Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Historiek

  

Start van de samenwerking

De Benelux- samenwerking rond jeugdzaken is niet nieuw. Al in 1985 werd een project jeugdbeleid opgestart. Tot 1995 was de samenwerking echter eerder informeel. Sinds 1996 is de werkgroep Jeugdbeleid ingebed in de officiële Benelux-overlegstructuur. Op die manier kan ze rekenen op facilitaire ondersteuning van het Secretariaat-Generaal van de Benelux.

Op 10 juli 2003 keurde de Vlaamse Regering de tekst van de Benelux-overeenkomst op het vlak van jeugd goed, waardoor er een duurzame basis ontstond voor de feitelijk bestaande samenwerking. De overeenkomst wordt geconcretiseerd in werkprogramma’s.

Een vernieuwd verdrag

In 2008 bestond de Benelux 50 jaar. Aan het eind van de vijftigjarige periode waren de regeringen van de drie Benelux-landen van oordeel dat het tijd was voor vernieuwing. Er moest rekening worden gehouden met de nieuwe aspecten van de Benelux-samenwerking (zoals veiligheid), en met de nieuwe federale staatsstructuur in België.

Op 17 juni 2008 werd het nieuwe Benelux-verdrag ondertekend. Naast het verdrag werden ook een politieke verklaring en een werkprogramma voor de periode 2009-2012 vastgesteld. Daarin werd het thema jeugdbeleid, onder de koepel 'duurzaamheid', als een belangrijk samenwerkingsterrein voor de Benelux vastgesteld.
2.4. Jeugdbeleid
De afstemming van standpunten in het jeugdbeleid in de internationale fora wordt voortgezet. Binnen de prioriteiten van het Europese jeugdbeleid zal gewerkt worden aan betere kennis van en over jeugd en de participatie van jongeren. Ervaringen en ‘best practices’ worden verder uitgewisseld.”

Concrete werkprogramma’s

De vernieuwde samenwerking rond jeugdbeleid wordt verder uitgewerkt via een strategienota. De ministers bevoegd voor jeugd ondertekenden op 27 november 2009 een Memorandum van overeenstemming, met als titel "Gelijke rechten en kansen voor alle kinderen en jongeren". Daarmee leggen ze een gezamenlijke langetermijnstrategie vast voor het jeugdbeleid in de landen en regio's van de Benelux. Daarnaast werd ook het meerjarenwerkprogramma voor de implementatie van deze strategie voorgesteld.

>> Memorandum Benelux-samenwerking 'Gelijke rechten en kansen voor alle kinderen en jongeren' (PDF)

>> Meerjarenprogramma 2009-2012 voor Benelux-samenwerking (PDF)