Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

23.05.2018 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (22 mei 2018)

Op de jongste EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport stonden een aantal belangrijke thema's op de agenda:

 1. de rol van jongeren bij de opbouw van een veilige, hechte en harmonieuze samenleving in Europa (pdf)
 2. de rol van de jeugd bij het aanpakken van de demografische uitdagingen in de Europese Unie (pdf)
 3. de toekomstige prioriteiten voor het EU-jeugdbeleid (pdf)

Verder werden een aantal projecten toegelicht:

1. De rol van jongeren bij de opbouw van een veilige, hechte en harmonieuze samenleving in Europa

Met de conclusies die de Raad hierover aannam, geeft hij uitvoering aan onder andere het EU-werkplan Jeugdzaken 2016-2018 en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die in 2015 door de Verenigde Naties werd aangenomen, de duurzame-ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en de agenda voor jongeren, vrede en veiligheid (vervat in resolutie 2250van de VN-Veiligheidsraad).

2. De rol van de jeugd bij het aanpakken van de demografische uitdagingen in de Europese Unie

De Europese Unie staat voor demografische uitdagingen, onder meer door de toenemende mobiliteit in en tussen landen, de vergrijzende bevolking, regionale instabiliteit en de nasleep van de financiële en economische crisis. Die demografische uitdagingen kunnen gevolgen hebben voor jongeren. In een aantal lidstaten is de jeugdwerkloosheid nog steeds zeer hoog, ondanks de inspanningen op nationaal en EU-niveau om dit probleem aan te pakken (zoals de invoering van de jongerengarantie). Dat kan een reden zijn voor jongeren om hun geboortestreek te verlaten en in het buitenland te gaan studeren of werken. Het kan ook een persoonlijke keuze zijn, omdat ze op zoek zijn naar een betere persoonlijke en/of professionele ontwikkeling.

Vrije mobiliteit van jongeren is een fundamenteel beginsel in de EU en een essentieel instrument om wederzijdse begrip en samenwerking te bevorderen. Het geeft jongeren de relevante kennis en vaardigheden om inzicht te krijgen in verschillende visies en situaties die zij in het leven kunnen tegenkomen. Dankzij vrije mobiliteit krijgen jongeren ook een beter inzicht in de Europese identiteit en waarden.

Om de weerbaarheid, het evenwicht en de billijkheid binnen de Unie te versterken, is het van cruciaal belang dat de bestaande partnerschappen tussen actoren binnen en buiten de jeugdsector verder onderhouden blijven en dat wordt gezoegd voor het welzijn van jongeren, met name de armste jongeren.

3. De toekomstige prioriteiten voor het EU-jeugdbeleid

Het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie komt op een moment dat het debat over de toekomst van de Unie in alle hevigheid woedt en de Unie voor tal van uitdagingen staat. Eén van de algemene prioriteiten van het Bulgaarse voorzitterschap is "De toekomst van Europa en jongeren". Het voorzitterschap is ervan overtuigd dat de toekomst van Europa en van de maatschappij in het algemeen door jongeren wordt bepaald, en focust daarom voornamelijk op de rol van jongeren als drijvende kracht voor duurzame ontwikkeling en gelijkheid in Europa. In haar tussenkomst voor België haalde minister Weykmans deze elementen ook aan.

In maart 2017 presenteerde de Europese Commissie het Witboek over de toekomst van Europa: daarin worden vijf mogelijke scenario's geschetst voor de wijze waarop de Unie zich tegen 2025 zou kunnen ontwikkelen. Op de viering van de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome (25 maart 2017) stonden ook de Europese leiders stil bij wat in het verleden bereikt is en dachten ze na over hoe onze gezamenlijke toekomst eruit zou kunnen en moeten zien.

Weerbaarheid, samenhang en een open houding tegenover alle gemeenschappen vormen de toekomst van de Europese Unie. Aangezien jongeren de sterkste motor van het proces van gemeenschapsvorming kunnen zijn, moeten we nadenken over de vraag hoe we jongeren beter kunnen ondersteunen en bij de zaak betrekken. Jongeren moeten kansen krijgen en over de nodige vaardigheden en competenties beschikken om actieve en betrokken Europese burgers te worden. Ze moeten hun leven in eigen hand kunnen nemen, bereid zijn anderen te helpen en kunnen profiteren van alle voordelen van een geglobaliseerde en kennisgedreven wereld.


30.04.2018 | EU-Jeugdconferentie Sofia bepaalt nieuwe EU-jeugddoelstellingen

Op de EU-Jeugdconferentie in Sofia (16-19 april) werden de resultaten van de zesde cyclus van de gestructureerde dialoog over jeugd besproken. Aan die dialoog hebben meer dan 48.000 jongeren over heel Europa deelgenomen, hun manier om aan Europa te vertellen wat zij belangrijk vinden in hun leven. Op basis van deze informatie bepaalden jongerenvertegenwoordigers en beleidsmakers in Sofia elf jeugddoelstellingen voor de nieuwe Europese Jeugdstrategie.

Er was ook een delegatie uit Vlaanderen aanwezig: twee jongerenvertegenwoordigers en twee beleidsmakers van het Departement Cultuur, Jeugd en Media zochten, discussieerden en schreven mee. Uiteindelijk werden elf doelen vooropgesteld:

 1. Connecting EU with Youth
 2. Equality of all Genders
 3. Inclusive Societies
 4. Information and Constructive Dialogue
 5. Mental Health and Wellbeing
 6. Moving Rural Youth Forward
 7. Quality Employment For All
 8. Quality Learning
 9. Space and Participation for all
 10. Sustainable Green Europe
 11. Youth Organisations and European Programmes

Deze doelen werden aan de EU-ministerraad bezorgd en fungeren als aanbeveling voor de Europese Commissie.


10.01.2018 | Lancering Youth Wiki

Half december lanceerde de Europese Commissie de Youth Wiki, Europa's online encyclopedie over het jeugdbeleid in de lidstaten. Het gaat om een uitgebreide database van nationale structuren, beleidsmaatregelen en acties die jongeren ondersteunen. Het platform covert de acht belangrijkste actiegebieden die in de EU-jeugdstrategie 2010-2018 zijn vastgelegd: onderwijs en opleiding, werkgelegenheid en ondernemerschap, gezondheid en welzijn, participatie, vrijwilligersactiviteiten, sociale integratie, jongeren en de wereld, en creativiteit en cultuur.

Youth Wiki algemeen - Youth Wiki over Vlaanderen


10.01.2018 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (20 november 2017)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken werd een voorstel van verordening over het Europees Solidariteitskorps (pdf) goedgekeurd. Doel van deze verordening is de cohesie, solidariteit en democratie in Europa te versterken door jongeren de mogelijkheid te bieden om als vrijwilliger of tegen betaling deel te nemen aan nuttige projecten in heel Europa.

De Raad nam ook conclusies over slim jeugdwerk (pdf) aan. In de conclusies wordt het gebruik van digitale media en technologieën bij de ontwikkeling van jeugdwerkpraktijken, jeugdonderzoek en jeugdbeleid aangemoedigd. Op die manier kan beter ingespeeld worden op de uitdagingen en kansen van het digitale tijdperk.

De Raad hield tot slot ook een debat over hoe de EU kan helpen bij thema's die jonge Europeanen zorgen baren (pdf). Het EU-voorzitterschap zal de belangrijkste bevindingen van dit debat vermelden in een brief aan de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Mailis Reps, de Estse Minister van Onderwijs en Onderzoek, beklemtoonde hoe belangrijk het is jonge Europeanen te steunen en met hen in dialoog te treden: "Als wij willen zorgen voor een mooie Europese toekomst, moeten wij weten wat jonge Europeanen bezighoudt en alles in het werk stellen om daar rekening mee te houden. Wij moeten er ook op toezien dat wij jongeren voorzien van de vaardigheden en instrumenten die zij nodig hebben om de arbeidsmarkt te betreden en hun leven te doen slagen in een snel veranderende wereld."


13.11.2017 | Vlaamse voortrekkersrol rond jeugdwerk blijft vruchten afwerpen

Thinking seriouslyDe Europese Unie en de Raad van Europa (het Jeugd Partnerschap) brachten zopas de publicatie 'Thinking seriously about youth work' uit. Met de publicatie wil het partnerschap de ontwikkeling van jeugdwerk in Europa verder stimuleren. Vlaanderen zette het belang van jeugdwerk al in 2010 op de Europese agenda en is dan ook verheugd dat de Vlaamse pioniersrol verdere navolging blijft krijgen. Duitsland kondigde aan in 2020 een derde Europese Jeugdwerkconventie te organiseren.

Vlaanderen was in 2010 de eerste om een Europese Jeugdwerkconventie te organiseren tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Die resulteerde in een Verklaring en een resolutie rond Jeugdwerk. Ook de tweede Europese Jeugdwerkconventie in 2015 kwam er op initiatief van Vlaanderen tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europa. Deze conventie mondde eveneens uit in een Verklaring, gevolgd door een aanbeveling rond jeugdwerk, goedgekeurd door het Comité van ministers in 2017.

Bekijk de publicatie 'Thinking seriously about youth work'


20.10.2017 | EU-jeugdconferentie over vrijwilligerswerk - verslag

Sinds juli 2017 is Estland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Van 3 tot 5 juli vond in Tallinn de eerste EU-jeugdconferentie onder Ests voorzitterschap plaats. De conferentie boog zich over de toekomst van het Europese vrijwilligerswerk.

EVS of European Voluntary Service bestaat al 20 jaar en maakt deel uit van het Erasmus+ programma, onder het hoofdstuk Jeugd (Youth in Action). De conferentie had als doel een toekomstvisie over vrijwilligerswerk te ontwikkelen, met in het achterhoofd het bestaande kader van EVS en de nieuwe ontwikkelingen rond het Europese solidariteitskorps, dat in december 2016 van start ging.

Verslag van de Vlaamse delegatie - Interessante conclusies (pdf)


18.09.2017 | Tussentijdse evaluatie Erasmus+ en evaluatie Bel'J

Erasmus+De Europese Commissie vroeg aan alle lidstaten om een tussentijdse evaluatie van het Erasmus+ programma te maken. We zijn immers halfweg de huidige looptijd (2014-2020) en stilaan moeten we beginnen nadenken over een nieuwe generatie EU-programma’s.

Rapport halfwegevaluatie Erasmus + : resultaten Youth in Action (pdf)

Een aantal belangrijke conclusies uit de evaluatie:

 • de verhoging van projectmiddelen zorgde ervoor dat er meer kwaliteitsvolle projecten konden worden gefinancierd
 • het slaagpercentage voor ingediende projecten blijft ongeveer gelijk
 • de algemene tevredenheid over het programma is hoog.

De diversiteit aan acties is een van de sterktes van het hoofdstuk Jeugd in het programma. Ook het belang van de ondersteunende aanpak, waar JINT sterk op inzet, wordt onderstreept.

Vlaanderen pleit dan ook sterk voor het behoud van een eigen hoofdstuk Jeugd en een eigen budgetlijn in een eventueel toekomstig EU-programma, om zo ook mee uitvoering te kunnen geven aan een eigen EU-Jeugdstrategie. Zo kunnen we er ook voor zorgen dat de mogelijkheden in het programma voor de jeugdsector Bel'Jook in de toekomst maximaal benut blijven.

Ook het kleine Belgische broertje van Youth in Action, Bel'J, werd geëvalueerd. Bel’J bestaat acht jaar en is een van de weinige mogelijkheden om samenwerking tussen jongeren en jeugdorganisaties uit de drie gemeenschappen van België te ondersteunen. Uit de evaluatie blijkt dat Bel’J kansen biedt aan wie een Europees project misschien te hoog gegrepen vindt. Zo biedt Bel'J een meer laagdrempelige opstap naar interculturele samenwerking.

Rapport evaluatie Bel'J (pdf)

 


17.07.2017 | EU-jeugdconferentie 'Youth for Tomorrow’s Europe' in Malta

Als sluitstuk van het Maltese EU-voorzitterschap vond in mei de conferentie 'Youth for Tomorrow's Europe' plaats. Deze conferentie stond los van de gebruikelijke EU-jeugdconferenties, waarbij Europese jongeren via de gestructureerde dialoog meewerken aan de Europese beleidsvoorbereiding. Daardoor kon de conferentie haar focus richten op de toekomst, dit op een belangrijk moment voor het Europese jeugdbeleid. In 2018 loopt immers de EU-Jeugdstrategie 2010-2018 af, het kader voor Europese samenwerking inzake Jeugd.

Belangrijke aandachtspunten voor de toekomst zijn onder andere meer solidariteit binnen de EU, positieve beeldvorming van jongeren, de kracht van vrijwilligerswerk en de participatie van moeilijk bereikbare jongeren in Europese projecten en beleidsprocessen.

Meer info: verslag van de Vlaamse deelnemer (pdf)


19.06.2017 | Bevraging Europese Commissie over het belang van formeel en niet-formeel leren

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over de rol van het onderwijs en niet-formeel leren om de sociale integratie te bevorderen en gemeenschappelijke waarden bij te brengen. Je kunt tot 11 augustus deelnemen. De bevraging staat open voor alle burgers en organisaties, maar de Commissie wil voooral de mening horen van onderwijsverstrekkers, leraren, schooldirecteuren, het middenveld, sociale partners, jongerenorganisaties, leerlingen en overheden. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt om lidstaten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun onderwijsbeleid.

Meer informatie - Bevraging


26.05.2017 | Verslag EU-Raad Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (22 mei 2017)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken werd een oriënterend debat gehouden over het thema 'De toekomst van Europa opbouwen - luisteren naar jongeren en hen steunen'. De Vlaamse minister van Jeugd, die België vertegenwoordigde, verwees in zijn tussenkomst naar een aantal goede praktijken in de drie gemeenschappen waarmee men de betrokkenheid van en de dialoog met jongeren wil verhogen en verbeteren. Verder gaf hij zijn visie over wat absoluut nodig is om jongeren te inspireren en hen tegelijkertijd een sterke positie te geven in een toekomstige Europese Unie: empowerment van minder bevoorrechte jongeren en jongeren met diverse achtergronden, mobiliteitsbevordering, politieke en burgerschapsvorming, en last but not least het versterken van de sociale cohesie.

Op de agenda van de EU-Raad stonden verder:


25.01.2017 | Wegwijzer in Europees en internationaal jeugdbeleid

Met deze publicatie willen we je wegwijs maken in de vaak onbekende, soms erg complexe maar uiterst boeiende wereld van het Europese en internationale jeugdbeleid.

De klemtoon ligt op beleid, niet zozeer op de praktijk van het werkveld. Het beleid wordt gelinkt aan overheden: we beschrijven wie er allemaal actief is op verschillende niveaus en zoomen expliciet in op die actoren, hun netwerken en de instrumenten van het internationale jeugdbeleid. Daarnaast willen we een beeld schetsen van de rol en mogelijkheden van particuliere spelers, zoals verenigingen of instellingen. Hoe kunnen zij op dit beleid inspelen? Welke mogelijkheden zijn er voor hen, in de vorm van subsidies, vorming en begeleiding, samenwerking, seminaries of cursussen?

Europees en internationaal jeugdbeleid - Een wegwijzer bij systemen, actoren en hun beleid voor jeugd(werk) - (pdf)


23.11.2016 | Verslag EU-Raad Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (21 november 2016)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken werd een oriënterend debat gehouden over het thema 'Jonge Europeanen centraal in een moderne Europese Unie'. De Vlaamse minister van Jeugd, die België vertegenwoordigde, hield er een tussenkomst, waarin hij onder andere het belang van mobiliteit, burgerschapsvorming, vrijwilligerswerk, communicatie, psychisch welzijn en positieve identiteitsontwikkeling benadrukte. Elementen uit zijn tussenkomst:

 • Voor jongeren is het zich vrij kunnen bewegen (free movement) als burger in de EU belangrijk. Dit moet onvoorwaardelijk worden gegarandeerd.
 • Jongeren moeten zich enerzijds aansluiten bij Europa; anderzijds moet het Europese project zich zeker en vast voldoende aansluiten bij de rechten, noden, behoeften, dromen en verwachtingen van jonge burgers.
 • Jongeren moeten het belang (van de ideeën) van het Europese project beter kunnen ervaren en effectief kunnen beleven
 • Meer en beter inzetten op burgerschapsvorming voor eenieder. Binnen deze burgerschapsvorming moet voldoende aandacht worden gegeven aan Europese zaken. Dit moet verder reiken dan enkel theorie.
 • Het versterken en handhaven van het vrijwilliger zijn. Vrijwilligerswerk moet zoals de naam het zelf zegt vrijwillig zijn en blijven.
 • Het vormen en bekwamen in het beter en verantwoord hanteren van nieuwe media.
 • Het belang van het hanteren van een begrijpbare taal in onze communicatie met jonge burgers, evenals het gebruikmaken van de kanalen die jongeren zelf hanteren.
 • Jongeren moeten vandaag meer tijd en ruimte krijgen om competenties te verwerven en ontwikkelen. Jongeren ervaren een te grote druk en hun psychisch welzijn verdient dan ook bijzondere aandacht. De focus moet niet altijd en alleen op presteren liggen en we moeten ons hier met zijn allen bewust van zijn en ervoor openstaan. Laten we samen het stigma en taboe rond psychische problemen bij jongeren doorbreken.
 • Jongeren moeten weerbaar gemaakt tegenover haatspraak, pesten, sektarisme. We moeten op alle niveaus de positieve identiteitsontwikkeling van jongeren stimuleren en alle kansen geven.

Discussienota 'Jonge Europeanen centraal in een moderne Europese Unie' (pdf)

Verder nam de Raad conclusies aan over 'het stimuleren van nieuwe benaderingen in jeugdwerk om het potentieel van jongeren aan het licht te brengen en te ontwikkelen' (pdf).


29.07.2016 | Consultatie over de Europese samenwerking inzake jeugdbeleid

De Europese Commissie houdt een online bevraging om de Europese samenwerking op het vlak van jeugdbeleid te evalueren. Ze wil van stakeholders en individuele burgers vernemen hoe nuttig en effectvol zij de huidige samenwerking vinden en hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Dat doet ze aan de hand van vragen over de EU-Jeugdstrategie (2010-2018) en de EU-Aanbeveling over de mobiliteit van jonge vrijwilligers. De consultatie loopt nog tot 16 oktober 2016.


05.07.2016 | Seminar 'iReachable? Actual challenges for youth work': verslag en filmpje

Van 14 tot 18 maart 2016 bogen deelnemers uit Vlaanderen, Estland, Letland en Litouwen zich samen over de actuele uitdagingen voor het jeugdwerk. Doel van het seminar was op zoek te gaan naar nieuwe benaderingen en methodes in het jeugdwerk om meer jongeren te bereiken en meer diverse doelgroepen aan te spreken. Daarbij stonden uitwisseling en peer-learning centraal.


07.06.2016 | Verslag EU-Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (30 mei 2016)

Op de jongste EU-Raad Jeugdzaken werd een gedachtewisseling gehouden over hoe het jeugdbeleid en het jeugdwerk een rol kunnen spelen bij de positieve identiteitsontwikkeling van kwetsbare jongeren, dit binnen een geïntegreerde en sectoroverschrijdende samenwerking tussen scholen, jeugdwerk en jeugdzorgcentra. Ook de rol van jongeren zelf, hun familie, leeftijdsgenoten en informele lokale actoren zou daarbij een plaats moeten krijgen. Daarnaast nam de Raad ook conclusies aan over de rol van de jeugdsector in de bestrijding van gewelddadige radicalisering van jongeren.

Een Europa in verandering

De gedachtewisseling was een vervolg op de besprekingen van de vorige EU-Raad (november 2015). Ook toen ging bijzondere aandacht naar het belang van een sectoroverschrijdende aanpak, waarbij jeugdzaken, onderwijs, cultuur en sport samen het interculturele bewustzijn aanwakkeren en een inclusieve samenleving nastreven. De huidige veranderingen in Europa brengen immers grote uitdagingen voor jongeren met zich mee. De Europese bevolking wordt zichtbaar diverser, de sociaal-economische situatie bemoeilijkt de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt, de legitimiteit van een verenigd Europa wordt in twijfel getrokken, en internationale conflicten – soms aan de grenzen van Europa – worden via confronterende beelden dichtbij gebracht. Dat zijn moeilijke identiteitskwesties voor Europa, maar in het bijzonder ook voor jongeren in Europa.

Goede praktijkvoorbeelden

Ter voorbereiding van het debat verzamelde het Nederlandse voorzitterschap bij alle lidstaten goede praktijkvoorbeelden. Deze werden gebundeld en op voorhand bezorgd aan de verschillende delegaties. Op die manier konden de lidstaten zich tijdens het debat focussen op het vinden van synergieën en mogelijkheden voor Europese samenwerking.

Preventie en bestrijding van radicalisering

De Raad keurde ook conclusies goed over de rol van de jeugdsector in de bestrijding van gewelddadige radicalisering van jongeren, eveneens binnen een integrale sectoroverschrijdende aanpak. In deze conclusies wordt gewezen op de uiterst waardevolle bijdrage die jeugdwerk, sport, vrijwilligerswerk en culturele activiteiten kunnen leveren om jongeren die gevoelig zijn voor gewelddadige radicalisering, te bereiken.

Conclusies van de Raad over de rol van de jeugdsector binnen een integrale sectoroverschrijdende aanpak ter voorkoming en bestrijding van gewelddadige radicalisering van jongeren (.pdf)

In de marge van de EU-Raad ondertekenden de minister van Jeugd van de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap en van Frankrijk een gemeenschappelijke verklaring om in hun respectieve jeugdbeleid sterk in te zetten op de strijd tegen radicalisering.


06.06.2016 | Publicatie "Geschiedenis van het jeugdwerk in Europa - volume 5"

In de reeks "Geschiedenis van het jeugdwerk in Europa" is zopas volume 5 verschenen. Met deze reeks, die uitgegeven wordt door het EU-CoE Youth Partnership, willen de EU en de Raad van Europa ons een duidelijker beeld geven van de huidige uitdagingen voor het jeugdwerk en het jeugdbeleid. In deze vijfde editie komen de volgende vragen aan bod:

 • In welke mate hebben het overheidsbeleid en de administratieve praktijken het jeugdwerk in de afgelopen decennia beïnvloed?
 • Welke strategieën heeft het jeugdwerk ontwikkeld om daarop te reageren? Hoe kan het jeugdwerk een positief klimaat scheppen om met jongeren te werken?
 • Kan een pedagogische aanpak van het jeugdwerk, zoals sociale pedagogie, een manier zijn om te bemiddelen tussen jongeren in hun steeds veranderende leven en maatschappij?
 • De samenwerking tussen jeugdbeleid, jeugdonderzoek en jeugdwerk wordt "de magische driehoek" genoemd, maar is de magie er nog?

De publicatie behandelt deze en andere thema's vanuit verschillende perspectieven. De auteurs komen niet alleen uit Europa, maar ook uit de Verenigde Staten, Australië en Zuid-Afrika.


06.06.2016 | Europese richtlijn rond toegang en verblijf van jonge derdelanders

Het Europees Parlement nam op 11 mei 2016 een richtlijn aan die de voorwaarden bepaalt voor toegang en verblijf van jonge derdelanders in het kader van onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten. De richtlijn is van toepassing als het verblijf in een van de EU-lidstaten langer is dan negentig dagen en geldt ook voor eventuele gezinsleden.

De richtlijn helpt mee de EU-doelstellingen rond vrijwilligerswerk te realiseren (ontwikkeling van solidariteit, wederzijds begrip en verdraagzaamheid onder jonge mensen en diverse culturen) en de sociale cohesie en het actief burgerschap van jonge mensen te bevorderen.

EU-richtlijn rond toegang en verblijf van jonge derdelanders (.pdf)


25.04.2016 | 'Ready for life, ready for society'

Hoe kunnen we het voor jongeren makkelijker maken om zich te engageren in een divers, inclusief en verbindend Europa? Dat is de hamvraag van de nieuwe cyclus van de gestructureerde dialoog 'Ready for life, ready for society', die door het Nederlandse EU-voorzitterschap op gang werd getrapt.

Wat?

Met de gestructureerde dialoog wil Europa jongeren via bevragingen laten deelnemen aan het Europese jeugdbeleid. Dit jaar start een nieuwe cyclus van drie jaar. Onlangs kwamen in Amsterdam jongerenvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van jeugdministeries samen om de krijtlijnen voor het volgende jaar uit te tekenen. De komende maanden gaan in alle lidstaten nationale werkgroepen via diverse methodieken aan de slag en zullen duizenden Europese jongeren hun mening kunnen geven over volgende vragen:

 1. Welke veranderingen in de maatschappij baren jou zorgen en wat heb je nodig om met die veranderingen om te kunnen gaan? Waardoor zou je je zekerder voelen?
 2. Wat zou je helpen om contacten te leggen en een vertrouwelijke relatie op te bouwen met mensen met een andere culturele, sociale, economische of religieuze achtergrond?
 3. Wat kan er gedaan worden om stigmatisering van kwetsbare jongeren te vermijden en hen gelijke kansen te geven in de maatschappij?
 4. Wat zorgt ervoor dat je je verbonden voelt met je buurt, de maatschappij, Europa?
 5. Welke competenties kunnen je helpen als je geconfronteerd wordt met moeilijke situaties?
 6. Wat heb je nodig zodat jij je ten volle kan ontwikkelen maar ook anderen kunt helpen hun potentieel te benutten?

Hoe gebeurt dat in Vlaanderen?

In Vlaanderen trekt de Vlaamse Jeugdraad het project. Wil je hier graag bij betrokken worden of denk je dat je met je organisatie iets kunt betekenen, neem dan zeker een kijkje op de www.vlaamsejeugdraad.be. De jeugdraad verzamelt alle antwoorden voor 1 september. In oktober 2016 worden de resultaten uit alle Europese lidstaten samengebracht in Kosice. Daarna is het aan het Slovaakse voorzitterschap om een stap verder te zetten en op zoek te gaan naar oplossingen.


ARCHIEF NIEUWSBERICHTEN