Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Jeugdverenigingen met bijzondere opdracht

Voor de uitvoering van bepaalde specifieke taken wordt in een aantal decreten een vzw aangeduid. Het kan gaan om koepelorganisaties die fungeren als belangenbehartiger of als ondersteuningsstructuur voor een bepaald deel van de jeugdsector, of om verenigingen die belast zijn met beleidsvoorbereidende of beleidsuitvoerende taken.

Een overzicht: