Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Raad Jeugd en raadswerkgroep Jeugd

De Raad van ministers is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Europese Unie. De samenstellig van de Raad varieert afhankelijk van het onderwerp dat op de agenda staat. Zo is de Raad Jeugd samengesteld uit de ministers van de lidstaten die bevoegd zijn voor jeugdzaken. Het voorzitterschap van de Raad wordt door elke lidstaat van de Unie bij beurtrol uitgeoefend voor een termijn van zes maanden.

De besluiten van de Raad worden voorbereid door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper), dat wordt bijgestaan door ambtenaren van de respectieve administraties. De Raad beslist met gekwalificeerde meerderheid of met eenparigheid van stemmen, naargelang van de rechtsgrond van het aan te nemen rechtsbesluit. Momenteel bestaat er een Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Media.

De Raad installeerde binnen de Unie een werkgroep Jeugd. Die werkgroep volgt mee het Programma Jeugd op en tracht invloed uit te oefenen op het beleid, door aanbevelingen of resoluties aan de Raad te formuleren. De werkgroep bestaat uit ambtenaren van de respectieve jeugdadministraties en van de Permanente Vertegenwoordiging.

Link met resoluties sinds 2001