Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitgavenbegroting Jeugd 2012

De goedkeuring van het zogenaamde Rekendecreet eind juni 2011 heeft de begrotingsopmaak van de Vlaamse overheid ingrijpend gewijzigd. De begroting Jeugd telt voortaan de volgende acht begrotingsartikels.

Begrotingsartikel Omschrijving Initiële cijfers 2012 Cijfers na BC1 Cijfers na BC2
HC0/1HG-I-2-A-WT Werkings- en investeringsmiddelen van de afdeling Jeugd
middelen voor de aankoop van kampeermateriaal, studieopdrachten, de inbreng voor de organisatie van de buitenspeeldag, de organisatie van studiedagen, overleg,
1 190 000 1 171 000 1 122 000
HC0/1HG-I-2-B/WT Allerhande subsidies Jeugd
niet-gereglementeerde subsidies voor de ondersteuning van het jongerenjournaal, het Europees Muziekfestival te Neerpelt, het Europees Jeugdorkest, het wetenschappelijk onderzoeksteunpunt Jeugd, het Platform Allochtone Jongeren, ...
519 000 519 000 666 000
HC0/1HG-I-2-C/WT Uitvoering van het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid
middelen voor de subsidiëring van het landelijk georganiseerd jeugdwerk, informatie en participatie, jeugdcultuur en cultuureducatie,Vlaamse Jeugdraad, Steunpunt Jeugd, VVJ, ...
31 926 000 31 710 000 31 857 000
HC0/1HG-I-2-D/WT Uitvoering van het decreet jeugdverblijven
middelen voor de subsidiëring van de hostels en jeugdverblijfcentra en de vzw’s Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme, Centrum voor Jeugdtoerisme en Vlaamse Jeugdherbergen
5 589 000 5 560 000 5 609 000
HC0/1HG-I-2-E/WT

Uitvoering participatiebeleid Jeugd
Middelen voor de subsidiëring van de proeftuinen jeugd en de grote jeugdevenementen (participatiedecreet)

724 000 725 000 725 000
HC0/1HG-I-2-F/WT Uitvoering van het decreet lokaal en provinciaal jeugdbeleid
middelen voor de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen die een jeugdbeleidsplan uitvoeren en van de VGC
22 026 000 21 616 000 21 594 000
HC0/1HG-I-2-G/WT Aanvullende subsidies tewerkstelling in de jeugdsector
middelen voor de subsidiëring van de vroegere DAC-projecten in de jeugdsector
(Vroeger was hiervoor een globaal budget beschikbaar voor jeugdverenigingen en voor sociaal-culturele volwassenenverenigingen. Ten gevolge van de opdeling van de bevoegdheden Cultuur en Jeugd over verschillende ministers, wordt dit begrotingsartikel voorzien op de begroting Jeugd).
7 568 000 7 568 000 8 308 000
HC0/1HG-I-2-Z/IS Werkings- en personeelskosten van de uitleendienst voor kampeermateriaal (ULDK)
middelen voor het betalen van het personeel van de ULDK, voor de aankoop van vervangmateriaal (zeilen, spanten, haringen, garen, ...), het betalen van diverse kosten (ophalen huisvuil …) en het aanwerven en betalen van vakantiejobs tijdens de overdrukke piekperioden in de zomer
680 000 681 000 697 000


Parlementaire bespreking beleidsbrief Jeugd en begroting 2012 - toelichting door minister Smet (PDF)

Begrotingcijfers voorgaande jaren