Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

04.12.2019 | Ruim 490.000 euro voor experimentele projecten

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om elf experimentele projecten te subsidiëren voor een totaalbedrag van 494.772 euro. Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften bij de jeugd en de jeugdsector, zijn vernieuwend qua methodiek of inhoud of spreken nieuwe doelgroepen aan. De projecten zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op Vlaams niveau of op bovenlokaal niveau.

Enkele voorbeelden:

 • APGA-Betonne Jeugd Plus vzw zoekt en verenigt dak- en thuisloze jongeren in een thuisbasis en wil ter zake een expertisecentrum worden;
 • Link in de Kabel vzw laat kinderen en jongeren in de jeugdhulp voor wie er geen aanbod is, participeren aan het brede gamma van online media;
 • Villa Omaar vzw biedt een traject met diverse creatieve ateliers, workshops en gesprekken aan jongeren die tijdelijk begeleiding nodig hebben (een bovenlokaal project in de regio Wetteren).

Overzicht gesubsidieerde experimentele projecten (pdf)


05.07.2019 | Infomoment experimentele jeugdprojecten - presentatie beschikbaar

Op woensdag 19 juni in de namiddag organiseerden we een infomoment over de subsidielijn experimentele jeugdprojecten. We belichtten onder meer de subsidievoorwaarden, de procedure en voorbeelden van vroegere projecten. Bekijk de presentatie van het infomoment (pdf)

Wat zijn experimentele projecten?

Het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid voorziet subsidies voor verenigingen die een experimenteel project opzetten op een van de volgende terreinen:

 • Jeugdwerk
 • Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd;
 • Cultuureducatie van de jeugd
 • Bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap.

Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze zijn vernieuwend op het vlak van methodiek of inhoud.

De projecten over jeugdwerk, informatie en participatie en cultuureducatie zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op Vlaams niveau. Dat kan betekenen dat er activiteiten plaatsvinden op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel, of dat er een methodiek wordt ontwikkeld die wordt verspreid in heel Vlaanderen en Brussel. De projecten over bovenlokaal jeugdwerk zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op bovenlokaal niveau. Ze overstijgen het gemeentelijke belang maar hebben geen betrekking op het Vlaams niveau.

Voorbeelden van experimentele projecten zijn het opstarten van jeugdwerk via nieuwe methodieken, het aanspreken van nieuwe doelgroepen, of het opstarten van jeugdwerk dat inspeelt op een nood van bijzondere doelgroepen die op het lokale niveau niet kan worden beantwoord.


Wie kan een aanvraag indienen?

Verenigingen kunnen tot uiterlijk 1 september een aanvraag indienen.

 • Voor projecten over jeugdwerk, informatie en participatie en cultuureducatie, moet de indiener een vereniging zonder winstoogmerk zijn.
 • Voor projecten over bovenlokaal jeugdwerk komen naast vzw's ook feitelijke verenigingen, privaatrechtelijke rechtspersonen met een niet-commercieel karakter en intergemeentelijke projectverenigingen in aanmerking.

Meer informatie over subsidievoorwaarden, indiendata, aanvraagformulier


01.04.2019 | Gezocht: deskundigen voor adviescommissies jeugd

Voor de beoordeling van subsidiedossiers van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen, verenigingen informatie en participatie en experimentele projecten is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar deskundigen voor vier adviescommissies. Het mandaat van de huidige commissieleden loopt ten einde.

Werking adviescommissie en invulling mandaat
De minister richt een adviescommissie in op voorstel van de administratie. Een adviescommissie telt naast een voorzitter minstens twee en hoogstens zes leden. Een lid van een adviescommissie wordt aangesteld voor een termijn van vier jaar. Dat mandaat kan eenmaal worden verlengd. Het lidmaatschap van een adviescommissie is niet verenigbaar met de hoedanigheid van:

 • lid van de Vlaamse jeugdraad;
 • personeelslid of bestuurder van de Ambrassade, KeKi, Bataljong, Jint of de Kinderrechtencoaltie;
 • personeelslid of bestuurder van een organisatie waarvan de beleidsnota of de subsidieaanvraag moet worden behandeld door een adviescommissie.

De adviescommissies landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen, verenigingen informatie en participatie beoordelen om de vier jaar de beleidsnota’s van de verenigingen. Verenigingen dienen de volgende beleidsnota uiterlijk op 1 januari 2021 in. Deze commissies adviseren de minister uiterlijk op 15 juli. Ze beoordelen ook jaarlijks in september eventuele aanvragen voor projectsubsidies.

De adviescommissie experimentele projecten beoordeelt jaarlijks in het najaar aanvragen voor projectsubsidies. Organisaties dienen de subsidieaanvraag uiterlijk op 1 september in. De commissie adviseert de minister voor 1 november.

De werking van een adviescommissie wordt geregeld in een huishoudelijk reglement, dat elke adviescommissie opstelt. Een adviescommissie kan alle initiatieven nemen die ze nodig acht: ze kan onder meer aanvullende gegevens opvragen, aan de administratie vragen om een onderzoek ter plaatse uit te voeren of organisaties horen. De administratie ondersteunt de adviescommissie en neemt het secretariaat waar.

Vergoeding
De leden van een adviescommissie ontvangen een vergoeding van 74,46 euro per dagdeel voor hun werkzaamheden en een vergoeding van 0,346 euro per kilometer voor hun verplaatsingen. Een dagdeel duurt minstens twee uur en hoogstens vier uur.

Stel je kandidaat!
Ben jij deskundig op het vlak van jeugd, jeugdwerk of kinderrechten? Heb je een zicht op het brede werkveld? Heb je ervaring met beleids- en projectplannen? Heb je zin om je te engageren voor het jeugdwerk? En word je niet uitgesloten door een van de onverenigbaarheden?

Stel je kandidaat voor een of meerdere adviescommissies via het formulier en stuur dit, samen met jouw curriculum vitae, op naar jeugd@vlaanderen.be ten laatste op 24 april.

Meer informatie
Voor meer informatie kan je terecht bij

 


17.12.2018 | Ruim 800.000 euro voor experimentele jeugdprojecten

De Vlaamse minister van Jeugd besliste vandaag om 20 experimentele jeugdprojecten te subsidiëren voor een bedrag van ruim 800.000 euro. Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften bij de jeugd en de jeugdsector, zijn vernieuwend qua methodiek of inhoud of spreken nieuwe doelgroepen aan.

Bij zes geselecteerde projecten gaat het om bovenlokaal jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap of in een maatschappelijk kwetsbare situatie, een nieuw thema binnen de experimentele subsidielijn. Zo is er het project Bypass van Autisme Limburg, waarin jongeren met autisme via workshops hun talenten ontdekken en waarbij een brug geslagen wordt naar het reguliere aanbod. Het JEUGDLAB-O4 van Oranje-Jeugdwerk zet dan weer in op een aantrekkelijk jeugdwerkaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking (KJMB) in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze regio is bekend als 'witte vlek' op de inclusieve vrijetijdskaart.

Minister Gatz: “Kinderen en jongeren met een handicap of in maatschappelijk kwetsbare situaties hebben specifieke noden die het lokale niveau vaak niet kan beantwoorden. Met deze subsidie geven we nu kansen aan nieuwe of vernieuwende bovenlokale projecten voor deze doelgroepen. Het is van groot belang om elke vernieuwing in het jeugdwerk te blijven stimuleren en ondersteunen. Bovendien spelen we hiermee in op een van de doelstellingen uit het Masterplan Diversiteit: het jeugdwerk diverser maken, zodat alle kinderen en jongeren een kans krijgen op een zinvolle vrijetijdsbesteding.”

Bij de overige projecten ligt de focus op jeugdwerk, cultuureducatie van de jeugd en jeugdinformatie en beleidsparticipatie. Zo wil Doof & Jong Vlaanderen het jeugdwerk in de Vlaamse Dovengemeenschap versterken en uitbreiden, door jongeren onder meer vorming aan te bieden over het jeugdwerk. De vzw Cachet zet met het project ‘Een recht is een recht’ in op de verdere verzekering van de rechten uit het decreet over de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp, die in de praktijk nog niet steeds worden gegarandeerd.

Overzicht van de gesubsidieerde projecten (.doc)