Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Subsidievoorwaarden

Door een wijziging van het participatiedecreet, die op 1 juli 2014 in werking trad, kunnen geen subsidies meer worden toegekend voor de organisatie van grootschalige jeugdevenementen. Meer informatie over alle wijzigingen in het participatiedecreet

We behouden hieronder alleen nog de voorwaarden die betrekking hebben op de verantwoording van de toegekende subsidies.

  

 

Hoe en wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

Bij een positieve beslissing van de minister van Jeugd wordt het subsidiebedrag als volgt ter beschikking gesteld:

  • een voorschot van 80% wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de subsidie wordt toegekend
  • een saldo van 20% wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden, en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het financieel en werkingsverslag (zie lager).

Wannneer moet het verantwoordingsverslag worden ingediend?

Uiterlijk twee maanden na afloop van het evenement moet de aanvrager een inhoudelijk en financieel verslag aan de afdeling Jeugd bezorgen. De afdeling stelt daarvoor een formulier ter beschikking.

Let op:

  • Als de nettokosten (dat zijn de aangetoonde kosten verminderd met de inkomsten die voortvloeien uit de realisatie van het evenement) minder bedragen dan de ontvangen subsidie, dan wordt het verschil teruggevorderd.
  • Alleen kosten die gemaakt zijn in de looptijd van het project en na de toekenning van het subsidiebedrag, komen in aanmerking voor subsidiëring.