Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

08.12.2016 | Twee verenigingen erkend als cultuureducatieve vereniging

Omdat ze aan de decretale voorwaarden voldoen, worden twee verenigingen vanaf 2017 erkend als cultuureducatieve vereniging. De erkende verenigingen ontvangen vanaf 1 januari 2017 jaarlijks een basissubsidie van 80 000 euro. De erkenning wordt voor onbepaalde duur toegekend.

 • Circusplaneet vzw
  De missie van Circusplaneet is drievoudig. Ze wil kinderen en jongeren de kans geven om zich individueel en in groep te ontplooien, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. Circus is daarbij het creatieve medium. Ze wil de kunstvorm circus verspreiden en ontwikkelen. En ze wil de maatschappij aangenamer maken en tegengewicht geven aan negativistisch doemdenken.

 • Musical On Stage vzw
  De belangrijkste doelstellingen van Musical On Stage het beoefenen van theaterkunst en musical en bijdragen tot de algemene cultuuruitbreiding, het organiseren van educatieve projecten en stages, het componeren van muziek, het organiseren van culturele uitstappen en het organiseren van workshops, opleidingen en trainingen. Musical on Stage gelooft dat kunst de bindende factor is in onze samenleving. Ze is ervan overtuigd dat een musicalproject als onlosmakelijke combinatie van muziek, drama en dans blijvende leereffecten teweeg kan brengen bij kinderen en jongeren.


21.10.2016 | Fusie van vereniging: richtlijnen

Het gewijzigde decreet vernieuwd jeugd-en kinderrechtenbeleid voorziet de mogelijkheid voor twee of meer verenigingen om een fusie aan te gaan: "Art. 19/5 Wanneer in de periode 1 januari 2017 - 31 december 2019 twee of meer op basis van dit decreet gesubsidieerde organisaties fuseren, wordt de hoogte van de werkingssubsidie voor de fusieorganisatie bepaald op de som van de werkingssubsidies toegekend aan de fuserende organisaties voor de lopende beleidsplanperiode".

Concreet: verenigingen die vrezen dat ze de nieuwe erkenningsnormen niet zullen halen, krijgen de mogelijkheid om in de periode 2017-2019 zonder verlies van middelen een fusie aan te gaan met een andere vereniging die op basis van het decreet gesubsidieerd wordt.

Welke stappen moeten de verenigingen ondernemen?

 • De beslissing om te fuseren tot één vereniging wordt bekrachtigd door de algemene vergaderingen van de betrokken verenigingen. Zij beslissen ook welke van de betrokken verenigingen zal blijven bestaan in functie van de verdere subsidiëring. De verenigingen melden dat meteen na de beslissing aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

 • Van één van de gesubsidieerde verenigingen blijft het ondernemingsnummer behouden, met name de vereniging die verder gesubsidieerd blijft. Men kan dus geen nieuwe fusievereniging oprichten. Die zou immers als een volledig nieuwe vereniging moeten worden beschouwd.

 • De fusie gaat effectief in op 1 januari van het jaar dat volgt op de beslissing. De andere vereniging(en) worden effectief ontbonden in het jaar dat daarop volgt. Voorbeeld: wanneer de fusie ingaat op 1 januari 2018, dan worden de andere verenigingen ontbonden in 2019.
  De datum van de effectieve ontbinding wordt aan het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media meegedeeld in het eerste werkingsverslag dat na de fusie door de vereniging wordt opgemaakt. De resterende financiële middelen van de te ontbinden verenigingen worden aan het kapitaal van de fusievereniging toegevoegd.

 • De verenigingen rapporteren afzonderlijk over hun laatste werkjaar als zelfstandige vereniging (modules en overeenkomst). Vanaf het jaar van de fusie is er alleen nog een gemeenschappelijk werkings-en financieel verslag.

 • Uiterlijk op 31 maart van het eerste werkjaar als fusievereniging wordt een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten tussen de vereniging en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Deze nieuwe subsidieovereenkomst betreft de resterende duur van de beleidsperiode. Basis voor de nieuwe subsidieovereenkomst vormen de overeenkomsten van de fusieverenigingen. Indien nodig worden artikels verwijderd, toegevoegd of aangepast. Daarover wordt overlegd tussen de vereniging en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het bedrag dat aan de vereniging wordt toegekend, is de som van de bedragen van de fuserende verenigingen.


28.09.2016 | Infosessies voor verenigingen over decreetswijziging

De wijziging van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid heeft voor de verenigingen informatie en participatie en voor de cultuureducatieve verenigingen een aantal belangrijke gevolgen. Daarom houden we op 21 november 2016 twee infosessies, waarop we uitgebreid toelichten wat er juist verandert en wanneer. Daarna voorzien we voldoende tijd voor al uw vragen.

 • Datum: maandag 21 november 2016
  • om 10 uur voor de verenigingen informatie en participatie
  • om 14 uur voor de cultuureducatieve verenigingen
 • Locatie: De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
 • Inschrijven: tot uiterlijk 14 november 2016 via het online inschrijvingsformulier

02.02.2016 | Drie verenigingen structureel erkend of gesubsidieerd als cultuureducatieve vereniging

Aangezien ze aan de decretale voorwaarden voldoen, worden twee verenigingen vanaf 2016 structureel gesubsidieerd en wordt één vereniging structureel erkend als cultuureducatieve vereniging. De gesubsidieerde verenigingen ontvangen een basissubsidie van 55 000 euro, de erkende vereniging ontvangt een basissubsidie van 80 000 euro. Aangezien de verenigingen bij hun subsidiërings- of erkenningsaanvraag geen beleidsnota hebben ingediend, komen ze niet in aanmerking voor variabele subsidies.

't Kwasteeltje vzw: 55 000 euro
't Kwasteeltje is een academie waar kleuters en jongeren ondergedompeld worden in een muzische wereld vol beeld, circus, theater, dans, muziek en audiovisuele vorming. Het ontwikkelen van creatieve technieken, vaardigheden en uitdrukkingsmogelijkheden staat centraal in alle activiteiten die 't Kwasteeltje opzet: zowel in de workshops, de kampen als de lessenreeksen.

Let's Go Urban vzw: 55 000 euro
Let's Go Urban biedt een naschools programma aan dat bestaat uit activiteiten op het gebied van urban arts & street culture voor jongeren van zes tot en met dertig jaar. Het workshopaanbod bestaat uit verschillende disciplines, zoals urban dance, urban music, urban media, urban sports (freerunning & tricking) en urban dreamers (voor jongeren die van hun droom een realiteit willen maken).

Zonder Handen vzw: 80 000 euro
Zonder Handen is een sociaal-inclusieve circusschool in een grootstedelijke context. De vereniging organiseert zowel wekelijkse lessen met laagdrempelige circusactiviteiten als vakantiekampen. Daarnaast heeft zij aan aanbod aan activiteiten op aanvraag.