Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitgavenbegroting Jeugd 2017

Eerste begrotingsaanpassing 2017

Het Vlaams Parlement nam op 28 juni de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting 2017 van de Vlaamse Gemeenschap aan. Wat de begroting Jeugd betreft, gaat het onder meer om enkele compensaties en verschuivingen naar andere begrotingsartikels Jeugd en Cultuur.

Werking en toelagen - Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid

  • Er wordt 398 000 euro gecompenseerd naar het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) omdat de vzw Kidscam en de vzw Jekino Educatie voortaan hun subsidies ontvangen vanuit dat fonds. De middelen die aan deze verenigingen werden toegekend in het kader van hun subsidieovereenkomst, worden overgedragen naar de dotatie van het VAF. Het gaat om 227 077,44 euro voor vzw Jekino Educatie en 170 551,72 euro voor vzw Kidscam, een totaal bedrag van (afgerond) 398 000 euro.
  • Er wordt een bedrag van 25 00 euro gecompenseerd naar het artikel waarmee het transitienetwerk Cultuur (Pulse) wordt ondersteund.
  • Er wordt een bedrag van 38 000 euro gecompenseerd naar 'Werking en toelagen – jeugdverblijven' voor de continuering van het Brusselproject van de cultuureducatieve dienst Dharts van vormingscentrum Destelheide (onderdeel van vzw ADJ).
  • Er wordt een bedrag van 2 000 euro voorzien i.f.v. indexaanpassingen.

Werking en toelagen – jeugdverblijven

  • Er wordt een bedrag van 38 000 euro overgeheveld van 'Werking en toelagen - Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleiderd' - zie info hierboven.
  • Er wordt een bedrag van 3.000 euro voorzien i.f.v. indexaanpassingen.
Begrotingsartikel Budget 2017
HB0-1HGI2AA-WT
Werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid

Algemene werkingskosten jeugdbeleid; aankoop kampeermateriaal; werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking
Initieel 861 000
1ste BA status quo
 
HB0-1HGI2AB-WT
Werking en toelagen - allerhande subsidies Jeugd

het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt; het Europees Jeugdorkest; de internationale jeugdsamenwerking met Zuid-Afrika; taalstimuleringsprojecten via het jeugdwerk; het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd (Jeugdonderzoeksplatform, JOP); de Nationale commissie voor de rechten van het kind
Initieel 360 000
1ste BA status quo
 
HB0-1HGI2AC-WT
Werking en toelagen - Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid

Werkingssubsidies voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie; werkingssubsidies voor verenigingen met bijzondere opdracht; projectsubsidies
Initieel 33 516 000
1ste BA - 459 000
 
HB0-1HGI2AD-WT
Werking en toelagen – jeugdverblijven

Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra; subsidies ondersteuningsstructuren; subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
Initieel 5 919 000
1ste BA + 41 000
 
HB0-1HGI2AF-WT
Werking en toelagen - jeugdbeleid in Brussel en De Rand
Initieel 1 254 000
1ste BA status quo
 
HB0-1HGI2AH-WT
Werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen

Subsidiëring van politieke jongerenbewegingen
Initieel 0
1ste BA status quo
 
HB0-1HGI2AY-IS
Interne stromen - DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd (ULDK)

Huur-, onderhouds-, en energiekosten en kosten verzekering en onroerende voorheffing nieuwe loods Nossegem
Personeelsksoten ULDK; kosten voor de aankoop van vervangmateriaal; kosten voor aanwerving jobstudenten tijdens de piekperioden in de zomer; diverse andere kosten
Initeel 977 000
1ste BA -7 000
 
TOTALEN Initeel 42 887 000
1ste BA - 425 000
  na 1ste BA 42 462 000
 

Begroting 2017: toelichting bij de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2016

Het Vlaams Parlement nam op 22 december 2016 het 'decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017' aan.

Werking en toelagen - Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid
Het budget wordt verhoogd met 1 miljoen euro om de instroom aan nieuwe verenigingen te kunnen opvangen.

Werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen
Vanaf 2017 komen politieke jongerenbewegingen niet langer in aanmerking voor subsidiëring op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze kunnen wel nog erkend worden op basis van dat decreet. De bewegingen die nu gesubsidieerd worden, worden vanaf 1 januari 2017 erkend. Ze blijven erkend zolang ze aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Meer informatie

Begrotingcijfers voorgaande jaren