Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitgavenbegroting Jeugd 2017

Het Vlaams Parlement nam op 22 december 2016 het 'decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017' aan.

In onderstaande tabel vind je de bedragen voor de begroting Jeugd 2017. Ter vergelijking vermelden we ook de bedragen 2016.
Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2016

Begrotingsartikel Budget
HB0-1HGI2AA-WT
Werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid

Algemene werkingskosten jeugdbeleid; aankoop kampeermateriaal; werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking
2016 2017
861 000 861 000
 
HB0-1HGI2AB-WT
Werking en toelagen - allerhande subsidies Jeugd

het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt; het Europees Jeugdorkest; de internationale jeugdsamenwerking met Zuid-Afrika; taalstimuleringsprojecten via het jeugdwerk; het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd (Jeugdonderzoeksplatform, JOP); de Nationale commissie voor de rechten van het kind
2016 2017
359 000 360 000
 
HB0-1HGI2AC-WT
Werking en toelagen - Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid

Werkingssubsidies voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie; werkingssubsidies voor verenigingen met bijzondere opdracht; projectsubsidies
2016 2017
32 509 000 33 516 000
 
HB0-1HGI2AD-WT
Werking en toelagen – jeugdverblijven

Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra; subsidies ondersteuningsstructuren; subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
2016 2017
5 839 000 5 919 000
 
HB0-1HGI2AF-WT
Werking en toelagen - jeugdbeleid in Brussel en De Rand
2016 2016
1 254 000 1 254 000
 
HB0-1HGI2AH-WT
Werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen

Subsidiëring van politieke jongerenbewegingen
2016 2017
482 000 0
 
HB0-1HGI2AY-IS
Interne stromen - DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd (ULDK)

Huur-, onderhouds-, en energiekosten en kosten verzekering en onroerende voorheffing nieuwe loods Nossegem
Personeelsksoten ULDK; kosten voor de aankoop van vervangmateriaal; kosten voor aanwerving jobstudenten tijdens de piekperioden in de zomer; diverse andere kosten
2016 2017
962 000 977 000
 
TOTALEN 2016 2017
42 266 000 42 887 000
 

Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2016

Werking en toelagen - Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid
Het budget wordt verhoogd met 1 miljoen euro om de instroom aan nieuwe verenigingen te kunnen opvangen.

Werking en toelagen - politieke jongerenbewegingen
Vanaf 2017 komen politieke jongerenbewegingen niet langer in aanmerking voor subsidiëring op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Ze kunnen wel nog erkend worden op basis van dat decreet. De bewegingen die nu gesubsidieerd worden, worden vanaf 1 januari 2017 erkend. Ze blijven erkend zolang ze aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Meer informatie

Begrotingcijfers voorgaande jaren