Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Centrum voor Jeugdtoerisme - CJT

  

Opdracht en doelstelling

Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de sector erkent en subsidieert de Vlaamse overheid een vereniging als ondersteuningsstructuur voor de jeugdverblijfcentra en een vereniging als ondersteuningsstructuur voor de hostels.

Voor de periode 2014-2017 fungeert de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) als ondersteuningstructuur voor de sector van de jeugdverblijven. Ze heeft als doel een bijdrage te leveren voor het optimaal functioneren van de in het decreet erkende centra en te waken over de jeugd- en jeugdwerkvriendelijkheid van die centra.

CJT staat ook in voor het onderhoud van de website www.jeugdverblijven.be. Jeugdgroepen die op zoek zijn naar een geschikte kamp- of weekendplaats in Vlaanderen kunnen terecht op die website. Ze vinden er uitgebreide informatie over alle erkende jeugdverblijfcentra en ook basisinformatie over niet-erkende centra die zich kenbaar hebben gemaakt.

Subsidieovereenkomst


De Vlaamse Regering sloot met CJT een subsidieovereenkomst voor vier jaar. Die overeenkomst heeft betrekking op de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de vereniging en het toezicht op de aanwending van de ter beschikking gestelde middelen. Ze hangt nauw samen met het door CJT ingediende beleidsplan. De huidige subsidieovereenkomst ging in op 1 januari 2014 en loopt tot 31 december 2017

Kern van de subsidieovereenkomst vormen de strategische en operationele doelstellingen. Ze omschrijven de verplichtingen van de ondersteuningsstructuur ten overstaan van de Vlaamse overheid. Vermeldenswaard hierbij is dat het niet louter gaat om algemene en vage bepalingen, maar dat er ook duidelijk resultaats- en inspanningsindicatoren zijn opgenomen. Zo kan de Vlaamse overheid aan het eind van de subsidieovereenkomst nagaan of het bereikte resultaat overeenstemt met de opgenomen resultaats- en inspanningsindicatoren.

Als ‘tegenprestatie’ betaalt de Vlaamse overheid jaarlijks een subsidiebedrag uit aan CJT. Het budget bevat de nodige middelen voor de subsidiëring van de basis-, personeels- en werkingskosten. De ondersteuningsstructuur kan vrij beschikken over de verdeling en aanwending van die middelen (op voorwaarde dat de bepalingen van de subsidieovereenkomst worden nageleefd), maar mag ze niet aanwenden voor infrastructuurwerken.

De vereniging moet jaarlijks een voortgangsrapport bezorgen aan de afdeling Jeugd. Aan de hand van dat rapport wordt nagegaan in welke mate de verschillende strategische en operationele doelstellingen uit de subsidieovereenkomst al werden uitgevoerd.

Overzicht subsidiebedragen

Het budget voor de subsidiëring van vzw CJT is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-D/WT (Werking en toelagen - Jeugdverblijven).

  Voorziene subsidie Uitgekeerde subsidie (1)
Begrotingsjaar 2016 598 000  
Begrotingsjaar 2015 598 000  
Begrotingsjaar 2014 608 000 606 910,92
Begrotingsjaar 2013 608 000 608 000
Begrotingsjaar 2012 606 000 606 000
Begrotingsjaar 2011 605 000 605 000
Begrotingsjaar 2010 611 000 611 000
Begrotingsjaar 2009 621 000 621 000
Begrotingsjaar 2008 619 000 619 000

(1) Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van eventuele index- en begrotingsaanpassingen. Dat bedrag is pas in het volgende werkjaar bekend.

Regelgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, hoofdstuk 3.

Regelgeving erkenning en subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme: decreet en uitvoeringsbesluit

Contact


Dossierbeheerder

Kristof Gaublomme
Erkennen en subsidiëren - team transversaal en (boven)lokaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 06 54
@ kristof.gaublomme@vlaanderen.be


Kristof Gaublomme

CJT vzw
Bergstraat 16
9820 Merelbeke
T 09 210 57 70
F 09 210 57 80
@ cjt@cjt.be
www.cjt.be