Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Uitgavenbegroting Jeugd 2018

Het Vlaams Parlement nam op 21 december 2017 het ontwerp van uitgavenbegroting 2018 aan (ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018).

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de bedragen 2018 voor Jeugd. Ter vergelijking vermelden we ook de bedragen 2017 (na begrotingsaanpassing).

Begrotingsartikel Budget
HB0-1HGI2AA-WT
Werking en toelagen - werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid

Algemene werkingskosten jeugdbeleid; aankoop kampeermateriaal; werkingskosten internationale en interregionale jeugdsamenwerking; project Jeugdwerk voor Allen
2017 2018
861 000 902 000
 
HB0-1HGI2AB-WT
Werking en toelagen - allerhande subsidies Jeugd

het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt; het Europees Jeugdorkest; de internationale jeugdsamenwerking met Zuid-Afrika; taalstimuleringsprojecten via het jeugdwerk; het wetenschappelijk onderzoekssteunpunt jeugd (Jeugdonderzoeksplatform, JOP); de Nationale commissie voor de rechten van het kind; uitbetaling gesco-middelen
2017 2018
360 000 460 000
 
HB0-1HGI2AC-WT
Werking en toelagen - Vernieuwd Jeugd- en kinderrechtenbeleid

Werkingssubsidies voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie; werkingssubsidies voor verenigingen met bijzondere opdracht; projectsubsidies
2017 2018
33 057 000 37 003 000
 
HB0-1HGI2AD-WT
Werking en toelagen – jeugdverblijven

Subsidies voor hostels en jeugdverblijfcentra; subsidies ondersteuningsstructuren; subsidies vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
2017 2018
5 960 000 6 372 000
 
HB0-1HGI2AF-WT
Werking en toelagen - jeugdbeleid in Brussel en De Rand
2017 2018
1 254 000 1 185 000
 
HB0-1HGI2AIWT
Werking en toelagen - bovenlokaal jeugdwerk

2017 2018
0 3 308 000
 
HB0-1HGI2AY-IS
Interne stromen - DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de jeugd (ULDK)

Huur-, onderhouds-, en energiekosten en kosten verzekering en onroerende voorheffing nieuwe loods Nossegem
Personeelsksoten ULDK; kosten voor de aankoop van vervangmateriaal; kosten voor aanwerving jobstudenten tijdens de piekperioden in de zomer; diverse andere kosten
2017 2018
970 000 979 000
 
TOTALEN 2017 2018
42 462 000 50 209 000
 

Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2017

Werkings- en investeringsmiddelen jeugdbeleid
Het budget op dit artikel wordt met 41.000 verhoogd

  • Er wordt een bedrag van 81.000 euro overgeheveld vanuit de provinciale middelen. Vanaf 2018 wordt hiermee het project Jeugdwerk voor Allen ondersteund. Jeugdwerk voor Allen is een unieke netwerkorganisatie die de voorbije jaren onder impuls van de provincie Oost-Vlaanderen werd uitgebouwd. Het netwerk wordt vanaf 2018 uitgebreid naar het Vlaamse niveau. Het streefdoel is zoveel mogelijk kinderen met een handicap en/of in maatschappelijk kwetsbare situaties te laten deelnemen aan het jeugdwerk. Dat gebeurt o.m. door het gratis aanbieden van vorming en ondersteuning aan jeugdbewegingen, speelpleinen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk. Ook steden en gemeenten kunnen een begeleiding aanvragen.
  • Als gevolg van de herstructurering van het Departement CJM wordt er een bedrag van 40.000 euro overgeheveld naar een centraal begrotingsartikel .

Allerhande subsidies Jeugd
Het budget op dit artikel wordt met 100.000 euro verhoogd. 99.000 euro is bestemd voor de betaling van gescomiddelen aan vzw Magik. Daarnaast wordt er 1.000 euro voorzien voor een indexaanpassing.

Vernieuwd Jeugd- en kinderrechtenbeleid
Het budget op dit artikel wordt aanzienlijk verhoogd:

  • Er wordt 1. 358.000 euro toegevoegd voor de regularisatie van de gesco-projecten bij de verenigingen die op dit artikel structureel gesubsidieerd worden.
  • Er wordt 217.000 euro toegevoegd voor de regularisatie van de DAC-projecten bij de verenigingen die op dit artikel structureel gesubsidieerd worden.
  • Er wordt 2 miljoen euro toegevoegd voor een procentuele verhoging van alle verenigingen die op dit artikel structureel gesubsidieerd worden, voor de verhoging van de subsidie-enveloppe van JINT voor de opstart van het European Solidarity Corps en voor de verhoging van de enveloppe van De Ambrassade voor de uitbouw van een communicatieplatform.
  • Er wordt 500.000 euro toegevoegd voor de eenmalige subsidies in het kader van de projectoproepen jeugd.
  • Er wordt 268.000 euro overgeheveld vanuit de provinciale middelen.

Jeugdverblijven
Het budget op dit artikel wordt met 412.000 euro verhoogd:

  • Er wordt 237.00 euro toegevoegd voor de regularisatie van de gesco-projecten bij de organisaties die op dit artikel structureel gesubsidieerd worden.
  • Er wordt 100.000 euro toegevoegd om de verhoogde vraag naar personeelssubsidies te kunnen opvangen.
  • Er wordt 75.000 euro voorzien voor een indexaanpassing.

Jeugdbeleid in Brussel en De Rand
Er is een lichte daling van het budget omdat vanaf 2018 de subsidie voor de faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode en Wemmel overgedragen wordt naar het Gemeentefonds.

Bovenlokaal jeugdwerk
Dit is een nieuw begrotingsartikel n.a.v. de inkanteling van de provinciale bevoegdheden rond jeugd. De uitvoering van dit beleid gebeurt op basis van het nieuwe decreet houdende subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. Voor 2018 en 2019 is een overgangsregeling voorzien voor de jeugdwerkingen die voorheen door de provincies gesubsidieerd werden.

DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd
Op dit artikel wordt 9.000 euro extra voorzien voor een indexaanpassing.

Begrotingcijfers voorgaande jaren