Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

17.12.2018 | Ruim 800.000 euro voor experimentele jeugdprojecten

De Vlaamse minister van Jeugd besliste vandaag om 20 experimentele jeugdprojecten te subsidiëren voor een bedrag van ruim 800.000 euro. Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften bij de jeugd en de jeugdsector, zijn vernieuwend qua methodiek of inhoud of spreken nieuwe doelgroepen aan.

Bij zes geselecteerde projecten gaat het om bovenlokaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap of in een maatschappelijk kwetsbare situatie, een nieuw thema binnen de experimentele subsidielijn. Zo is er het project Bypass van Autisme Limburg, waarin jongeren met autisme via workshops hun talenten ontdekken en waarbij een brug geslagen wordt naar het reguliere aanbod. Het JEUGDLAB-O4 van Oranje-Jeugdwerk zet dan weer in op een aantrekkelijk jeugdwerkaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking (KJMB) in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze regio is bekend als 'witte vlek' op de inclusieve vrijetijdskaart.

Minister Gatz: “Kinderen en jongeren met een handicap of in maatschappelijk kwetsbare situaties hebben specifieke noden die het lokale niveau vaak niet kan beantwoorden. Met deze subsidie geven we nu kansen aan nieuwe of vernieuwende bovenlokale projecten voor deze doelgroepen. Het is van groot belang om elke vernieuwing in het jeugdwerk te blijven stimuleren en ondersteunen. Bovendien spelen we hiermee in op een van de doelstellingen uit het Masterplan Diversiteit: het jeugdwerk diverser maken, zodat alle kinderen en jongeren een kans krijgen op een zinvolle vrijetijdsbesteding.”

Bij de overige projecten ligt de focus op jeugdwerk, cultuureducatie van de jeugd en jeugdinformatie en beleidsparticipatie. Zo wil Doof & Jong Vlaanderen het jeugdwerk in de Vlaamse Dovengemeenschap versterken en uitbreiden, door jongeren onder meer vorming aan te bieden over het jeugdwerk. De vzw Cachet zet met het project ‘Een recht is een recht’ in op de verdere verzekering van de rechten uit het decreet over de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp, die in de praktijk nog niet steeds worden gegarandeerd.

Overzicht van de gesubsidieerde projecten (.doc)


02.07.2018 | Infomoment experimentele jeugdprojecten - presentatie

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseerde op dinsdag 19 juni een infomoment voor over de subsidielijn experimentele jeugdprojecten. We belichtten onder meer de subsidievoorwaarden, de procedure en voorbeelden van vroegere projecten.

Presentatie infomoment experimentele jeugdprojecten (pdf)


Wat zijn experimentele projecten?

Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze zijn vernieuwend op het vlak van methodiek of inhoud. De projecten over jeugdwerk, informatie en participatie en cultuureducatie zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op Vlaams niveau. De projecten over bovenlokaal jeugdwerk zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op bovenlokaal niveau.

Voorbeelden van experimentele projecten zijn het opstarten van jeugdwerk via nieuwe methodieken, het aanspreken van nieuwe doelgroepen, of het opstarten van jeugdwerk dat inspeelt op een nood van bijzondere doelgroepen die op het lokale niveau niet kan worden beantwoord.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet een experimenteel project kaderen in een van de volgende domeinen:

  • Jeugdwerk
  • Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd;
  • Cultuureducatie van de jeugd

Met de komst van het nieuwe Decreet over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen is de subsidielijn sinds 2018 uitgebreid met een vierde terrein:

  • Bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • Voor projecten over jeugdwerk, informatie en participatie en cultuureducatie, moet de indiener een vereniging zonder winstoogmerk zijn.
  • Voor projecten over bovenlokaal jeugdwerk komen naast vzw's ook feitelijke verenigingen, privaatrechtelijke rechtspersonen met een niet-commercieel karakter en intergemeentelijke projectverenigingen in aanmerking.

Een aanvraag kan tot uiterlijk 1 september worden ingediend.

Meer informatie over subsidievoorwaarden, indiendata, aanvraagformulier