Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

25.01.2017 | Wegwijzer in Europees en internationaal jeugdbeleid

Met deze publicatie willen we je wegwijs maken in de vaak onbekende, soms erg complexe maar uiterst boeiende wereld van het Europese en internationale jeugdbeleid.

De klemtoon ligt op beleid, niet zozeer op de praktijk van het werkveld. Het beleid wordt gelinkt aan overheden: we beschrijven wie er allemaal actief is op verschillende niveaus en zoomen expliciet in op die actoren, hun netwerken en de instrumenten van het internationale jeugdbeleid. Daarnaast willen we een beeld schetsen van de rol en mogelijkheden van particuliere spelers, zoals verenigingen of instellingen. Hoe kunnen zij op dit beleid inspelen? Welke mogelijkheden zijn er voor hen, in de vorm van subsidies, vorming en begeleiding, samenwerking, seminaries of cursussen?

Europees en internationaal jeugdbeleid - Een wegwijzer bij systemen, actoren en hun beleid voor jeugd(werk) - (pdf)


23.11.2016 | Verslag EU-Raad Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (21 november 2016)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken werd een oriëntered debat gehouden over het thema 'Jonge Europeanen centraal in een moderne Europese Unie'. De Vlaamse minister van Jeugd, die België vertegenwoordigde, hield er een tussenkomst, waarin hij onder andere het belang van mobiliteit, burgerschapsvorming, vrijwilligerswerk, communicatie, psychisch welzijn en positieve identiteitsontwikkeling benadrukte. Elementen uit zijn tussenkomst:

 • Voor jongeren is het zich vrij kunnen bewegen (free movement) als burger in de EU belangrijk. Dit moet onvoorwaardelijk worden gegarandeerd.
 • Jongeren moeten zich enerzijds aansluiten bij Europa; anderzijds moet het Europese project zich zeker en vast voldoende aansluiten bij de rechten, noden, behoeften, dromen en verwachtingen van jonge burgers.
 • Jongeren moeten het belang (van de ideeën) van het Europese project beter kunnen ervaren en effectief kunnen beleven
 • Meer en beter inzetten op burgerschapsvorming voor eenieder. Binnen deze burgerschapsvorming moet voldoende aandacht worden gegeven aan Europese zaken. Dit moet verder reiken dan enkel theorie.
 • Het versterken en handhaven van het vrijwilliger zijn. Vrijwilligerswerk moet zoals de naam het zelf zegt vrijwillig zijn en blijven.
 • Het vormen en bekwamen in het beter en verantwoord hanteren van nieuwe media.
 • Het belang van het hanteren van een begrijpbare taal in onze communicatie met jonge burgers, evenals het gebruikmaken van de kanalen die jongeren zelf hanteren.
 • Jongeren moeten vandaag meer tijd en ruimte krijgen om competenties te verwerven en ontwikkelen. Jongeren ervaren een te grote druk en hun psychisch welzijn verdient dan ook bijzondere aandacht. De focus moet niet altijd en alleen op presteren liggen en we moeten ons hier met zijn allen bewust van zijn en ervoor openstaan. Laten we samen het stigma en taboe rond psychische problemen bij jongeren doorbreken.
 • Jongeren moeten weerbaar gemaakt tegenover haatspraak, pesten, sektarisme. We moeten op alle niveaus de positieve identiteitsontwikkeling van jongeren stimuleren en alle kansen geven.

Discussienota 'Jonge Europeanen centraal in een moderne Europese Unie' (pdf)

Verder nam de Raad conclusies aan over 'het stimuleren van nieuwe benaderingen in jeugdwerk om het potentieel van jongeren aan het licht te brengen en te ontwikkelen' (pdf).


29.07.2016 | Consultatie over de Europese samenwerking inzake jeugdbeleid

De Europese Commissie houdt een online bevraging om de Europese samenwerking op het vlak van jeugdbeleid te evalueren. Ze wil van stakeholders en individuele burgers vernemen hoe nuttig en effectvol zij de huidige samenwerking vinden en hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Dat doet ze aan de hand van vragen over de EU-Jeugdstrategie (2010-2018) en de EU-Aanbeveling over de mobiliteit van jonge vrijwilligers. De consultatie loopt nog tot 16 oktober 2016.


05.07.2016 | Seminar 'iReachable? Actual challenges for youth work': verslag en filmpje

Van 14 tot 18 maart 2016 bogen deelnemers uit Vlaanderen, Estland, Letland en Litouwen zich samen over de actuele uitdagingen voor het jeugdwerk. Doel van het seminar was op zoek te gaan naar nieuwe benaderingen en methodes in het jeugdwerk om meer jongeren te bereiken en meer diverse doelgroepen aan te spreken. Daarbij stonden uitwisseling en peer-learning centraal.


07.06.2016 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (30 mei 2016)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken werd een gedachtewisseling gehouden over hoe het jeugdbeleid en het jeugdwerk een rol kunnen spelen bij de positieve identiteitsontwikkeling van kwetsbare jongeren, dit binnen een geïntegreerde en sectoroverschrijdende samenwerking tussen scholen, jeugdwerk en jeugdzorgcentra. Ook de rol van jongeren zelf, hun familie, leeftijdsgenoten en informele lokale actoren zou daarbij een plaats moeten krijgen. Daarnaast nam de Raad ook conclusies aan over de rol van de jeugdsector in de bestrijding van gewelddadige radicalisering van jongeren.

Een Europa in verandering

De gedachtewisseling was een vervolg op de besprekingen van de vorige EU-Raad (november 2015). Ook toen ging bijzondere aandacht naar het belang van een sectoroverschrijdende aanpak, waarbij jeugdzaken, onderwijs, cultuur en sport samen het interculturele bewustzijn aanwakkeren en een inclusieve samenleving nastreven. De huidige veranderingen in Europa brengen immers grote uitdagingen voor jongeren met zich mee. De Europese bevolking wordt zichtbaar diverser, de sociaal-economische situatie bemoeilijkt de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt, de legitimiteit van een verenigd Europa wordt in twijfel getrokken, en internationale conflicten – soms aan de grenzen van Europa – worden via confronterende beelden dichtbij gebracht. Dat zijn moeilijke identiteitskwesties voor Europa, maar in het bijzonder ook voor jongeren in Europa.

Goede praktijkvoorbeelden

Ter voorbereiding van het debat verzamelde het Nederlandse voorzitterschap bij alle lidstaten goede praktijkvoorbeelden. Deze werden gebundeld en op voorhand bezorgd aan de verschillende delegaties. Op die manier konden de lidstaten zich tijdens het debat focussen op het vinden van synergieën en mogelijkheden voor Europese samenwerking.

Preventie en bestrijding van radicalisering

De Raad keurde ook conclusies goed over de rol van de jeugdsector in de bestrijding van gewelddadige radicalisering van jongeren, eveneens binnen een integrale sectoroverschrijdende aanpak. In deze conclusies wordt gewezen op de uiterst waardevolle bijdrage die jeugdwerk, sport, vrijwilligerswerk en culturele activiteiten kunnen leveren om jongeren die gevoelig zijn voor gewelddadige radicalisering, te bereiken.

Conclusies van de Raad over de rol van de jeugdsector binnen een integrale sectoroverschrijdende aanpak ter voorkoming en bestrijding van gewelddadige radicalisering van jongeren (.pdf)

In de marge van de EU-Raad ondertekenden de minister van Jeugd van de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap en van Frankrijk een gemeenschappelijke verklaring om in hun respectieve jeugdbeleid sterk in te zetten op de strijd tegen radicalisering.


06.06.2016 | Publicatie "Geschiedenis van het jeugdwerk in Europa - volume 5"

In de reeks "Geschiedenis van het jeugdwerk in Europa" is zopas volume 5 verschenen. Met deze reeks, die uitgegeven wordt door het EU-CoE Youth Partnership, willen de EU en de Raad van Europa ons een duidelijker beeld geven van de huidige uitdagingen voor het jeugdwerk en het jeugdbeleid. In deze vijfde editie komen de volgende vragen aan bod:

 • In welke mate hebben het overheidsbeleid en de administratieve praktijken het jeugdwerk in de afgelopen decennia beïnvloed?
 • Welke strategieën heeft het jeugdwerk ontwikkeld om daarop te reageren? Hoe kan het jeugdwerk een positief klimaat scheppen om met jongeren te werken?
 • Kan een pedagogische aanpak van het jeugdwerk, zoals sociale pedagogie, een manier zijn om te bemiddelen tussen jongeren in hun steeds veranderende leven en maatschappij?
 • De samenwerking tussen jeugdbeleid, jeugdonderzoek en jeugdwerk wordt "de magische driehoek" genoemd, maar is de magie er nog?

De publicatie behandelt deze en andere thema's vanuit verschillende perspectieven. De auteurs komen niet alleen uit Europa, maar ook uit de Verenigde Staten, Australië en Zuid-Afrika.


06.06.2016 | Europese richtlijn rond toegang en verblijf van jonge derdelanders

Het Europees Parlement nam op 11 mei 2016 een richtlijn aan die de voorwaarden bepaalt voor toegang en verblijf van jonge derdelanders in het kader van onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten. De richtlijn is van toepassing als het verblijf in een van de EU-lidstaten langer is dan negentig dagen en geldt ook voor eventuele gezinsleden.

De richtlijn helpt mee de EU-doelstellingen rond vrijwilligerswerk te realiseren (ontwikkeling van solidariteit, wederzijds begrip en verdraagzaamheid onder jonge mensen en diverse culturen) en de sociale cohesie en het actief burgerschap van jonge mensen te bevorderen.

EU-richtlijn rond toegang en verblijf van jonge derdelanders (.pdf)


25.04.2016 | 'Ready for life, ready for society'

Hoe kunnen we het voor jongeren makkelijker maken om zich te engageren in een divers, inclusief en verbindend Europa? Dat is de hamvraag van de nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog 'Ready for life, ready for society', die door het Nederlandse EU-voorzitterschap op gang werd getrapt.

Wat?

Met de gestructureerde dialoog wil Europa jongeren via bevragingen laten deelnemen aan het Europese jeugdbeleid. Dit jaar start een nieuwe cyclus van drie jaar. Onlangs kwamen in Amsterdam jongerenvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van jeugdministeries samen om de krijtlijnen voor het volgende jaar uit te tekenen. De komende maanden gaan in alle lidstaten nationale werkgroepen via diverse methodieken aan de slag en zullen duizenden Europese jongeren hun mening kunnen geven over volgende vragen:

 1. Welke veranderingen in de maatschappij baren jou zorgen en wat heb je nodig om met die veranderingen om te kunnen gaan? Waardoor zou je je zekerder voelen?
 2. Wat zou je helpen om contacten te leggen en een vertrouwelijke relatie op te bouwen met mensen met een andere culturele, sociale, economische of religieuze achtergrond?
 3. Wat kan er gedaan worden om stigmatisering van kwetsbare jongeren te vermijden en hen gelijke kansen te geven in de maatschappij?
 4. Wat zorgt ervoor dat je je verbonden voelt met je buurt, de maatschappij, Europa?
 5. Welke competenties kunnen je helpen als je geconfronteerd wordt met moeilijke situaties?
 6. Wat heb je nodig zodat jij je ten volle kan ontwikkelen maar ook anderen kunt helpen hun potentieel te benutten?

Hoe gebeurt dat in Vlaanderen?

In Vlaanderen trekt de Vlaamse Jeugdraad het project. Wil je hier graag bij betrokken worden of denk je dat je met je organisatie iets kunt betekenen, neem dan zeker een kijkje op de www.vlaamsejeugdraad.be. De jeugdraad verzamelt alle antwoorden voor 1 september. In oktober 2016 worden de resultaten uit alle Europese lidstaten samengebracht in Kosice. Daarna is het aan het Slovaakse voorzitterschap om een stap verder te zetten en op zoek te gaan naar oplossingen.


ARCHIEF NIEUWSBERICHTEN