze waarop die initiatieven gefinancierd worden
 10. het onderschrijven en uitdragen van de rechten van het kind.

Hoe en wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

Bij een positieve beslissing van de minister van Jeugd wordt het subsidiebedrag ter beschikking gesteld:

 • een voorschot van 80 procent van de subsidie wordt uitbetaald na ondertekening van het subsidiebesluit
 • een saldo van maximaal 20 procent wordt uitbetaald nadat het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft vastgesteld dat:
  • de voorwaarden waaronder de subsidie werd toegekend, nageleefd werden
  • de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend.

Dat moet blijken uit het inhoudelijk en financieel verslag, dat na afloop van het project aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media wordt bezorgd. Dat verslag moet worden opgemaakt op het formulier dat het departement ter beschikking stelt.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Alleen de kosten die na de toezegging van de subsidie worden gemaakt, komen in aanmerking voor subsidiëring.

Houd er rekening mee dat de kosten rechtstreeks verband moeten houden met uw project. Enkel kostenbewijzen die geadresseerd zijn aan de begunstigde van deze subsidie, worden aanvaard. Kosten die door andere organisaties worden gedragen, komen niet in aanmerking. Als je investeringen doet, schrijft je die af (bv. aankoop van materiaal zoals een muziekinstallatie, een computer, duurzaam spelmateriaal, …).

De subsidie is bedoeld om een tekort bij een project op te vangen. Als er een overschot is (bij winst), dan wordt de subsidie verhoudingsgewijs verminderd. U moet dus de inkomsten die aan het project zijn, opgeven. De subsidie heeft een louter subsidiair of deficitair karakter.

Wat wordt van de vereniging verwacht nadat de subsidie is toegekend?

De vereniging moet:

 • meewerken aan onderzoek dat door of namens de Vlaamse Regering wordt georganiseerd met het oog op het voeren van een jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • het logo van de Vlaamse Gemeenschap opnemen op alle informatiedragers die betrekking hebben op initiatieven die gesubsidieerd worden in het kader van het decreet
 • een financieel verslag en een werkingsverslag indienen, goedgekeurd door de algemene vergadering van de vereniging
 • een boekhouding voeren en die zo organiseren dat de aanwending van de subsidies op elk ogenblik financieel kan worden gecontroleerd
 • toestaan dat de administratie en het Rekenhof de werking en de boekhouding, zo nodig ter plaatse, onderzoeken.