Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

02.07.2018 | Infomoment experimentele jeugdprojecten - presentatie

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseerde op dinsdag 19 juni een infomoment voor over de subsidielijn experimentele jeugdprojecten. We belichtten onder meer de subsidievoorwaarden, de procedure en voorbeelden van vroegere projecten.

Presentatie infomoment experimentele jeugdprojecten (pdf)


Wat zijn experimentele projecten?

Experimentele projecten spelen in op nieuwe ontwikkelingen en behoeften die zowel binnen de jeugdsector als meer algemeen bij de jeugd leven. Ze zijn vernieuwend op het vlak van methodiek of inhoud. De projecten over jeugdwerk, informatie en participatie en cultuureducatie zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op Vlaams niveau. De projecten over bovenlokaal jeugdwerk zijn door hun omvang, opzet en inhoud relevant op bovenlokaal niveau.

Voorbeelden van experimentele projecten zijn het opstarten van jeugdwerk via nieuwe methodieken, het aanspreken van nieuwe doelgroepen, of het opstarten van jeugdwerk dat inspeelt op een nood van bijzondere doelgroepen die op het lokale niveau niet kan worden beantwoord.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet een experimenteel project kaderen in een van de volgende domeinen:

 • Jeugdwerk
 • Informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd;
 • Cultuureducatie van de jeugd

Met de komst van het nieuwe Decreet over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen is de subsidielijn sinds 2018 uitgebreid met een vierde terrein:

 • Bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Voor projecten over jeugdwerk, informatie en participatie en cultuureducatie, moet de indiener een vereniging zonder winstoogmerk zijn.
 • Voor projecten over bovenlokaal jeugdwerk komen naast vzw's ook feitelijke verenigingen, privaatrechtelijke rechtspersonen met een niet-commercieel karakter en intergemeentelijke projectverenigingen in aanmerking.

Een aanvraag kan tot uiterlijk 1 september worden ingediend.

Meer informatie over subsidievoorwaarden, indiendata, aanvraagformulier


05.01.2018 | Subsidie voor twaalf experimentele projecten

De minister van Jeugd besliste om twaalf experimentele jeugdprojecten te aanvaarden voor subsidiëring. Het gaat om zes nieuwe projecten en zes aanvragen voor een verlenging van de subsidie.

Met deze subsidielijn voor experimentele projecten wil de minister inspelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe behoeften in de jeugdsector. Het kan gaan om het bereiken van een specifieke doelgroep, het op een innovatieve manier werken met jongeren of de keuze voor een unieke invalshoek.

Nieuwe projecten

 • Filosoferen met kinderen - 20 000 euro
 • ROJM Connect: 40 000 euro
 • Act like a local: de Use-it ambassadeurs - 50 000 euro
 • Minuut-D - 15 000 euro
 • Violencia showcase - 25 000 euro
 • Digitale brug - 50 000 euro

Verlenging projectsubsidie

 • Reboot camp - 50 000 euro
 • Jeugdwerk in de Vlaamse gebarentaal - 50 000 euro
 • Growfunding voor jongeen- 50 000 euro
 • Rouwkamp - 50 000 euro
 • Start to steam - 50 000 euro
 • Gangmakers en koplopers - 46 500 euro

Meer info: overzicht van de gesubsidieerde projecten (.doc)