Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitgavenbegroting Jeugd 2011

Initiatieven, activiteiten, eigen werking van de afdeling Jeugd


Programma Omschrijving Definitieve cijfers 2010 Initiële cijfers 2011 Definitieve cijfers 2011
HC0-HG100-1211 Algemene werkingskosten - allerhande uitgaven voor jeugdbeleid met betrekking tot adviesorganen, promoties, vorming, studie-, expertise- en representatiekosten en publicaties 463 000 243 000 756 000
HC0-HG130-1211 Algemene werkingskosten - Uitgaven EU-voorzitterschap Jeugd 1 191 000 0 0
HC0-HG123-4130 Dotatie aan de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd 573 000 569 000 569 000
HC0-HG129-7422 Aankoop van kampeermateriaal 0 357 000 724 000

Subsidiëring van jeugdinitiatieven


Programma Omschrijving Definitieve cijfers 2010 Initiële cijfers 2011 Definitieve cijfers 2011
HC0-HG101-3200 Subsidie voor de ondersteuning van jongerenjournaals 150 000 150 000 150 000
HC0-HG102-3300 Subsidies aan landelijk georganiseerde jeugdverenigingen 23 187 000 23 005 000 23 004 000
HC0-HG103-3300 Subsidies voor experimentele en vernieuwende initiatieven voor de jeugd 146 000 147 000 197 000
HC0-HG104-3300 Subsidies aan internationale jeugduitwisselingsprojecten 205 000 255 000 235 000
HC0-HG105-3300 Subsidies voor jeugdculturele initiatieven 1 610 000 1 643 000 1 613 000
HC0-HG106-3300 Subsidies voor de participatie van, communicatie over en informatie aan de jeugd 3 543 000 3 506 000 3 506 000
HC0-HG107-3300 Subsidie aan de vzw Steunpunt Jeugd 1 001 000 993 000 993 000
HC0-HG108-3300 Subsidies aan hostels en jeugdverblijfcentra 2 479 000 2 421 000 2 438 000
HC0-HG109-3300 Subsidie aan de vzw Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap 639 000 632 000 632 000
HC0-HG110-3300 Subsidie voor de vzw Vlaamse Jeugdherbergen 522 000 516 000 516 000
HC0-HG111-3300 Subsidies voor de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme 611 000 605 000 605 000
HC0-HG112-3300 Subsidie aan het Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP Jeugd) 625 000 598 000 598 000
HC0-HG113-3300 Subsidies voor de proeftuinen participatiebeleid Jeugd 455 000 687 000 296 000
HC0-HG114-3300 Subsidies aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt 55 000 52 000 52 000
HC0-HG115-3300 Subsidie aan het Europees Jeugdorkest 9 000 8 000 8 000
HC0-HG117-3300 Subsidie aan de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) 2 010 000 1 964 000 1 977 000
HC0-HG118-3300 Subsidie aan de vzw Kenniscentrum Kinderrechten 201 000 200 000 201 000
HC0-HG119-3300 Subsidie voor de jeugdraden voor inspanningen van het gemeentebestuur ten voordele van de jeugd tot 25 jaar 20 000 0 20 000
HC0-HG120-3300 Subsidie aan de vzw Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten (VVJ) 327 000 352 000 352 000
HC0-HG121-3300 Subsidies in het kader van de Buitenspeeldag 41 000 0 0
HC0-HG122-3300 Subsidie aan de vzw JINT - Coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking 1 068 000 872 000 878 000
HC0-HG124-4322 Subsidies voor het uitvoeren van een provinciaal jeugdwerkbeleidsplan 1 258 000 1 366 000 1 366 000
HC0-HG125-4312 Subsidies voor het uitvoeren van een lokaal jeugdwerkbeleidsplan 18 366 000 20 228 000 20 228 000
HC0-HG126-4540 Dotatie aan de Nationale Commissie voor de rechten van het kind 65 000 66 000 66 000
HC0-HG132-3300 Subsidiëring van grootschalige jeugdevenementen in het kader van het participatiedecreet
135 000 152 000 172 000

Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2010

  • De middelen voor het EU-voorzitterschap Jeugd (HG130) werden teruggebracht op 0 omdat het voorzitterschap eind 2010 eindigt.
  • De middelen voor de prijs van Jeugdstad of Jeugdgemeente van Vlaanderen (HG119) werden eveneens teruggebracht op 0 aangezien het om een tweejaarlijkse prijs gaat waarvoor op de begroting 2010 middelen werden voorzien.
  • De middelen voor de Buitenspeeldag ( HG121) werden teruggebracht op 0. Een deel van het bedrag voor de ondersteuning van de Buitenspeeldag werd toegevoegd aan de allocatie HG120, waarmee de vzw VVJ wordt gesubsidieerd. De VVJ is al jaren partner in het project Buitenspeeldag, zodat het beter was haar subsidie te verhogen. Zo kan zij rechtsreeks instaan voor de organisatie van de Buitenspeeldag.
  • De middelen voor de aankoop van kampeermateriaal (HG129) worden verhoogd met 253 000 euro ten opzichte van de eerste begrotingscontrole 2010. Ze dienen voor de aankoop van kampeermateriaal. Zowel in 2009 als in 2010 werden deze middelen geschrapt in het kader van de besparingen. Dat was mogelijk omdat er in 2008 een grote aankoop geweest was. Voor 2011 moet er evenwel opnieuw geïnvesteerd worden in seniortenten. De weigeringsgraad van aanvragen is immers fors gestegen (+ 6%) ten gevolge van de vele ‘uitdienststellingen’ van totaal versleten tentzeilen. Vermeldenswaard daarbij is dat het doek voor de aankopen van 2011 lichter en steviger zal zijn (een vraag van de sector) én ook goedkoper dan voorheen, waardoor er meer tenten aangekocht kunnen worden. De kwaliteit blijft bewaard, maar de kwantiteit zal stijgen.

Toelichting en bespreking ontwerp uitgavenbegroting Jeugd en beleidsbrief Jeugd 2011 - verslag (PDF)
(Bron: Vlaams Parlement)