Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Regelgeving

De subsidiëring van experimentele projecten zit vervat in een decreet en een uitvoeringsbesluit. Beide traden in werking op 1 januari 2013.

Decreet

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, zoals gewijzigd (.pdf)
(Oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen - versie van kracht op 01.01.2018)

Artikels van belang voor de experimentele projecten: art. 16, §3 en art. 17, §1-3

Uitvoeringsbesluit

Artikels van belang voor de experimentele projecten: art. 11 §2-3

Wijzigingsdecreten en -besluit

Het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werd gewijzigd door negen andere decreten.
Het uitvoeringsbesluit van 14 september 2012 werd gewijzigd door drie andere besluiten.