Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

20.12.2018 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (26 november 2018)

Op 26 november 2018 nam de EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport drie belangrijke documenten aan:

 1. Het Europees Solidariteitskorps 2021-2027 (partiële algemene benadering)
 2. De EU Jeugdstrategie voor de periode 2019-2027
 3. De Raadsconclusies over de rol van jeugdwerk in de context van migratie- en vluchtelingenaagelegenheden

Tot slot werd ook het werkprogramma van het Roemeense voorzitterschap (vanaf 1 januari 2019) toegelicht.

1. Europees Solidariteitskorps 2021-2027 (partiële algemene benadering)

Het Europese Solidariteitskorps (EUSK) is het nieuwste programma van de Europese Unie. Het programma onderteunt solidariteitsprojecten en bevordert zo het niet-formeel en informeel leren bij jongeren. Het korps zorgt voor een betere transnationale leermobiliteit en samenwerking tussen jongeren. Daarnaast bevordert het de sociale inclusie: er nemen immers jongeren met verschillende achtergronden deel aan de activiteiten van het korps. Tot slot voorziet het korps ook humanitaire (post-crisis) hulp. Zo kunnen jongeren ook betrokken worden bij de humanitaire hulpacties van de EU.

Het korps heeft die grote doelen:

 • jongeren allerlei vaardigheden en competenties laten opdoen, waardoor een geleidelijke transitie naar de arbeidsmarkt makkelijker wordt. Via het korps kunnen jongeren immers hun “persoonlijke, educatieve, sociale, burgerschaps-, culturele en professionele ontwikkeling bevorderen, en ook hun actief burgerschap, hun inzetbaarheid en hun overgang naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken, ...”
 • de jeugd laten participatie aan projecten van maatschappelijk belang en ernstige problemen binnen de EU bestrijden. Zo dragen jongeren een steentje bij om de cohesie, solidariteit en democratie in Europa versterken.
 • sociale inclusie bevorderen en gelijke kansen (vooral van kansarme jongeren) garanderen.

Tot op heden hebben zich binnen de Europese Unie meer dan 76.000 jongeren aangemeld voor de activiteiten van het huidige korps, van wie bijna 3.000 Belgische jongeren (statistieken d.d. 07.09.2018). De door de Raad goedgekeurde partiële algemene benadering moet leiden tot een nieuwe EUSK-Verordening, die van toepassing zal zijn in de periode 2021-2027.


2. EU-Jeugdstrategie voor de periode 2019-2027

Technologische verandering (inclusief social media), fake news, sociale uitsluiting, discriminatie, werkloosheid, klimaatverandering en veiligheid zijn de huidige uitdagingen waarmee de Europese Unie geconfronteerd wordt. Op 26 november 2018 keurde de Raad van de Europese Unie een nieuwe EU-Jeugdstrategie voor de periode 2019-2027 goed. De strategie fungeert als referentiekader voor de Europese Unie om de bovengenoemde uitdagingen in de komende acht jaren tegen te gaan. Meer specifiek zal de strategie democratisch burgerschap versterken en draagvlak onder jongeren creëren om de gemeenschappelijke waarden / fundamentele rechten en het beleid van de Unie te ondersteunen. Daardoor heeft de strategie als kernonderwerpen jongeren te betrekken (Engage), te verbinden (Connect), en te versterken (Empower). Om dat te kunnen waarmaken, zet de strategie zich in op de volgende thema's:

 • een stem geven aan jongeren in de EU-beleidsvorming door sectoroverschrijdende samenwerking in verschillende beleidsdomeinen te verbeteren (onder meer via een EU-jongerencoördinator);
 • een nieuwe en inclusievere EU-jeugddialoog opstarten waar 'kansarme' jongeren bijzondere aandacht zullen krijgen; belemmeringen wegnemen om (leer)mobiliteit bij vrijwilligerswerk en voor solidariteitsdoeleinden te faciliteren;
 • een jeugdwerkagenda uitvoeren met het oog op betere erkenning van niet-formeel leren;
 • het verband tussen het EU-jeugdbeleid en de aanverwante EU-programma's (Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps) versterken.

Verder zal de strategie discriminatie bestrijden en gelijke kansen garanderen. Tot slot zal de nieuwste strategie het traceren van EU-uitgaven aan jeugdzaken mogelijk maken.


3. Raadsconclusies over de rol van jeugdwerk in de context van migratie- en vluchtelingenaangelegenheden

De Raadsconclusies over de rol van jeugdwerk in de context van migratie- en vluchtelingenaangelegenheden geven erkenning aan de belangrijke rol die jeugdwerk speelt op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, om jonge mensen waaronder jonge vluchtelingen en andere onderdanen van derde landen bij de samenleving te betrekken. Ze geven bijzondere aandacht aan "jonge vluchtelingen en andere onderdanen van derde landen die met meervoudige marginalisering worden bedreigd, vanwege hun migratieachtergrond in combinatie met andere mogelijke discriminatiegronden, zoals hun etnische afkomst, gender, seksuele geaardheid, handicap, godsdienst, geloof of politieke overtuiging."

De conclusies constateren dat jonge vluchtelingen en andere onderdanen van derde landen door vrijwillige participatie aan een respectvolle en informele setting een positief identiteitsgevoel krijgen en een gevoel hebben ergens bij te horen. E kunnen ook bijdragen tot positieve verandering in de samenleving en kunnen marginalisatie vermijden. Jeugdwerk zorgt niet alleen voor een goede integratie, maar maakt het mogelijk om een goede overgang van adolescentie naar volwassenheid te realiseren. Dankzij het jeugdwerk kunnen deze jongeren hun vermogen om onpartijdige informatie te verzamelen, hun vermogen tot zelfreflectie, hun intercultureel bewustzijn, kritisch denken en hun veerkracht ontwikkelen. Ook draagt jeugdwerk bij tot het ontwikkelen van bekwaamheden op het gebied van conflictpreventie. Verder geven de conclusies bijzondere aandacht aan informatie-uitwisseling, netwerkvorming en samenwerking om jongeren toegang te bieden tot andere gebieden, zoals formeel onderwijs, de arbeidsmarkt, huisvesting of gezondheidszorg.

De conclusies, die gebaseerd zijn op de bevindingen van een EU-deskundigengroep inzake jeugdwerk voor vluchtelingen en jonge onderdanen van derde landen, nodigen EU lidstaten en de Europese Commissie uit om

 • kennis van en opleidingen die betrekking hebben op jeugdwerk te verbeteren
 • een stabiel kader en stabiel ruimten voor jeugdwerk te verschaffen en uit te breiden
 • beleidsmaateregelen die tot jeugdwerk gericht zijn te versterken
 • te investeren in 'netwerkvorming en onderzoek' om jeugdwerk binnen de Europese Unie te kunnen bevorderen of faciliteren.

04.10.2018 | Verslag EU-jeugdconferentie Wenen

Van 2 tot 4 september 2018 vond de derde en laatste jeugdconferentie onder het EU-voorzitterschap Estland-Bulgarije-Oostenrijk plaats. De conferentie stond in het teken van de elf jeugddoelstellingen van de EU, het resultaat van de zesde cyclus van de gestructureerde dialoog over jeugd 'Europe: What’s next?'

Jongeren, jeugdwerkers en beleidsmedewerkers bogen zich in Wenen over de volgende vragen: hoe kunnen we de jeugddoelstellingen op de verschillende niveaus (van lokaal tot Europees) en in verschillende sectoren (de jeugdsector en andere jeugdrelevante sectoren) implementeren? Hoe kunnen we ze zichtbaarheid geven? Hoe kunnen we de dialoog aangaan met ministers van Jeugd of vertegenwoordigers van de lidstaten? Hoe kunnen we informatie uitwisselen?

Meer informatie over de jeugddoelstellingen


23.05.2018 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (22 mei 2018)

Op de jongste EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport stonden een aantal belangrijke thema's op de agenda:

 1. de rol van jongeren bij de opbouw van een veilige, hechte en harmonieuze samenleving in Europa (pdf)
 2. de rol van de jeugd bij het aanpakken van de demografische uitdagingen in de Europese Unie (pdf)
 3. de toekomstige prioriteiten voor het EU-jeugdbeleid (pdf)

Verder werden een aantal projecten toegelicht:

1. De rol van jongeren bij de opbouw van een veilige, hechte en harmonieuze samenleving in Europa

Met de conclusies die de Raad hierover aannam, geeft hij uitvoering aan onder andere het EU-werkplan Jeugdzaken 2016-2018 en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de Verenigde Naties werd aangenomen, de duurzame-ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de agenda voor jongeren, vrede en veiligheid (vervat in resolutie 2250van de VN-Veiligheidsraad).

2. De rol van de jeugd bij het aanpakken van de demografische uitdagingen in de Europese Unie

De Europese Unie staat voor demografische uitdagingen, onder meer door de toenemende mobiliteit in en tussen landen, de vergrijzende bevolking, regionale instabiliteit en de nasleep van de financiële en economische crisis. Die demografische uitdagingen kunnen gevolgen hebben voor jongeren. In een aantal lidstaten is de jeugdwerkloosheid nog steeds zeer hoog, ondanks de inspanningen op nationaal en EU-niveau om dit probleem aan te pakken (zoals de invoering van de jongerengarantie). Dat kan een reden zijn voor jongeren om hun geboortestreek te verlaten en in het buitenland te gaan studeren of werken. Het kan ook een persoonlijke keuze zijn, omdat ze op zoek zijn naar een betere persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

Vrije mobiliteit van jongeren is een fundamenteel beginsel in de EU en een essentieel instrument om wederzijdse begrip en samenwerking te bevorderen. Het geeft jongeren de relevante kennis en vaardigheden om inzicht te krijgen in verschillende visies en situaties die zij in het leven kunnen tegenkomen. Dankzij vrije mobiliteit krijgen jongeren ook een beter inzicht in de Europese identiteit en waarden.

Om de weerbaarheid, het evenwicht en de billijkheid binnen de Unie te versterken, is het van cruciaal belang dat de bestaande partnerschappen tussen actoren binnen en buiten de jeugdsector verder onderhouden blijven en dat wordt gezoegd voor het welzijn van jongeren, met name de armste jongeren.

3. De toekomstige prioriteiten voor het EU-jeugdbeleid

Het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie komt op een moment dat het debat over de toekomst van de Unie in alle hevigheid woedt en de Unie voor tal van uitdagingen staat. Eén van de algemene prioriteiten van het Bulgaarse voorzitterschap is "De toekomst van Europa en jongeren". Het voorzitterschap is ervan overtuigd dat de toekomst van Europa en van de maatschappij in het algemeen door jongeren wordt bepaald, en focust daarom voornamelijk op de rol van jongeren als drijvende kracht voor duurzame ontwikkeling en gelijkheid in Europa. In haar tussenkomst voor België haalde minister Weykmans deze elementen ook aan.

In maart 2017 presenteerde de Europese Commissie het Witboek over de toekomst van Europa: daarin worden vijf mogelijke scenario's geschetst voor de wijze waarop de Unie zich tegen 2025 zou kunnen ontwikkelen. Op de viering van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome (25 maart 2017) stonden ook de Europese leiders stil bij wat in het verleden bereikt is en dachten ze na over hoe onze gezamenlijke toekomst eruit zou kunnen en moeten zien.

Weerbaarheid, samenhang en een open houding tegenover alle gemeenschappen vormen de toekomst van de Europese Unie. Aangezien jongeren de sterkste motor van het proces van gemeenschapsvorming kunnen zijn, moeten we nadenken over de vraag hoe we jongeren beter kunnen ondersteunen en bij de zaak betrekken. Jongeren moeten kansen krijgen en over de nodige vaardigheden en competenties beschikken om actieve en betrokken Europese burgers te worden. Ze moeten hun leven in eigen hand kunnen nemen, bereid zijn anderen te helpen en kunnen profiteren van alle voordelen van een geglobaliseerde en kennisgedreven wereld.