Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Programma Jeugd

 Een lange voorgeschiedenis

Begin jaren ’90 werd het Youth for Europe-programma opgestart, een uitwisselingsprogramma voor jongeren en jeugdwerkers. Het EVS-programma (European Voluntary Service) koppelde daar een sociale dimensie aan vast.

Jeugd in Actie 2007-2013

Begin 2007 werd het nieuwe Europese programma 'Jeugd in Actie' voor de periode 2007-2013 gelanceerd. Met dat programma wil de Unie de volgende doelstellingen realiseren:

  • bevordering van het actieve burgerschap van jongeren in het algemeen en van hun Europese burgerschap in het bijzonder
  • ontwikkelen van de solidariteit en bevorderen van de verdraagzaamheid onder jongeren, vooral met het oog op de versterking van de sociale samenhang van de Europese Unie
  • stimuleren van wederzijds begrip tussen jongeren in verschillende landen
  • bijdragen tot de kwaliteitsontwikkeling van de systemen die de activiteiten van jongeren en jeugdorganisaties ondersteunen
  • stimuleren van de Europese samenwerking op het vlag van jeugd.

De verschillende acties

Het hele programma is opgebouwd rond 5 acties.

Actie 1: Jeugd voor Europa

Deze actie beoogt

  • de ondersteuning van uitwisselingen van jongeren, zodat hun mobiliteit toeneemt
  • de ondersteuning van jeugdinitiatieven en projecten en activiteiten die gericht zijn op deelname van jongeren in het democratische bestel, zodat ze meer burgerschap ontwikkelen
  • wederzijds begrip onder jongeren.

Actie 2: Europees vrijwilligerswerk
Deze actie beoogt de ondersteuning van de deelname van jongeren aan diverse vormen van vrijwilligerswerk binnen en buiten de Europese Unie.

Actie 3: Jeugd in de wereld
Deze actie promoot partnerschappen en uitwisselingen tussen jongeren en jeugdorganisaties in de wereld.

Actie 4: Ondersteuningssystemen voor jongeren
Deze actie beoogt de ondersteuning van de jeugdorganisaties die op Europees niveau werken, zodat de kwaliteit van hun werk verbetert.

Actie 5: Ondersteuning van de Europese samenwerking op jeugdvlak
Deze actie beoogt de ondersteuning van de gestructureerde dialoog tussen jongeren en beleidsmakers.

20.01.2014 | Erasmus + : nieuw EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

Op 19 november 2013 keurde het Europees Parlement Erasmus+ goed, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020. Het huidige Jeugd in Actieprogramma maakt deel uit van dit globale programma, samen met het programma Een Leven Lang Leren (het huidige Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius en Grundtvig). Voor het eerst zal er ook een luik sport zijn. Erasmus+ treedt in werking op 1 januari 2014 en loopt tot 2020.

Erasmus+: programma van de Europese unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (.pdf)
(vastgesteld bij Verordening (EU) Nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 20.12.2013)

Budget aanzienlijk verhoogd

Het totale budget voor Erasmus+ bedraagt 14,7 miljard euro voor de periode 2014-2020. Dat is een verhoging met maar liefst 40% in vergelijking met het totale budget voor de huidige programmaonderdelen. Er wordt flink geïnvesteerd in onderwijs en niet-formeel leren, en zo wil Erasmus+ ervoor zorgen dat iedereen in Europa zich persoonlijk kan ontwikkelen, nieuwe vaardigheden kan opdoen en betere kansen op de arbeidsmarkt krijgt.

Apart luik Jeugd in Actie

Jeugd in Actie, het programma voor internationale projecten van jongeren en jeugdorganisaties in de vrije tijd, vormt een apart luik binnen Erasmus+, met een aparte budget en projectmogelijkheden. Daarnaast streeft dit luik enkele specifieke doelstellingen na, zoals het bevorderen van participatie en actief burgerschap en het bevorderen van kwaliteitsverbetering in het jeugdwerk. Bovendien biedt Erasmus+ ook nieuwe mogelijkheden om sectoroverschrijdend samen te werken. Kortom, meer budget én meer kansen voor internationale jeugdprojecten.

De rol van JINT

Jint werd door de Vlaamse overheid aangeduid als nationaal agentshap om het jeugdprogramma in Vlaanderen te implementeren. Dat was al het geval voor het Jeugd in Actieprogramma, en nu weer voor het jeugdluik van het programma Erasmus+. De organsiatie heeft in de loop der jaren een grote expertise uitgebouwd. Meer informatie vind je op www.youthinaction.be