Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Brede School

Het thema Brede School is één van de twee proeftuinen binnen het participatiebeleid voor jeugd. Wettelijke basis is het participatiedecreet, voluit het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. Het thema was bepaald voor de periode 2008-2012.

Doel van een Brede School

Brede School is gericht op de brede ontwikkeling van alle kinderen en jongeren door het ondersteunen en/of creëren van een brede leer- en leefomgeving, waarbinnen kinderen en jongeren een brede waaier aan leef- en leerervaringen kunnen opdoen. Om dat te realiseren, wordt een breed netwerk opgezet van scholen, overheden en organisaties uit de cultuur-, jeugdwerk- of sportsector.

Projectoproepen

Het schooljaar 2012-2013 was het laatste projectjaar binnen de projectoproep Brede School 2010-2012. Alleen de reeds gesubsidieerde netwerken konden een verlengingsaanvraag indienen (uiterlijk op 15 mei 2012).

Bij de eerste drie projectoproepen (2007, 2008 en 2009) lag de nadruk op de toeleiding van jongeren van middelbare schoolleeftijd naar het vrijwilligerswerk enerzijds en naar het brede vrijetijdscircuit anderzijds.

Bij de volgende drie projectoproepen (2010, 2011, 2012) lag de nadruk op de toeleiding van twaalf- tot en met zestienjarigen naar zinvolle vrijetijdsbestedingen, waar het vrijwilligersengagement een belangrijke deel van uitmaakt.