Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme - ADJ

  

Opdracht en doelstelling

De Vlaamse overheid wil een zo groot mogelijk aanbod van capaciteit en diversiteit mogelijk maken voor jeugdtoeristische activiteiten en vormingsactiviteiten. Daarom erkent en subsidieert ze de vzw ADJ. Om die opdracht te vervullen, beheert ADJ de overheidsdomeinen de Hoge Rielen en Destelheide.

Jeugdcentrum De Hoge Rielen te Kasterlee was een voormalig militair domein, 230 ha groot, dat in 1974, na jaren leegstand, door de militaire overheden te koop werd gesteld. Het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur kocht dit domein aan en droeg het over aan het Bestuur voor Jeugdvorming om er een jeugdcentrum uit te bouwen voor de pedagogische activiteiten van het jeugdwerk, de scholen en andere sociaal-culturele verenigingen.
De eerste steen van de verbouwing werd gelegd in 1976. Op het domein zijn een 20-tal militaire loodsen verbouwd tot verblijfsmogelijkheden met afwisselende capaciteit en comfortgehalte of tot gemeenschappelijke nutsvoorzieningen (sporthal, restaurant, vergadercomplex…). In totaal zijn er ongeveer 800 bedden beschikbaar in de verschillende paviljoenen. Daarnaast zijn er nog een 12-tal kampeerterreinen verspreid over het domein, allemaal uitgerust met een sanitair blok en de nodige nutsvoorzieningen.
Sinds 2013 kan er ook overnacht worden in het Wadi Hostel, een cilindervormig, transparant gebouw dat het bos lijkt te omarmen. Het heeft ook een wadi, een infiltratiesysteem voor regenwater. Het Wadi Hostel telt 76 bedden.

Vormingscentrum Destelheide werd in 1971 ontworpen als een 'centrum voor creatieve expressie'. De infrastructuur is dan ook uitermate geschikt voor kunstzinnige activiteiten: tekenen, schilderen, boetseren, theater, film, muziek en dans, … De werkblokken liggen evenwichtig verspreid over het 8 ha grote terrein. In 2004 werd er ook een kunst- en cultuureducatieve dienst (Dharts) ontwikkeld. Het centrum biedt plaats aan een 200-tal cursisten in vol pension en telt 218 bedden.

Bestuursorganen

Om gesubsidierd te kunnen worden moet ADJ in de bestuursorganen op een evenwichtige wijze representatieve partners en specialisten uit het jeugdwerk opnemen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de werking van ADJ. De Vlaamse Regering draagt de leden voor die als afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap zetelen in de algemene vergadering van ADJ. Die voordracht wordt telkens hernieuwd bij het sluiten van elke vierjaarlijkse subsidieovereenkomst. Voor de nieuwe beleidsperiode 2018-2021 draagt de Vlaamse Regering de volgende leden voor:

 • Mevrouw Amke Bailleul, docente pedagogiek hogeschool, speelconsulent
 • Mevrouw Hanneleen Broeckx, kabinetsadviseur jeugd stad Antwerpen
 • Mevrouw Gerda Clerix, verantwoordelijke domeinen Scouts & Gidsen Vlaanderen
 • Mevrouw Free De Backer, professor educatiewetenschappen, VUB
 • Mevrouw Joke Quaghebeur, dansdocente, directeur OPENDOEK
 • Mevrouw An Van Lancker, stafmedewerker jeugdwerkondersteuning (o.m. jeugdlokalen en jeugdtoerisme) van De Ambrassade vzw
 • Mevrouw Gerda Vertommen, coördinator Karavaan vzw
 • De heer Jan De Troyer, coördinator Koning Kevin vzw
 • De heer Waut Hespel, coördinator Joetz vzw
 • De heer Dries Hostens, accountant – belastingconsulent
 • De heer Pieter Nuytinck, voorzitter vrijwilligersgroep jeugdverblijfcentrum Scouts & Gidsen Vlaanderen 'Moerkensheide' (De Pinte) en voorzitter werkgroep Lokalen van Scouts & Gidsen Vlaanderen
 • De heer Jan Van Branthegem, freelance docent muzische vorming, lector in PBa Sociale Readaptatiewetenschappen.

Beleidsnota en subsidieovereenkomst

Om gesubsidieerd te kunnen worden moet ADJ om de vier jaar een door de algemene vergadering goedgekeurde beleidsnota aan de administratie voorleggen. Op basis van de beleidsnota sluit de Vlaamse Regering met ADJ een subsidieovereenkomst voor vier jaar. Die subsidieovereenkomst heeft betrekking op de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de vereniginge en het toezicht op de aanwending van de ter beschikking gestelde middelen. De huidige subsidieovereenkomst ging in op 1 januari 2014 en loopt tot 31 december 2017.

Kern van de subsidieovereenkomst vormen de strategische en operationele doelstellingen. Ze omschrijven de verplichtingen van ADJ ten overstaan van de Vlaamse overheid. Vermeldenswaard hierbij is dat het niet louter gaat om algemene en vage bepalingen, maar dat er ook duidelijk resultaats- en inspanningsindicatoren zijn opgenomen. Zo kan de Vlaamse overheid aan het eind van de subsidieovereenkomst nagaan of het bereikte resultaat overeenstemt met de opgenomen resultaats- en inspanningsindicatoren.

Als 'tegenprestatie' betaalt de Vlaamse overheid jaarlijks een subsidiebedrag uit aan ADJ. Het budget bevat de nodige middelen voor de subsidiëring van de basis-, personeels- en werkingskosten. ADJ kan vrij beschikken over de verdeling en aanwending van die middelen (op voorwaarde dat de bepalingen van de subsidieovereenkomst worden nageleefd), maar mag ze niet aanwenden voor infrastructuurwerken.

ADJ moet jaarlijks een rapport overmaken aan de afdeling Jeugd. Aan de hand van dat rapport wordt nagegaan in welke mate de verschillende strategische en operationele doelstellingen uit de subsidieovereenkomst al werden uitgevoerd.

Overzicht subsidiebedragen

Het budget voor de subsidiëring van vzw ADJ is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder artikel HC0/1HG-I-2-D/WT (Werking en toelagen - Jeugdverblijven).

  Voorziene subsidie Uitgekeerde subsidie (1)
Begrotingsjaar 2017 2 074 000  
Begrotingsjaar 2016 1 993 000 1 993 000
Begrotingsjaar 2015 1 993 000 1 993 000
Begrotingsjaar 2014 2 025 000 2 021 359,06
Begrotingsjaar 2013 2 005 000 2 005 000
Begrotingsjaar 2012 1 997 000 1 997 000
Begrotingsjaar 2011 1 964 000 1 977 000
Begrotingsjaar 2010 2 005 000 2 010 000
Begrotingsjaar 2009* 2 040 000 2 072 000
Begrotingsjaar 2008* 2 168 000 2 282 000

(1) Het bedrag dat aan de vereniging wordt uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van eventuele index- en begrotingsaanpassingen. Dat bedrag is pas in het volgende werkjaar bekend.

* De vermindering tussen 2008 en 2009 is het gevolg van de insourcing sinds 1 januari 2009 van de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd binnen het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Regelgeving

Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, hoofdstuk 3.

Regelgeving subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme: decreet en uitvoeringsbesluit

Contact


Dossierbeheerder

Kristof Gaublomme
Erkennen en subsidiëren - team transversaal en (boven)lokaal
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
T 02 553 06 54
@ kristof.gaublomme@vlaanderen.beKristof Gaublomme

ADJ vzw
Molenstraat 62
2460 Kasterlee
T 014 55 82 32
@ secretariaat@adj.be