Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA)

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) hebben als doel de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die actief zijn in de Vlaamse sociaal-culturele sector, te optimaliseren. Ze worden afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de werknemers- en de werkgeversorganisaties. De VIA gelden dus ook voor de werknemers in het jeugdwerk. De Vlaamse overheid staat in voor de subsidiëring van de organisaties die de maatregelen, bepaald in deze akkoorden, uitvoeren. 

Achtergrond

Sinds 1998 worden gemeenschappelijke collectieve akkoorden afgesloten tussen de werknemers- en werkgeversorganisaties en de Vlaamse overheid over de arbeidsvoorwaarden in de social profit-sector. Dat zijn de sectoren welzijn, gezondheid en sociaal-cultureel werk. Het eerste akkoord had betrekking op de periode 1999-2000, de daaropvolgende akkoorden werden telkens voor een periode van 5 jaar afgesloten.

De verschillende maatregelen in de intersectorale akkoorden werden sectoraal vertaald in collectieve arbeidsovereenkomsten. Met uitzondering van de jeugdverblijfcentra zijn alle organisaties in het jeugdwerk gegroepeerd in het paritair comité voor het sociaal-cultureel werk, namelijk het paritair comité 329. De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten worden dus binnen dit paritair comité afgesloten.

De maatregelen die vervat zitten in de drie opeenvolgende VIA-akkoorden, kunnen gegroepeerd worden in drie rubrieken:

  • verhoging van de koopkracht
  • verbetering van de kwaliteit van de arbeid: managementondersteuning (VIA-2 & 3), vorming (VIA-2), extra-verlof (VIA-2), werkdrukvermindering (VIA-3)
  • uitbreiding van de werkgelegenheid.

Uitvoering

De organisaties worden volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid voor de uitvoering van deze maatregelen.

  • Voor de verhoging van de eindejaarspremie in het VIA3-akkoord worden deze subsidies mee verrekend in de structurele subsidie, eventueel aangevuld met een subsidie van het Vlaams Fonds voor Sociaal-Cultureel Werk.
  • De subsidies voor de uitvoering van het 2de VIA-akkoord worden voor de erkende organisaties verdeeld door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.
  • De overige VIA-subsidies worden verdeeld door het Sociaal Fonds voor Sociaal-Cultureel Werk.

Voor de jeugdhuizen en de werkingen voor kansarme jeugd liggen de zaken anders. Ook zij zijn gebonden door de collectieve arbeidsovereenkomsten. Zij werden vroeger rechtstreeks gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, maar worden niet rechtstreeks door het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media erkend of gesubsidieerd.. Daarom subsidieert het Sociaal Fonds voor Sociaal-Cultureel Werk deze organisaties voor de uitvoering van álle verschillende VIA-maatregelen.

Bondig samengevat:

Welke instantie subsidieert, hangt af van het soort maatregel (verhoging koopkracht of kwalititeitsverbetering) en van het VIA-akkoord op basis waarvan de subsidie wordt toegekend.

  • De verdeling van de VIA-subsidie voor de jeugdhuizen en de werkingen kansarme jeugd gebeurt volledig door het Vlaams Fonds voor Sociaal-Cultureel werk.
  • Voor de erkende landelijk georganiseerde organisaties ligt de situatie moeilijker: een deel van de subsidie wordt uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Cultuuur, Jeugd, Sport en Media, een ander deel van de subsidie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor Sociaal-Cultureel Werk.

Meer informatie

Wil je meer weten over de verschillende akkoorden en maatregelen, de collectieve arbeidsovereenkomsten, of de subsidiëring van de organisaties, neem dan een kijkje op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media