Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

DAC-regularisatie

De regularisatie van de vroegere tewerkstellingsprojecten van het Derde Arbeidscircuit is sinds begin 2002 een prioriteit voor de Vlaamse overheid. Doel was de omzetting van de vroegere DAC-arbeidsplaatsen in de cultuur-, jeugd- en sportsector naar reguliere werkgelegenheid. Zo konden de eigenlijke tewerkstellingsprogramma's voorbehouden blijven voor tijdelijke tewerkstelling, met de bedoeling laaggeschoolde langdurig werklozen te laten doostromen naar reguliere tewerkstelling. De regularisatie zorgde er ook voor dat de vroegere DAC-werknemers onder dezelfde arbeidsvoorwaarden konden werken als de andere werknemers binnen de organisatie en de sector.

Regularisatie betekent dus heel concreet de omzetting van subsidies voor DAC-projecten naar personeelssubsidies. Het is ook niet langer de VDAB die als 'vereffenaar van de loonkosten' fungeert. De feitelijke werkgevers, met name de diverse organisaties die DAC'ers tewerkstellen, betalen vanaf de datum van de regularisatie het loon van hun gewezen DAC'ers uit. Voor die loonkosten worden de organisaties gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, meer bepaald door het Vlaamse Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De overheid zorgt met andere woorden voor een tegemoetkoming in de verplichte loonkosten.

>> Uitvoering en regelgeving

>> Vaak gestelde vragen over de subsidiëring van de lonen

>> Indiendata en formulieren

>> Contactpersonen voor meer informatie