Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitgavenbegroting Jeugd 2016

In onderstaande tabel vind je de bedragen van de begroting Jeugd 2016. Ter vergelijking vermelden we ook de bedragen 2015 (na begrotingsaanpassing). Onderaan de tabel vind je een toelichting bij de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2015.

Begrotingsartikel Budget
HB0-1HGI2AA-WT
Werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid

Algemene werkingskosten jeugdbeleid; aankoop kampeermateriaal; werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking
2015 2016
1 063 000 861 000
 
HB0-1HGI2AB-WT
Werking en toelagen - allerhande subsidies Jeugd

het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt; het Europees Jeugdorkest; de internationale jeugdsamenwerking met Zuid-Afrika; taalstimuleringsprojecten via het jeugdwerk; het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd (Jeugdonderzoeksplatform, JOP); de Nationale commissie voor de rechten van het kind
2015 2016
495 000 359 000
 
HB0-1HGI2AC-WT
Werking en toelagen - Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid

Werkingssubsidies voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie; werkingssubsidies voor verenigingen met bijzondere opdracht; projectsubsidies
2015 2016
32 530 000 32 509 000
 
HB0-1HGI2AD-WT
Werking en toelagen – jeugdverblijven

Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra; subsidies ondersteuningsstructuren; subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
2015 2016
5 839 000 5 839 000
 
HB0-1HGI2AF-WT
Werking en toelagen - jeugdbeleid in Brussel en De Rand
2015 2016
19 151 000 1 254 000
 
HB0-1HGI2AG-WT
Werking en toelagen - tewerkstelling in de culturele sector

Subsidiëring van de vroegere DAC-projecten in de jeugdsector
2015 2016
7 239 000 0
 
HB0-1HGI2AH-WT
Werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen

Subsidiëring van politieke jongerenbewegingen
2015 2016
482 000 482 000
 
HB0-1HGI2AY-IS
Interne stromen - DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd (ULDK)

Huur-, onderhouds-, en energiekosten en kosten verzekering en onroerende voorheffing nieuwe loods Nossegem
Personeelsksoten ULDK; kosten voor de aankoop van vervangmateriaal; kosten voor aanwerving jobstudenten tijdens de piekperioden in de zomer; diverse andere kosten
2015 2016
975 000 962 000
 
TOTALEN 2015 2016
67 609 000 42 266 000
 

Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2015

Werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid
De vermindering is te wijten aan een gedeeltelijk centralisatie van de middelen ten gevolge van de herstructurering van het departement CJSM.

Allerhande subsidies Jeugd
De vermindering is te wijten aan de centralisatie van de middelen voor onderzoek, de wetenschappelijke steunpunten en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP).

Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid
De eenmalige verhoging in 2015 met 165 000 euro (via herverdeling) werd omgezet in een lagere, maar wel elk jaar terugkerende verhoging van 144 000 euro. Daardoor vermindert het budget 2016 met 21 000 euro.

Lokaal en provinciaal jeugdbeleid
De vermindering is te wijten aan aan de interne staatshervorming, waardoor het grootste deel van de middelen werd overgeheveld naar het Gemeentefonds. Het resterende bedrag dient voor de ondersteuning van het jeugdbeleid in Brussel en de Vlaamse Rand.

Tewerkstelling in de culturele sector
De DAC-middelen worden vanaf begrotingsopmaak 2016 gecentraliseerd onder het overkoepelende beleidsprogramma HC. Daarin is een bedrag van 2 560 735 euro voorzien voor de subsidiëring van jeugdhuizen en een bedrag van 4 734 265 euro voor de uitvoering van het VIA-akkoord.

DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd
De vermindering is te wijten aan een verplichte besparing op de middelen voor personeel (analoog aan de personeelsbesparingen in het ministerie).

Begrotingcijfers voorgaande jaren