Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitgavenbegroting Jeugd 2014

Hieronder vind je de bedragen 2014 voor Jeugd en de aanpassingen die in de loop van het jaar werden doorgevoerd.

  • BA: begrotingsaanpassing
    De vermindering van de kredieten bij de 2de BA is het gevolg van een desindexatie.
  • HV: herverdeling
Begrotingsartikel Omschrijving Budget 2014
HC0-1HGI2AA-WT Werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid
algemene werkingskosten jeugdbeleid; aankoop kampeermateriaal; werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking
Initieel
1 118 000
1ste BA en HV + 175 000
2de BA - 8 000
    Totaal 1 285 000
       
HC0-1HGI2AB-WT Werking en toelagen - allerhande subsidies Jeugd
het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt; het Europees Jeugdorkest; de internationale jeugdsamenwerking met Zuid-Afrika; cultuureducatieve netwerken; het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd (Jeugdonderzoeksplatform, JOP); de Nationale commissie voor de rechten van het kind
Initieel 693 000
1ste BA en HV - 100 000
2de BA - 2 000
    Totaal 591 000
       
HC0-1HGI2AC-WT Werking en toelagen - Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid
Werkingssubsidies voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie; werkingssubsidies voor verenigingen met bijzondere opdracht; projectsubsidies
Initieel 33 114 000
1ste BA en HV 0
2de BA - 200 000
    Totaal 32 914 000
       
HC0-1HGI2AD-WT Werking en toelagen - jeugdverblijven
Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra; subsidies ondersteuningsstructuren; subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
Initieel 5 942 000
1ste BA en HV 0
2de BA - 21 000
    Totaal 32 921 000
       
HC0-1HGI2AE-WT

Werking en toelagen - participatiebeleid Jeugd
Subsidiering van grootschalige jeugdevenementen

Initieel 100 000
1ste BA en HV - 75 000
2de BA 0
    Totaal 25 000
       
HC0-1HGI2AF-WT Werking en toelagen - lokaal en provinciaal jeugdbeleid
Subsidiëring van de gemeentebesturen voor het voeren van een beleid ter uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd
Initieel 21 469 000
1ste BA en HV 0
2de BA - 171 000
    Totaal 21 298 000
       
HC0-1HGI2AG-WT Werking en toelagen - tewerkstelling in de culturele sector
Subsidiëring van de vroegere DAC-projecten in de jeugdsector
Initieel 7 593 000
1ste BA en HV 0
2de BA 0
    Totaal 7 593 000
       
HC0-1HGI2AH-WT Werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen
Subsidiëring van politieke jongerenbewegingen
Initieel 500 000
1ste BA en HV 0
2de BA - 2 000
    Totaal 498 000
       
HC0-1HGI2AY-IS

Interne stromen - DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd (ULDK)
Huur-, onderhouds-, en energiekosten en kosten verzekering en onroerende voorheffing nieuwe loods Nossegem
Personeelsksoten ULDK; kosten voor de aankoop van vervangmateriaal; kosten voor aanwerving jobstudenten tijdens de piekperioden in de zomer; diverse andere kosten

Initieel 1 003 000
1ste BA en HV 0
2de BA - 8 000
    Totaal 995 000
       

Begrotingcijfers voorgaande jaren