Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitgavenbegroting Jeugd 2013

Hieronder vind je de bedragen 2013 voor Jeugd. Toelichting bij de bedragen 2013 en bij het Programmadecreet


Begrotingsartikel Omschrijving Cijfers 2013
HC0/1HG-I-2-A-WT Werkings- en investeringsmiddelen van de afdeling Jeugd
middelen voor de aankoop van kampeermateriaal, studieopdrachten, de inbreng voor de organisatie van de buitenspeeldag, de organisatie van studiedagen, overleg,
1 121 000
HC0/1HG-I-2-B/WT Allerhande subsidies Jeugd
niet-gereglementeerde subsidies voor de ondersteuning van het jongerenjournaal, het Europees Muziekfestival te Neerpelt, het Europees Jeugdorkest, het wetenschappelijk onderzoeksteunpunt Jeugd, het Platform Allochtone Jongeren,...
817 000
HC0/1HG-I-2-C/WT Uitvoering van het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid
middelen voor de subsidiëring van het landelijk georganiseerd jeugdwerk, informatie en participatie, jeugdcultuur en cultuureducatie,Vlaamse Jeugdraad, Steunpunt Jeugd, VVJ, ...
31 984 000
HC0/1HG-I-2-D/WT Uitvoering van het decreet jeugdverblijven
middelen voor de subsidiëring van de hostels en jeugdverblijfcentra en de vzw’s Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, Centrum voor Jeugdtoerisme en Vlaamse Jeugdherbergen
5 631 000
HC0/1HG-I-2-E/WT

Uitvoering participatiebeleid Jeugd
Middelen voor de subsidiëring van de proeftuinen jeugd en de grote jeugdevenementen (participatiedecreet)

583 000
HC0/1HG-I-2-F/WT Uitvoering van het decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid
middelen voor de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen die een jeugdbeleidsplan uitvoeren en van de VGC
21 610 000
HC0/1HG-I-2-G/WT Aanvullende subsidies tewerkstelling in de jeugdsector
middelen voor de subsidiëring van de vroegere DAC-projecten in de jeugdsector
8 343 000
HC0/1HG-I-2-Y/IS Werkings- en personeelskosten van de uitleendienst voor kampeermateriaal (ULDK)
middelen voor het betalen van het personeel van de ULDK, voor de aankoop van vervangmateriaal (zeilen, spanten, haringen, garen, ...), het betalen van diverse kosten (ophalen huisvuil …) en het aanwerven en betalen van vakantiejobs tijdens de overdrukke piekperioden in de zomer
616 000

Begrotingcijfers voorgaande jaren