Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Zuid-Afrika

Historiek

De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de samenwerking met Zuid-Afrika. Die wordt immers beschouwd als de motor voor de ontwikkeling van zuidelijk Afrika.

Op 28 oktober 1996 sloten de overheden van Zuid-Afrika en Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af op het vlak van jeugd, kunst, cultuur en sport. Basis van de overeenkomst vormen de driejarige werkprogramma’s. Tot 2006 waren die programma’s vooral gefocust op twee zaken:

  • capaciteitsontwikkeling van bibliotheken en niet-formeel volwassenenonderwijs
  • capaciteitsontwikkeling van jonge Zuid-Afrikanen die aangeduid waren om een sterk jeugdbeleid en de daarbij horende structuur uit te werken

Een vernieuwde aanpak

Met het laatste werkprogramma werd de samenwerking tussen beide landen verdergezet. De samenwerkingsinitiatieven kregen echter een nieuwe richting en worden gekenmerkt door een transversale aanpak. De coördinatie tussen de beleidsdomeinen jeugd, sociaal-cultureel werk, kunsten, erfgoed en sport is daarom een bijzonder aandachtspunt.

Die nieuwe visie komt tot uiting in de ‘adoptie’ van vier lokale gemeenschapscentra, waarbij de nadruk op jeugd, cultuur en sport ligt. Bedoeling is dat de lokale gemeenschapscentra de nodige capaciteiten ontwikkelen om hun werking te realiseren. Aan het eind van het samenwerkingsproject moeten de vier geselecteerde centra een toonbeeld zijn van een succesvol, geïntegreerd gemeenschapscentrum. Bovendien kunnen de opgeleide Zuid-Afrikanen hun kennis op het vlak van capaciteitsontwikkeling doorgeven aan de actoren die bij de gemeenschapscentra betrokken worden. Zo kunnen ze de jeugdbeleidsactoren informeren en sensibiliseren via activiteiten en de cursus capaciteitsontwikkeling. De geselecteerde centra moeten ook een schakelfunctie krijgen in het lokale cultuur- en jeugdbeleid. Dat verhoogt immers de competenties en de betrokkenheid van de lokale actoren.